31 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 31 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 31 januari 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 24 januari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 januari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanwijzen locaties ondergrondse containers Waterwijk

Het college besluit:

 1. Locatie voor de ondergrondse restafvalcontainer en ondergrondse glascontainer definitief aanwijzen in de nieuwe wijk Waterwijk in Fijnaart (Roode Kreek).
 2. De ondergrondse containers plaatsen op het moment dat de beroep- en bezwaartermijn nog loopt.

Om het afval op de juiste manier in te kunnen zamelen, worden in Waterwijk Fijnaart twee onder-grondse containers geplaatst. Eén voor restafval en één voor glas. De locatie is al eerder bekend bij de bewoners, want deze stond op de ontwerptekening in 2018. Om snel over te kunnen gaan tot plaatsing van de ondergrondse containers, wordt de beroep- en bezwaar-periode niet afgewacht. De zienswijze die naar voren is gekomen, is meegenomen in dit besluit.

Auditrapportage Wet politiegegevens en plan van aanpak uitvoering maatregelen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de externe privacy audit Wet politiegegevens gemeente Moerdijk ter uitvoering van art. 33 van de Wet politiegegevens;
 2. Het plan van aanpak ter uitvoering van de aanbevelingen uit de rapportage vast te stellen;
 3. Het plan van aanpak aan te bieden aan de externe auditor, Bureau voor Kwaliteitsborging bij de Overheid (BKBO);
 4. De audit aan te bieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De boa's van de gemeente Moerdijk verwerken in de uitvoering van hun taak politiegegevens. De Wet politiegegevens (WPG) is hierop van toepassing. Ter bescherming van de privacy van betrokkenen beschrijft de WPG voor dat er jaarlijks een interne audit en één keer in de vier jaar een externe audit gehouden wordt. BKBO heeft de externe audit voor ons uitgevoerd.

Plan van aanpak Nafase en raadsvoorstel budget asbestsanering brand Huizersdijk

Het college besluit:

 1. Het plan van aanpak Nafase vast te stellen;
 2. In te stemmen met het raadsbesluit ‘Budget asbestsanering brand Huizersdijk’
 3. De senior adviseur VVTH, zoals vermeld in het plan van aanpak, aan te wijzen als projectleider en als zodanig te mandateren.

In de avond en nacht van donderdag 15 op 16 december 2022 heeft een brand gewoed in een viertal loodsen gelegen aan de Huizersdijk te Zevenbergen. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar er is wel asbest vrijgekomen dat is neergedaald in een groot gedeelte van Bosselaar-Zuid. Om de resterende zaken nog op te lossen is een ‘plan van aanpak nafase’ opgesteld en wordt de raad gevraagd om de middelen vast te stellen om de maatregelen uit te voeren.

Addendum convenant gegevensuitwisseling RWB KCV

Het college besluit:

In te stemmen met het addendum behorende bij het convenant gegevensuitwisseling KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer) binnen de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) en deze te ondertekenen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat partijen duidelijke afspraken vastleggen over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de bewerking van persoons-gegevens. Als het om de persoonsgegevens van Wmo-gerechtigde deeltaxireizigers gaat is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen RWB (gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant) en deelnemende gemeenten. Dit betekent onder andere dat iedere partij verantwoordelijk is voor (de inbreng van) zijn eigen persoonsgegevens. De afspraken over de verhoudingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een convenant. Op 1 september 2020 is dit convenant getekend door de gemeente Moerdijk. Evaluatie van het convenant leidt tot aanpassingen. De belangrijkste is het verwijderen van het BSN uit het klantregistratiesysteem Mobility. Het college is gevraagd om voor 1 februari in te stemmen met dit addendum.

Beëindigen project P193 Herstructurering Westhoek

Het college besluit:

 1. Project 193 formeel te beëindigen en af te voeren van de projectenlijst
 2. Kennis te nemen van de brief aan de initiatiefnemer c.q. voormalige eigenaar

In oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk een positief principebesluit genomen over het initiatief ‘Herstructurering Westhoek’. Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk het startdocument ‘P193. Herstructurering Westhoek’ vastgesteld en ging het project officieel van start. Gedurende de periode 2019-2021 is er door initiatiefnemers weinig tot geen voortgang geboekt in het uitwerken van het initiatief en onderbouwen van de haalbaarheid ervan. Dat er inmiddels andere prioriteiten waren, bleek vervolgens toen het complex werd verkocht aan een derde partij. Nu de initiatiefnemer geen belanghebbende meer is, is het devies om het project formeel te beëindigen en af te voeren van de projectenlijst.

Herdenking Watersnood

Het college besluit:

 1. De Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk een subsidie te verlenen van € 4.772, -
 2. Deze subsidie gelijk vast te stellen;
 3. De kosten te dekken uit 653001(Kunstbeoefening – en bevordering) / 44383 (Initiatief-subsidies).

Op 18 januari 2023 hebben wij van de Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk de subsidieaanvraag voor de herdenking van 2023 ontvangen. De stichting vraagt een bijdrage van € 4.772,-. Omdat er hier sprake is van een bijzondere aanvraag, de herdenking vindt eens in de vijf jaar plaats, die niet past binnen de bestaande nadere regels, moet het college hier over een besluit nemen. Het college heeft besloten de gevraagde subsidie van € 4.772,- toe te kennen.

Rapportage nazorgonderzoek “rekenkameronderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid”

Het college besluit:

 1. De rapportage nazorgonderzoek “rekenkameronderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid” vast te stellen;
 2. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Inkoop- en aanbestedingsbeleid" uit 2019 als afgedaan te beschouwen;
 3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

Conform het onderzoeksprogramma is in 2022 een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Inkoop- en aanbestedings-beleid” uit 2019. Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek in 2019 en volgende jaren zijn opgepakt. Een enkel verbeterpunt loopt nog en wordt verder afgehandeld in de reguliere bedrijfsvoering. Dit wordt gemonitord via de interne controles. Gelet hierop wordt geadviseerd de aanbevelingen uit het rekenkameronder-zoek “Inkoop- en aanbestedingsbeleid” uit 2019, als afgerond te beschouwen.

Voorlopige subsidieverlening 2023 Bibliotheek West-Brabant

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Bibliotheek West-Brabant in 2023 een voorlopige subsidie te verlenen van €864.170.
 2. In te stemmen met de beschikking 2023 voor de Bibliotheek West-Brabant;
 3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk:
  1. €748.062 ten laste te brengen van productnummer 656000 Openbare bibliotheken / kostensoort, 44348 Budgetsubsidies;
  2. €116.108 ten laste te brengen van productnummer 643002 Onderwijsachterstanden / kostensoort 44380 Bijdrage instellingen/verenigingen

Gemeente Moerdijk werkt samen met 7 andere gemeenten (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en Bibliotheek West-Brabant om het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) zo goed mogelijk af te stemmen op de veranderingen in en de behoeften uit de samenleving. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant. Het college verleent de Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2023 een voorlopige subsidie van €864.170. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor onder andere de collectie, de vestigingen, de Bibliotheek op School en verschillende programmeringen en activiteiten. De bibliotheek heeft in 2018 een ontwikkeling doorgemaakt ‘van collectie naar connectie’. Er ligt focus op de doelgroep jeugd, de aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. In november 2022 is het Informatiepunt Digitale Overheid geopend. Leesplezier en leesbevordering bij de jeugd (vanaf de geboorte) en het terugdringen van onderwijsachterstanden, evenals aandacht voor taal, digitale vaardigheden en mediawijsheid van inwoners zijn van belang zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Iedere school heeft de Bibliotheek op School en maakt gebruik van een leesconsulent. Er is daarnaast onder andere een speel-o-theek, een dementheek, een Taalcafé en Klik-en-Tik cursussen. Er is ondersteuning voor mensen die het nodig hebben en door de verschillende vestigingen (kernvestiging in Zevenbergen, servicepunten in Klundert, Fijnaart, Standdaarbuiten en een afhaal- en inleverlocatie in Willemstad) blijft de bibliotheek dichtbij en toegankelijk.