4 juli 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 4 juli 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 04 juli 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
A.J. Moerkerke burgemeester
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
C.J.A. van Dorst wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 juni 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanpassing tarieven jeugdzorg 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de tariefsverhoging niet vrij toegankelijke zorg met terugwerkende kracht per 1-1-2023;
 2. In te stemmen met de verhoging van de tarieven Pleegzorg met terugwerkende kracht per 1 januari 2023;
 3. Akkoord met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor de tariefsverhoging NVTZ en de verhoging van de tarieven Pleegzorg a € 202.636,00 uit kostenpost Niet Vrij Toegankelijke Zorg Jeugd;
 4. In te stemmen met de verbreding van het NULL-arrangement binnen onze arrangement systematiek en deze beschikbaar stellen voor alle hoogcomplexe zorgcombinaties.

Het college is voorgesteld in te stemmen met een aanvullende indexering van 2,01% op de tarieven jeugdhulp 2023. Deze indexering is nodig vanwege de stijgende kosten als gevolg van inflatie en cao stijgingen bij jeugdhulpaanbieders. Met de aanvullende indexering worden de jeugdhulpaanbieders in staat gesteld om de zorg aan kwetsbare kinderen uit te blijven voeren en aan de wettelijke verplichting te voldoen. Daarnaast heeft het college ingestemd met het verbreden van de beschikbaarheid van het Null-arrangement naar alle hoogcomplexe zorgcombinaties. Hierdoor krijgen jeugdigen in complexe situaties snel de benodigde hulp.

Beslissing op bezwaarschrift Stichting Eventmaat (Terror Nights 2022).

Het college besluit:

Niet in te stemmen.
Het ingediende bezwaarschrift van Stichting Eventmaat, in afwijking van het uitgebrachte advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren.

Natuur- en klimaateducatie met ondersteuning van Natuurpodium

Het college besluit:

 1. Een samenwerking aan te gaan met Natuurpodium voor twee jaar ter bevordering van natuur en duurzaamheidsonderwijs in de gemeente;
 2. Natuurpodium de opdracht te geven om vervolgens met een integraal voorstel te komen voor beter natuur- en duurzaamheidonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij minimaal het MEC, fort Sabina, stichting de Waarden en uiteindelijk ook (lokale) bedrijven betrokken worden;
 3. Hiervoor een basis-financiering beschikbaar te stellen van € 6.000 voor zowel schooljaar 2023-2024 als 2024-2025 vanuit het budget klimaatstrategie.

Sloop objecten Huizersdijk te Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de sloop van de panden gelegen aan de Huizersdijk 33A te Zevenbergen.
 2. De sloopwerkzaamheden te gunnen aan de fa. Snellen op basis van offerte 20230066 d.d. 2 mei 2023
 3. In de 2e bestuursrapportage 2023 aan de gemeenteraad voor te stellen om de kosten voor het slopen (€ 44.000) en de benodigde afwaardering van de boekwaarde van de gronden (€ 18.000) te dekken uit de reserve strategische verwerving.

Enkele jaren terug is het bedrijfsonroerend goed (grond en diverse opstallen) zoals gelegen aan de Huizersdijk 33A te Zevenbergen aangekocht. Het betrof hier de aankoop en daarmee verplaatsing van transportonderneming Mulders in het kader van het project MoerdijkmeerMogelijk. De locatie komt op termijn in aanmerking voor herontwikkeling. N.a.v. de recentelijke brand aan de Huizersdijk, waarbij een grote hoeveelheid asbest is vrijgekomen, heeft een asbest (her)inventarisatie plaatsgevonden van de panden die in het bezit zijn van de gemeente Moerdijk. Hierbij horen ook de opstallen (woonhuis en de loods) aan de Huizersdijk 33A. Uit het onderzoek van de loods komt, naast het asbesthoudend dak, ook naar voren dat door de loszittende delen van het dak de omgeving inmiddels met asbest verontreinigd is. Het advies is dan ook op korte termijn het terrein en het dak te saneren. De staat van de loods is dusdanig slecht dat het vernieuwen van het dak en het in stand houden van de loods economisch niet rendabel is. In het woonhuis is ook asbest aangetroffen. Aangezien ook dit object in een slechte staat verkeert zal ook dit bij de sloop worden betrokken. Op deze wijze kan het terrein in een keer geschoond worden van deze objecten en zijn er geen kosten meer te maken i.v.m. bijvoorbeeld (antikraak) beheer.

Zienswijze op concept-NRD project 380kV Geertruidenberg/Krimpen aan de IJssel of Crayestein

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de regionale zienswijze op de concept-NRD voor het project 380kV Geertruidenberg/Krimpen aan de IJssel of Crayenstein en de ondertekening daarvan door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
 2. Aanvullend een zienswijze vanuit Moerdijk in te dienen.

Voor het project 380kV Geertruidenberg/Krimpen aan de IJssel of Crayestein is een conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld. Tot 6 juli kunnen hierop zienswijzen worden ingediend. Met de betrokken overheden in de regio is een opzet gemaakt voor een regionale zienswijze.
Daarnaast is afgesproken dat de ruimte bestaat om aanvullend een zienswijze met specifiek lokale standpunten in te sturen. Het college stemt in met de regionale zienswijze en met de ondertekening daarvan door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het college besluit aanvullend ook een specifiek Moerdijkse zienswijze in te dienen.

De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over beide zienswijzen.

Gefaseerde realisatie Fiscale Strategie

Het college besluit:

 1. In stemmen met een gefaseerde realisatie van de vastgestelde Fiscale Strategie o.b.v. de uitkomsten van een jaarlijks uit te voeren risicoanalyse;
 2. In te stemmen met de volgende verbeteracties gericht op:
  1. Het in beeld brengen en zo nodig verbeteren van de benodigde organisatie voor de fiscale beheersing van processen;
  2. Het versterken van de fiscale beheersing van het gebruik van dienstauto’s en het toepassen van btw-percentages voor grondexploitaties en vastgoed;
  3. Het checken of volledig wordt voldaan aan de renseigneringsplicht, zijnde de met ingang van 2022 ingevoerde verplichting om uitbetaalde bedragen aan natuurlijke personen/derden aan de Belastingdienst door te geven;
  4. Het borgen van de jaarlijkse actualisatie van de te verrichte risicoanalyse.
 3. De raad via een RIB informeren over de vastgestelde fiscale strategie en de gefaseerde realisatie hiervan.

Om antwoord te geven op de vraag “hoe als gemeente om te gaan met het geheel van wetten en regels met betrekking tot de belastingheffing” heeft het college in januari 2023 de notitie “Een bewust fiscale strategie” vastgesteld. Om de hierin gestelde doelen te realiseren zijn mede op basis van een verrichte risicoanalyse voor de jaren 2023 en 2024 concrete uitvoeringsacties benoemd.