30 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 30 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 30 mei 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 mei 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 mei 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Verlenging convenant samenwerking ondernemersfondsen

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

Het huidige samenwerkingsconvenant ondernemersfondsen te verlengen met één jaar tot 1 januari 2025.

Ondernemers Kontakt (KOK), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en Ondernemers-vereniging Zevenbergen (OVZ) hebben samen met de gemeente Moerdijk een gebieds-gericht ondernemersfonds op basis van reclamebelasting voor de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen opgericht. Een ondernemersfonds maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen per kern, gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties. Het draagt ook bij aan het ondernemers en vestigingsklimaat en economische aantrekkingskracht van deze kernen. Voor de samenwerking is een samen-werkingsconvenant gesloten met de 3 ondernemersverenigingen die een looptijd heeft van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024. In het samenwerkingsconvenant is opgenomen om in 2023 de samenwerking te evalueren en de uitkomsten daarvan te gebruiken voor de wijze van voortzetting. In de raadsvergadering van 2-11- 2023 zal het raadsvoorstel worden geagendeerd over de uitkomsten van deze evaluatie. Vooruitlopend op deze uitkomsten zal het huidige samenwerkingsconvenant met één jaar verlengd worden tot en met 31-12-2024. Dit geeft zowel de ondernemersverenigingen als de gemeente de ruimte om in 2024 de nieuwe afspraken met elkaar af te stemmen en vast te stellen.

Inzet middelen GGZ collectieve jeugdpreventie 2023

Het college besluit:

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) een voorlopige subsidie van in totaal € 95.749,69 toe te kennen voor de uitvoering van de GGZ collectieve jeugdpreventie-activiteiten in 2023.

Met betrekking tot activiteiten collectieve jeugdpreventieve GGZ heeft het college besloten een voorlopige subsidie toe te kennen op basis van de subsidieaanvraag van GGZ WNB voor jeugdpreventie in 2023. De activiteiten collectieve jeugdpreventieve richten zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. Verder is een toenemende problematiek van jongeren met depressieve klachten te zien.

De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium en zo dichtbij mogelijk ondersteunen en begeleiden. Hiervoor heeft de gemeente Moerdijk in 2023 de volgende GGZ jeugd-preventieprogramma’s:

 • Het project Piep zei de Muis;
 • Het project Head Up (en eventueel alternatieve invulling afhankelijk van aantal deelnemers);
 • De regionale Kopp/KVO- en de Brussengroepen die in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom worden georganiseerd voor de regio;
 • De Kopp/KVO-inloopgroepen 8-12 jaar en 12-18 jaar die in de gemeente Moerdijk zelf wordt georganiseerd.

Gebruik van vlonders Klundert voor exploitatie horecaterras

Het college besluit:

 1. Medewerking te verlenen voor het gebruik (door horecaondernemers) van de vlonders in de Bottekreek te Klundert voor de exploitatie van een terras;
 2. In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst en deze ter ondertekening aan te bieden aan de horecaondernemers Voorstraat 6 en Brugstraat 7 te Klundert waarmee o.a. de tijdelijkheid wordt vastgelegd;
 3. Uiterlijk 1 juni 2026 evalueren en beoordelen of de overeenkomst opnieuw (schaarse vergunning) voor een bepaalde periode met deze ondernemer(s) kan worden gesloten.

De burgemeester besluit:

 1. Teamleider Openbare Ruimte te mandateren voor het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Horecaondernemers in het centrum van Klundert hebben verzocht om permanente toestemming voor het plaatsen van een terras op de vlonder in de Bottekreek. Omdat het hier een schaarse vergunning betreft die niet voor onbepaalde tijd kan worden verleend is een overeenkomst opgesteld om het gebruik van de vlonder voor de exploitatie van het terras voor een periode van 3 jaar toe te staan. Na deze periode zal, na evaluatie, opnieuw worden bekeken of de overeenkomst voor een bepaalde periode kan worden voortgezet of dat nieuwe omstandigheden aanleiding geven hiervan af te zien. In de overeenkomst is (o.a.) opgenomen dat het terras niet mag worden geëxploiteerd op dagen/tijden waarop een evenement plaatsvindt waarvoor een evenementenvergunning is afgegeven.

Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040

Het college besluit:

 1. 1. In te stemmen met de ontwerp Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040, digitaal gecodeerd NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV30;
 2. De ontwerp Omgevingsvisie ter kennis te brengen van de gemeenteraad;
 3. De ontwerp Omgevingsvisie conform de voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) ter inzage te leggen.

De ontwerp Omgevingsvisie is een visie op hooflijnen voor de langere termijn (2040), waarin we aangeven wat voor gemeente we dan willen zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving: Moerdijk als veelkleurig mozaïek, met krachtige kernen en een duurzame landbouw en economie. Met de rust en ruimte, maar ook de stedelijke kwaliteiten om de hoek. In de omgevingsvisie staat hoe we willen dat onze leefomgeving er in 2040 uitziet, welke keuzes we daartoe maken en hoe we hier met elkaar aan willen werken. Met de omgevingsvisie willen we uitnodigen, inspireren en tegelijkertijd duidelijke kaders stellen voor toekomstige ontwikkelingen. De ontwerp-omgevingsvisie is tot stand gekomen met een uitgebreid proces (o.a. verkennen, koers bepalen, opstellen gebiedsgerichte uitwerkingen, concept ontwerp-omgevingsvisie), waarbij ruimte was voor inbreng vanuit de gemeentelijke organisatie, inwoners, partners en collega-overheden. Na instemming door het college wordt de ontwerp-omgevingsvisie zes weken ter visie gelegd. Binnen deze periode kan iedereen reageren op de visie door het indienen van een zienswijze.

Principeverzoek vestiging supermarkt op locatie Huizersdijk 11-13 Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor vestiging van een supermarkt op de locatie Huizersdijk 11-13 in Zevenbergen.
 2. Geen medewerking te verlenen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek voor vestiging van een supermarkt op de locatie Huizersdijk 11-13 in Zevenbergen.

Een initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend om een supermarkt te mogen vestigen aan de Huizersdijk ter hoogte van de Zuidrand. De gemeente Moerdijk heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een sterk centrum via diverse projecten en beleidslijnen. Supermarkten zijn daarin een belangrijke publiekstrekker die overige detailhandel toekomstbestendiger maakt. Vandaar dat de gemeente de detailhandel geconcentreerd heeft in het centrum. Een supermarkt aan de Huizersdijk zou deze inspanning om het centrum sterk te houden deels weer te niet doen. Daarom wordt niet ingestemd met het principeverzoek.

Prioriteitstelling kansrijke initiatieven

Het college besluit:

In te stemmen met het inzetten van vrijkomende projectleiderscapaciteit op onderstaande ruimtelijke ontwikkelingen en deze op te pakken als REO Ontwikkelproject:

 • Woningbouwontwikkeling de IJshof Zevenbergen (start juni’23);
 • Ontwikkeling Bastion Groningen Willemstad, onderdeel programma Vitale centra (start najaar’23);
 • Reservering van capaciteit t.b.v. de ontwikkeling Scholen Fijnaart, na gereed zijn van de visie IKC kan met het project worden gestart;
 • Initiatief woningbouw Standdaarbuiten (start september’23);
 • Ontwikkeling stationsgebied/ de Hil Zevenbergen (start eind’23);
 • Ontwikkeling Aldi Zevenbergen (start eind’23);
 • Vervolg centrumplan Fijnaart, onderdeel Vitale Centra (start voorjaar ‘24);
 • Vervolg complex de Niervaert Klundert (start voorjaar’24);
 • Reservering van capaciteit voor de landschappelijke inpassing trafostation Haven- en industrieterrein eo na helderheid over de rijksopgaven;
 • Klimaatadaptatie en woningbouw Markzoom Zevenbergen (start voorjaar ’24)

Ruimtelijke ontwikkelingen die multidisciplinair en complex van aard zijn, met een wezenlijk afbreukrisico, worden om die reden aangewezen als potentieel Ruimtelijke Economische Ontwikkeling (REO) Ontwikkelproject. Kenmerk van de aanpak van een REO Ontwikkel-project is onder andere het toewijzen van een projectleider die zorgt voor de procesmatige begeleiding van de wieg tot aan de oplevering. Een manier van werken met als doel de kans van slagen van dat soort ontwikkelingen te vergroten. Periodiek vindt er een afweging plaats tussen kansrijke initiatieven, onder andere initiatieven van derden, met als vraag welke van die ontwikkelingen pakken we op als REO Ontwikkelproject. Het college maakt die keuze. Het college heeft nu besloten tot het oppakken van opnieuw tien ontwikkelingen als REO Ontwikkelproject. Variërend van woningbouw in diverse kernen tot een gebieds-ontwikkeling rond de vestingwerken Willemstad. Deels zijn het initiatieven van derden, deels gemeentelijke plannen. Met het oppakken van deze tien ontwikkelingen liggen er geen initiatieven van derden meer ‘op de plank’. Voorjaar ’24 is er opnieuw de gelegenheid om een aantal ontwikkelingen als REO ontwikkelproject op te pakken. Dan zullen kansrijke initiatieven die zich in de tussenliggende periode zullen aandienen, aan het college worden voorgelegd. Naast onderstaande ontwikkelingen die als REO Ontwikkelproject worden opgepakt, zijn we ook aan de slag met het programma Woningbouw kleine kernen. Een programma met als inzet om 200 woningen te realiseren in kleine kernen. Ook dat programma wordt nog voor de zomer ’23 in ontwikkeling genomen.

Realiseren wegverbeteringen in het kader van Schansdijk fase 1 en 2

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het aanbrengen van wegverbeteringen aan de Schansdijk 2.
 2. Het bekostigen van de wegverbeteringen en van de eerdere aanleg ontsluitingsweg op eigen terrein uit de voorziening Opvang Nieuwkomers en dit te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2023.
 3. De raad hierover te informeren gelijktijdig met het collegevoorstel fase 2 Schansdijk – COA (raadsvergadering d.d. 13-7-2023)

Bij de realisatie van de KaFra- huisvesting opvang Oekraïense ontheemden is door de omwonenden gevraagd om aanpassingen in het kader van verkeersveiligheid Schansdijk. Na onderzoek van o.a. verkeersadviesbureau Juust is gekozen voor aanleg met voorrang van een alternatieve ontsluiting van de accommodatie en het aanbrengen van verkeers-aanpassingen op het verdere traject van de Schansdijk tot aan de provinciale weg. Inmiddels zijn de meeste Oekraïense ontheemden gehuisvest in de nieuwe KaFra-accommodatie en is het gewenst de verkeersaanpassingen zo spoedig – in ieder geval voor de start van het nieuwe schoolseizoen - te realiseren.

Regionaal beleidskader Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingspreventie Een (t)huis = een zorg minder”

Het college besluit:

 1. Het Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingspreventie “Een (t)huis = een zorg minder” vaststellen;
 2. De raad informeren met een raadsinformatiebrief.

In de regio Breda werken we met centrumgemeente Breda en met de overige aangesloten gemeenten (Altena, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert) samen aan de aanpak van dak- en thuisloosheid. En ondersteunen we onze kwetsbare inwoners met meervoudige problemen die zorg mijden of waarvoor in reguliere zorg of ondersteuning nog geen passende oplossing is gevonden. In dit nieuwe beleidskader worden de uitgangspunten voor de aanpak voor dak- en thuisloosheid en onze onder-steuning aan kwetsbare inwoners met meervoudige problemen in de regio vastgelegd. Hierin zijn de geleerde lessen uit het Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid verwerkt en wordt aangesloten op de hoofdlijnen van het Nationaal Actieplan Dakloosheid “Eerst een thuis”. Breda is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de regionale voorzieningen: opvang, inloopvoorzieningen voor dak- en thuislozen, verslavingspreventie, activiteiten-aanbod gericht op ontwikkeling en activering en regionale Openbare Gezondheidszorg (hierna OGGZ) voorzieningen (zoals bemoeizorg, het Maatschappelijk Steunsysteem (MaSS) en het straatteam). De regionale voorzieningen zijn het vangnet, alle gemeenten in de regio dragen afzonderlijk zorg voor een lokale aanpak voor preventie en passende woonplekken met nazorg, zodat dakloosheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. Het grootste knelpunt voor deze opgave is een tekort aan passende woonplekken. Er zijn namelijk vele aandachtsgroepen die een beroep doen op een beperkt aantal sociale huurwoningen

Samenwerkingsafspraken Belastingdienst en gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. Een samenwerking aangaan met Belastingdienst en instemmen met de samen-werkingsafspraken zoals opgenomen in de overeenkomst;
 2. Op termijn (Q1) een Toeslagenservicepunt inrichten binnen het team MO.

De gemeenten dienen volgens de Wet op de Schuldhulpverlening zich optimaal in te zetten op preventie. Of terwijl het voorkomen van financiële zorgen, dan wel schulden of het erger doen voorkomen. Binnen de afdeling schuldhulpverlening vervullen wij dan ook een belangrijke rol om inwoners te wijzen op het goed regelen van hun toeslagen.

Omdat wij als gemeente veel contact hebben met inwoners, die voor de belastingdienst vaak moeilijker te bereiken zijn, is het aangaan van een samenwerking met relatiebeheer van belastingdienst dan ook zeker van meerwaarde. De belastingdienst biedt hiermee de uitvoerende professionals binnen team MO op verschillende manieren ondersteuning om kennis over toeslagen te vergroten, online toegang te krijgen tot het dossier van klanten en gemakkelijk persoonlijk contact te leggen.

Verweerschrift beroep bestemmingsplan Molenstraat 42 Standdaarbuiten

Het college besluit:

In te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Molenstraat 42 Standdaarbuiten gewijzigd vast te stellen, zijn twee beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 6 juni 2023 een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

Pendeldiensten naar pont bij De Banaan tijdens renovatie Haringvlietbrug

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het inzetten van een pendeldienst gedurende de periode 9 juni tot en met 4 augustus 2023 van Willemstad naar De Banaan vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug;
 2. De kosten hiervan à € 75.000 te verwerken in de 2e bestuursrapportage
 3. Een toestemmingsbesluit te nemen om af te mogen wijken van de aanbestedings-procedure (enkelvoudig onderhands in plaats van meervoudig onderhands)
 4. Op grond van artikel 3.7 van het gemeentelijk inkoopbeleid af te wijken van het inkoopbeleid en rechtstreeks te gunnen aan de fa. Goverde.
 5. Het college besluit tot realisatie van pendeldienst tussen Willemstad en De Banaan, enkel als er ook een deelmobiliteitsoplossing komt aan de noordkant van de brug waar gebruik van kan worden gemaakt.

In de periode van 9 juni t/m 4 augustus 2023 is de Haringvlietbrug afgesloten voor zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd verkeer. Naast de omleidingsroutes heeft RWS als alternatieve mogelijkheid voor mobiliteit gekozen om veerverbindingen te realiseren parallel aan de brug. Er is gekozen voor één veerverbinding voor voetgangers / (brom)fietsers / scooters en één veerverbinding voor landbouwvoertuigen. Concreet betekent dit dat dat deze veerverbindingen gaan varen tussen De Banaan aan de zuidkant en het strandje bij Numans-dorp aan de noordkant. De afstand van Willemstad en/of Helwijk tot De Banaan bedraagt 8-10km. Om inwoners van Willemstad en Helwijk te faciliteren om gebruik te kunnen maken van deze veerverbinding, is de gemeente Moerdijk voornemens om pendeldiensten van maximaal 16 personen te laten rijden van maandag t/m zondag. Hierin is de gemeente Moer-dijk voornemens om samen op te trekken met gemeente Hoeksche Waard en gemeente Goeree-Overflakkee. De tijden van deze pendeldienst worden afge-stemd op de tijden van de veerverbinding. Concreet betekent dit dat pendeldienst twee keer per uur op maandag t/m zaterdag tussen 06.00-20.00u zal rijden en op zondagen van 07.00-12.45u.

Het exacte rijschema zal t.z.t. bekendgemaakt worden. De pendeldienst zal rijden vanaf Steenpad Willemstad, langs busstation Helwijk en carpoolplaats A29, om te eindigen bij De Banaan. Terug zal de pendeldienst precies het omgekeerde traject afleggen.