28 november 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 28 november 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 28 november 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 21 november 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 21 november 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Klacht over de storting van de vervoerskosten leerlingenvervoer op een verkeerd bankrekeningnummer

Het college besluit:

 1. De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 16 november 2023 gegrond te verklaren
 2. De vergoeding voor het leerlingenvervoer niet nogmaals over te maken omdat er geen rechtsgrond bestaat om het bedrag nogmaals over te maken.

Gemachtigde van klaagster dient een klacht in over het feit dat de vergoeding voor het leerlingenvervoer is gestort op een verkeerd bankrekeningnummer. Het goede bankrekeningnummer was door gemachtigde aan de gemeente doorgegeven en richting haar was bevestigd dat het bankrekeningnummer in de administratie was gewijzigd. Het college heeft de administratieve fout erkend. De klachtencommissie acht de klacht op dit punt gegrond. De klachtencommissie is met het college van mening dat er geen rechtsgrond bestaat voor het nogmaals overmaken van het geldbedrag. Het geld is immers overgemaakt op een actieve bankrekening die op naam van klaagster staat.

Besluit op Bezwaar FHHV

Het college besluit:

Het ingediende bezwaarschrift van Stichting Fijnaart Heijningen Hart Veilig (FHHV) ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden.

Op 16 januari 2023 is de aanvraag om een vergoeding voor onderhoud van AED’s afgewezen omdat niet binnen de aanvraagtermijn uit artikel 8 van de Nadere Regels Vergoeding Onderhoud AED een aanvraag is ingediend. De aanvraag had vóór 1 december 2022 ontvangen moeten zijn en de aanvraag is pas ingediend op 25 december 2022. Naar aanleiding van dit besluit is een bezwaar ingediend door de Stichting Fijnaart Heijningen Hart Veilig (hierna: FHHV). Dit besluit is behandeld door de bezwaarschriftencommissie en zij adviseert het college om het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over in het formele besluit op bezwaar.

Advies beoogde bestuursoverdracht 1 januari 2024 basisschool Het Kompas

Het college besluit:

 1. Positief advies te geven op de beoogde bestuursoverdracht per 1 januari 2024 van basisschool Het Kompas van Stichting de Waarden naar Stichting Abbo Kindcentra;
 2. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Stichting De Waarden en Stichting Abbo Kindcentra hebben het college verzocht om advies voor de wenselijkheid voor de beoogde bestuursoverdracht op 1 januari 2024 van de protestants christelijke basisschool Het Kompas in Heijningen van De Waarden aan Abbo Kindcentra in Bergen op Zoom. Bijgevoegd is de opgestelde wettelijk verplichte Fusie Effect Rapportage, waarbij het advies van het college nodig is. Het college heeft met name de volgende argumenten overwogen: 1. Met de bestuursoverdracht en de instandhouding van basisschool Het Kompas als enige basisschool in de kern Heijningen, blijft de basisschool goed bereikbaar voor de kinderen uit Heijningen. De overdracht heeft geen gevolgen voor de spreiding, bereikbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen in de regio. 2. Door de overdracht van de school zal in het vervolg Stichting Abbo Kindcentra ook deel gaan nemen aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en kan hier ook een positieve bijdrage aan leveren. 3. Door de overdracht verandert de denominatie (de richting) van basisschool Het Kompas van ‘protestants christelijk’ in ‘algemeen bijzonder’. Bij algemeen bijzonder onderwijs is er respect voor alle religies en levensovertuigingen. De diversiteit in de omgeving van Heijningen in keuzevrijheid van onderwijs wordt daarmee vergroot. Als ouders een keuze willen maken voor een protestants christelijke basisschool, dan zijn deze in de nabijgelegen kernen beschikbaar (o.a. De Singel in Willemstad). 4. Bij alle geledingen van beide schoolbesturen en basisschool Het Kompas is er draagvlak voor de bestuursoverdracht. 5. Abbo Kindcentra heeft de ambitie dat basisschool Het Kompas een volwaardig kindcentrum wordt. Kanttekening is dat op dit moment een aantal van rond 30 leerlingen is ingeschreven op basisschool Het Kompas, waarvan 24 leerlingen wonen in Heijningen en 6 leerlingen van buiten Heijningen komen. In Heijningen wonen echter 61 kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Tot op heden hebben dus ook een groot aantal ouders uit Heijningen voor hun kinderen gekozen voor andere scholen. Echter Abbo Kindcentra heeft nu reeds zeven volwaardige kindcentra, die opgezet zijn met de samenwerkingspartner Kinderopvang Mamaloe, waarmee per januari 2024 een bestuurlijke organisatie voor opvang en onderwijs wordt gevormd. Abbo Kindcentra heeft de ambitie dat basisschool Het Kompas ook een volwaardig kindcentrum wordt. Abbo Kindcentra ziet daarom mogelijkheden om het leerlingenaantal in de toekomst te laten groeien en daarmee ook het voorzieningenniveau voor ouders met kinderen in Heijningen te vergroten. Vanwege voormelde argumenten heeft het college besloten een positief advies te geven op de beoogde bestuursoverdracht per 1 januari 2024 van basisschool Het Kompas van Stichting de Waarden naar Stichting Abbo Kindcentra.

Herziene begroting 2024 en meerjarenraming t/m 2027 WVS

 1. Kennis te nemen van de ontwerp herziene begroting 2024 en meerjarenraming t/m 2027 WVS;
 2. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 van € 4.148 per geplaatste Wsw-medewerker, beschut werker en overige participanten (per 1 januari 2023);
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025-2028.

WVS stelt ieder najaar een herziene begroting op. In de door het algemeen bestuur van WVS op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024 is namelijk nog uitgegaan van een aantal onzekere factoren. Om die reden is al eerder toegezegd een herziene begroting voor te leggen waarin in ieder geval de gewijzigde bedragen uit de mei- en septembercirculaire gemeentefonds zijn verwerkt. De ontwerp herziene begroting brengt alle financiële wijzigingen in beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. De herziene begroting 2024 en meerjarenraming t/m 2027 leidt tot een positiever exploitatieresultaat voor WVS en daarmee een lagere bijdrage van de gemeenten. Op basis van de ontwerp herziene begroting 2024 bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor Moerdijk € 4.148 per geplaatste Wsw-medewerker, beschut werker en overige participanten (ten opzichte van € 4.254 zoals vastgesteld in de begroting 2024). De verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan WVS verwerken we in de 1e bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025-2028.

Integriteit: gedragscode en meldregelingen

Het college besluit:

 1. De Gedragscode Integer werken bij Moerdijk vast te stellen met als ingangsdatum 1 december 2023;
 2. De volgende meldregelingen vast te stellen met als ingangsdatum 1 december 2023:
  1. Regeling melding vermoeden integriteitsschending gemeente Moerdijk;
  2. Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Moerdijk;
  3. Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Moerdijk;
 3. De eerder vastgestelde Gedragscode voor ambtenaren 2012 in te trekken per 1 december 2023;
 4. De eerder vastgestelde Regeling vermoeden integriteitsschending gemeente Moerdijk, Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Moerdijk en Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Moerdijk zoals vastgesteld d.d. 12 juli 2022 in te trekken per 1 december 2023;
 5. De Gedragscode en meldregelingen op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. Niet alleen de ambtelijke organisatie is aan de slag met dit thema. Ook het college en de raad hebben gesprekken gevoerd over de gedragscode en meldregelingen. Dit proces loopt parallel aan ons proces. De Gedragscode voor burgemeester en wethouders gemeente Moerdijk en de Gedragscode gemeenteraad gemeente Moerdijk en de daarbij horende meldprotocollen zijn onlangs reeds vastgesteld. Met de Gedragscode Integer werken bij gemeente Moerdijk wordt nu ook nadere invulling gegeven aan het begrip integriteit voor iedereen die voor of namens de gemeente Moerdijk werkt, dus ook o.a. uitzendkrachten en stagiairs. Dit doen we door het opnemen van waarden, normen, afspraken over hoe integriteit levend te houden. Om de afspraken en processen in de meldregelingen voor collegeleden, gemeenteraad en medewerkers beter op elkaar aan te laten sluiten zijn tevens de meldregelingen integriteit, misstanden en klachten ongewenst gedrag geactualiseerd.

Reglement burgerlijke stand Moerdijk

Het college besluit:
Het reglement burgerlijke stand Moerdijk met ingangsdatum 1 december 2023 vast te stellen.

Aanleiding is dat het huidige reglement burgerlijke stand Moerdijk niet langer aansluit bij het door het college op 12 september 2023 vastgestelde beleid op de huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie.
Publicatie van het reglement burgerlijke stand Moerdijk is nodig om het door het college vastgestelde beleid te kunnen doorvoeren in de dienstverlening van de gemeente. Het huidige reglement komt niet langer overeen met het beleid op de huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie en moet worden vervangen.
Als het reglement burgerlijke stand Moerdijk niet zou worden aangepast, dan bestaat het risico dat (bruids)paren een beroep doen op het reglement, gebaseerd op het voorgaande beleid.

Vaststellen belastingverordeningen 2024

Het college besluit:

De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:

 1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2024;
 2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2024;
 3. verordening riool- en waterzorgheffing Moerdijk 2024;
 4. legesverordening Moerdijk 2024;
 5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2024;
 6. verordening marktgeld Moerdijk 2024;
 7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2024;
 8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2024;
 9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2024;
 10. verordening reclamebelasting Klundert 2024;
 11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2024;
 12. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2024.

Voor het belastingjaar 2024 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2024 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijsindex van 9,6%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen.