31 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 31 oktober 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 31 oktober 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
 C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 24 oktober 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanpassingen Arbo en groot onderhoud brandweerkazernes

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De noodzakelijke aanpassingen conform de arbeidsomstandighedenwet en groot onderhoud van brandweerkazernes binnen de gemeente Moerdijk uit te voeren;
 2. Hiervoor in 2024 een budget beschikbaar te stellen van € 728.000 en de algemene reserve aan te wenden ter dekking van deze kosten.

De brandweerkazernes binnen de gemeente Moerdijk zijn eigendom van de gemeente. Een aantal van deze kazernes voldoen niet meer aan de (arbo) eisen en dienen aangepast te worden om hieraan te kunnen voldoen. Ook is de gemeente voornemens een aantal kazernes aan te passen in het kader van verduurzaming. Dit conform de routekaart gemeentelijk vastgoed 2022. De raad wordt voorgesteld financiële middelen vrij te maken om een aantal kazernes aan te kunnen passen aan de hedendaagse eisen.

Beheerplan Waterbouwkundige Objecten

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het beheerplan waterbouwkundige objecten 2024-2028 vast te stellen;
 2. en behoeve van het onderhoud van de waterbouwkundige objecten een voorziening in te stellen
 3. Vanaf 2024 een budget beschikbaar te stellen voor inspecties van € 52.000 per jaar;
 4. Eenmalig in 2023 een bedrag in deze voorziening te storten van € 307.500 en vanaf 2024 jaarlijks een bedrag te doteren aan de voorziening van € 280.250 per jaar;
 5. De totale lasten voor 2023 van € 307.500 en voor 2024 en verder van € 332.250 verder te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

De gemeente Moerdijk heeft een integraal beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte. (Effect gestuurd beheer 2017). Vanuit dit beleidskader worden beheerplannen opgesteld voor alle onderdelen in de openbare ruimte. Eind 2020 is er een beheerplan civiele kunstwerken vastgesteld met voornamelijk bruggen die een onderhoud en vervangsopgave nodig hadden. Dit plan is een aanvulling op de reeds ingezette inhaalslag waarin alle grote voornamelijk waterbouwkundige objecten zoals diepwanden, damwanden, steigers en aanmeervoorzieningen in beeld zijn gebracht. De cultuurhistorische objecten zoals kademuren en bastions worden via een apart voorstel aan de raad aangeboden omdat hier een andere aanpak voor nodig is dan bij de meer functionele objecten. De belangrijkste opgave is het borgen van de veiligheid, naast het voorkomen van kapitaalvernietiging door niet tijdig uitvoeren van onderhoud. Met andere woorden we willen voorkomen dat objecten voor het einde van hun technische levensduur vervangen moeten worden en dat we daarom onverwacht hoge kosten moeten maken.

2e bestuursrapportage 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2023.
 2. De 2e bestuursrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

En de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De begroting 2023 te wijzigen, waarbij de mutatie per programma overeenkomt met de toelichting per programma in de 2e bestuursrapportage 2023 en de programmatotalen na wijziging als volgt vast te stellen:
Bedragen x €1.000 (-/- is voordelig) Begroting 2023 huidig (28-09-2023) Wijziging 2e bestuursrapportage Begroting 2023 na wijziging
Baten en lasten progr. 1 424 333 757
Baten en lasten progr. 2 29.524 33 29.557
Baten en lasten progr. 3 1.530 975 2.505
Baten en lasten progr. 4 37.460 -356 37.105
Baten en lasten progr. 5 -68.698 -2.350 -71.048
Saldo van baten en lasten 241 -1.365 -1.125
Reservemutaties progr. 1 -16 -10 -26
Reservemutaties progr. 2 37 -1.940 -1.902
Reservemutaties progr. 3 1.094 -388 706
Reservemutaties progr. 4 -1.591 1.228 -363
Reservemutaties progr. 5 -796 19 -777
Resultaat na bestemming -1.031 -2.456 -3.488
 1. Onderstaande eerder beschikbaar gestelde kredieten aan te passen:
  1. Het krediet Nieuwbouw de Hoeksteen ZvbH te verhogen met € 130.000 als gevolg van de indexering van de normbedragen voor onderwijshuisvesting.
  2. Het krediet vervanging vrachtauto 2021 te verhogen met € 25.000 als gevolg van de prijsstijgingen op voertuigen.
  3. Het krediet vervanging pick-up 2023 te verhogen met € 33.000 als gevolg van de prijsstijgingen op voertuigen en de vervanging door een 4x4 vanwege de bredere inzetbaarheid bij de gladheidsbestrijding en de consignatiedienst.
 2. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2024 (€ 134.000 nadelig), 2025 (€ 69.000 voordelig), 2026 (€ 16.000 voordelig) en 2027 (€ 87.000 voordelig) ten gunste / ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren.
 3. De eerder beschikbaar gestelde dekking van eenmalige middelen voor het project Zevenbergen-Oost vanuit de algemene reserve onder te brengen in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard (€ 1.155.000).
 4. De eerder beschikbaar gestelde dekking van de eenmalige middelen voor de omgevingswet in 2023 vanuit de exploitatie onder te brengen in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard (€ 130.000).
 5. De bestemmingsreserve energietransitie op te heffen.
 6. Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 in te stemmen met het in 2024 inzetten van onderstaande niet bestede middelen:
  1. € 150.000 Verbetering werkprocessen
  2. € 90.000 Digitalisering archieven
  3. € 65.000 Inrichting van het klimaatbos A17, met als gedeeltelijke dekking de bijdrage van waterpartners van € 49.000
  4. € 1.463.000 Huisvesting arbeidsmigranten, met als dekking de te ontvangen subsidie van € 1.463.000.
  5. € 50.000 Pilot Wijk GGZ-er, met als dekking € 50.000 vanuit de reserve sociaal domein.
 7. In te stemmen met de volgende reservemutaties bij het opstellen van de jaarrekening 2023:
  1. Het saldo van lasten en baten van de meerjarige uitgaven van incidentele aard in 2023 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard.
  2. Het saldo van lasten en baten van het project geluidsmaatregelen HSL-Zuid te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve geluidsanering HSL-Zuid.
  3. Het saldo van de geraamde toevoeging op basis van het onderwijshuisvestingsplan en de werkelijke kapitaallasten en overige uitgaven voor inrichting/tijdelijke huisvesting t.b.v. het onderwijs in 2023 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve huisvesting onderwijs.
  4. Het saldo van lasten en baten in het kader van de opvang van nieuwkomers te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve opvang nieuwkomers
  5. De algemene reserve aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2023 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de algemene reserve is voorzien.
  6. Op basis van de werkelijke hoogte van de winstnemingen van de grondexploitaties het daarmee corresponderende deel te storten in de reserve Grondexploitaties.
  7. De reserve sociaal domein aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2023 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de reserve sociaal domein is voorzien.
  8. De bruto reserves en de reserve maatschappelijk nut aan te wenden gelijk aan de afschrijvingslasten die in 2023 verantwoord worden voor die specifieke afgesloten investeringen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit deze reserves is voorzien.
  9. De kosten voor geluidsaneringsmaatregelen in 2023 te dekken uit de reserve geluidsaneringsmaatregelen.
  10. vDe aankoopkosten die boven de taxatiewaarde uitkomen van de strategische verwervingen in 2023 te dekken uit de reserve strategische verwervingen.
  11. De in 2023 ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling te storten in de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling.

Convenant Bibliotheek West-Brabant

Het college besluit:

 1. Het convenant tussen Bibliotheek West-Brabant en acht gemeenten te verlengen tot en met 31 december 2027.
 2. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

De burgemeester besluit:

Wethouder G.J.M. Blom volmacht te verlenen het convenant te ondertekenen

Bibliotheek West-Brabant en de aangesloten gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben op 1 januari een 2020 een convenant gesloten om duurzaam samen te werken ten behoeve van het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) voor hun inwoners. Dit convenant heeft een looptijd van vier jaar en wordt per 1 januari 2024 verlengd voor een nieuwe periode van vier jaar. De afgelopen jaren is gebleken dat het convenant een toegevoegde waarde heeft in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, efficiëntie en continuïteit van bibliotheekdiensten. Het draagt bij aan kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio en geeft meer inzicht in de kosten en ruimte voor innovatie. Het behouden van flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is voor alle betrokken gemeenten een voorwaarde. Dit heeft geleid tot afspraken waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen een Basispakket en een Pluspakket. Met deze kostenstructuur worden maximale flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten en een verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek gecombineerd. Om die reden heeft de gemeente Moerdijk besloten het convenant te verlegen voor een nieuwe periode van vier jaar tot en met 31 december 2027.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan ondertekening van het convenant. Ook heeft het niet direct invloed op de hoogte van het totale subsidiebedrag. Wel verplicht iedere gemeente zich door het ondertekenen van het convenant aan het jaarlijks afnemen van het Basispakket bij de bibliotheek. Afspraken over het Pluspakket worden vastgelegd in de jaarlijkse subsidie-afspraken tussen de gemeente Moerdijk en de bibliotheek

Verantwoording informatie- en archiefbeheer over 2022 (archiefinspectie)

Het college besluit:

 1. Het ‘Verbeterplan informatie- en archiefbeheer 2023-2025’ goed te keuren
 2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over ons informatie- en archiefbeheer over 2022 en ons verbeterplan;
 3. Het Interbestuurlijk Toezicht via een brief te informeren over ons informatie- en archiefbeheer 2022 en ons verbeterplan.

De archivaris van het West-Brabants Archief (WBA) heeft een inspectie uitgevoerd over het gemeentelijk informatie- en archiefbeheer van 2022. Van deze archiefinspectie heeft het college een rapport met aanbevelingen ontvangen waarvan een verbeterplan is opgesteld. Het doel is om de gemeentelijke informatiehuishouding te optimaliseren, zodat deze op orde, betrouwbaar, toegankelijk en toekomstbestendig is. Het college informeert de gemeenteraad, de archivaris en het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie over dit verbeterplan. In het jaar 2024 wordt de balans opgemaakt van de voortgang en wordt het verbeterplan geactualiseerd en de archivaris, de gemeenteraad en het IBT weer geïnformeerd.

Verzoek planschade Kadedijk 83A en 85 te Fijnaart

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de aanvraag om vergoeding van planschade;
 2. De aanvrager ontvankelijk te verklaren in zijn aanvraag;
 3. Kennis te nemen van het advies van SAOZ d.d. 4 oktober 2023;
 4. Het advies van SAOZ d.d. 4 oktober 2023, met inbegrip van de onderbouwing daarvan, onverkort over te nemen;
 5. Het verzoek om planschade toe te wijzen en een tegemoetkoming in schade toe te kennen met een bedrag van € 4.900,-, waarbij dit bedrag vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de aanvraag is ontvangen tot de dag van de uitbetaling van de hoofdsom;
 6. Het betaalde drempelbedrag van €300,- aan aanvrager te restitueren, waarbij dit bedrag vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de aanvraag is ontvangen tot de dag van de uitbetaling van de hoofdsom.

In 2019 is het bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 126’ vastgesteld, waarmee de bouw van twee nieuwe woningen aan de Kadedijk is toegestaan. Door de (voormalig) eigenaar van Kadedijk 83A en 85 te Fijnaart is een verzoek om planschade ingediend vanwege deze ontwikkeling. De aanvrager geeft aan dat schade wordt geleden door beperking van het woongenot, beperking van privacy, beperking van vrij uitzicht, schaduwwerking en schade aan monumentale waarde door schade historisch landschap. Over het verzoek is een advies gevraagd aan SAOZ (Stichting Advisering Onroerende Zaken). Het SAOZ concludeert dat de ontwikkeling inderdaad tot een waardevermindering leidt en adviseert een bedrag aan planschade aan aanvrager uit te keren. Het college neemt het advies onverkort over en besluit tot uitkering van het schadebedrag.