5 december 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 5 december 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 28 november 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 28 november 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Subsidieaanvraag ondernemersfonds Fijnaart 2024

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de OVF
 2. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvraag voor 2024 voor ondernemersfonds in Fijnaart
 3. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2024 van € 21.766,67 aan de Ondernemersvereniging Fijnaart door het tekenen van een beschikking

De Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) heeft middels een e-mail de subsidieaanvraag voor 2024 ingediend. Hierbij is tevens de begroting aangeleverd. Met de subsidieaanvraag kan de ondernemersvereniging invulling geven aan de gemaakte afspraken met de gemeente om middelen in te zetten voor de beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken om o.a. de centra aantrekkelijker te maken en het ondernemersklimaat te versterken. Daarom zal het college van B&W de subsidie voor 2024 verstrekken middels de ondertekening van de beschikkingen.
Voor de samenwerking is een samenwerkingsconvenant gesloten met de 3 ondernemersverenigingen die een looptijd heeft van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2024. In het samenwerkingsconvenant is opgenomen om in 2023 de samenwerking te evalueren en de uitkomsten daarvan te gebruiken voor het sluiten van een nieuw samenwerkingsconvenant vanaf 01-01-2025. Vooruitlopend op deze uitkomsten zal het huidige samenwerkingsconvenant met één jaar verlengd worden tot en met 31-12-2024. Dit geeft zowel de ondernemersverenigingen als de gemeente de ruimte om in 2024 de nieuwe afspraken met elkaar af te stemmen en vast te stellen.

Subsidieaanvraag ondernemersfonds Klundert 2024

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de KOK
 2. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvraag voor 2024 voor ondernemersfonds in Klundert
 3. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2024 van € 31.020,82 aan de Ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt door het tekenen van een Klundert.

De Ondernemersvereniging het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) heeft middels een e-mail de subsidieaanvraag voor 2024 ingediend. Hierbij is tevens de begroting aangeleverd. Met de subsidieaanvraag kan de ondernemersvereniging invulling geven aan de gemaakte afspraken met de gemeente om middelen in te zetten voor de beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken om o.a. de centra aantrekkelijker te maken en het ondernemersklimaat te versterken. Daarom zal het college van B&W de subsidie voor 2024 verstrekken middels de ondertekening van de beschikkingen.

Voor de samenwerking is een samenwerkingsconvenant gesloten met de 3 ondernemersverenigingen die een looptijd heeft van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2024. In het samenwerkingsconvenant is opgenomen om in 2023 de samenwerking te evalueren en de uitkomsten daarvan te gebruiken voor het sluiten van een nieuw samenwerkingsconvenant vanaf 01-01-2025. Vooruitlopend op deze uitkomsten zal het huidige samenwerkingsconvenant met één jaar verlengd worden tot en met 31-12-2024. Dit geeft zowel de ondernemersverenigingen als de gemeente de ruimte om in 2024 de nieuwe afspraken met elkaar af te stemmen en vast te stellen.

Subsidieaanvraag ondernemersfonds Zevenbergen 2024

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de OVZ
 2. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvraag voor 2024 voor ondernemersfonds in Zevenbergen
 3. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2024 van € 63.594,33 aan de Ondernemersvereniging Zevenbergen door het tekenen een beschikking Zevenbergen

De Ondernemersvereniging Zevenbergen heeft middels een e-mail de subsidieaanvraag voor 2024 ingediend. Hierbij is tevens de begroting aangeleverd. Met de subsidieaanvraag kan de ondernemersvereniging invulling geven aan de gemaakte afspraken met de gemeente om middelen in te zetten voor de beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken om o.a. de centra aantrekkelijker te maken en het ondernemersklimaat te versterken. Daarom zal het college van B&W de subsidie voor 2024 verstrekken middels de ondertekening van de beschikkingen. Voor de samenwerking is een samenwerkingsconvenant gesloten met de 3 ondernemersverenigingen die een looptijd heeft van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2024. In het samenwerkingsconvenant is opgenomen om in 2023 de samenwerking te evalueren en de uitkomsten daarvan te gebruiken voor het sluiten van een nieuw samenwerkingsconvenant vanaf 01-01-2025. Vooruitlopend op deze uitkomsten zal het huidige samenwerkingsconvenant met één jaar verlengd worden tot en met 31-12-2024. Dit geeft zowel de ondernemersverenigingen als de gemeente de ruimte om in 2024 de nieuwe afspraken met elkaar af te stemmen en vast te stellen.

Benoemen wethouder Volksgezondheid tot IZA wethouder

Het college besluit:

 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, te laten besluiten om volmacht respectievelijk mandaat te verlenen aan wethouder Volksgezondheid (Mw. P.M. Joosten-Wesselius) om op te treden als IZA wethouder namens het college van burgemeester en wethouders en de gemeente inzake het uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) voortvloeiende Regioplan IZA, inclusief onderliggende regionale begroting en de transformatieplannen IZA.
 2. De aangestelde IZA wethouder is meer specifiek bevoegd om namens het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeente:
  1. Zitting te nemen in het regionaal bestuurlijk overleg IZA;
  2. In te stemmen met het definitieve Regioplan IZA, inclusief onderliggende regionale begroting en de transformatieplannen IZA;
  3. Toestemming te geven aan wethouder Wmo/Zorg van de gemeente Breda (Boaz Adank) om, met gebruikmaking van het reeds daartoe aan hem verleende mandaat, namens het college van burgemeester en wethouders in te stemmen met het definitieve Regioplan IZA, inclusief onderliggende regionale begroting en de transformatieplannen IZA, alsmede dit Regioplan mede namens de gemeente te ondertekenen.

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn landelijk afspraken gemaakt om als gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door regionaal afspraken te maken over de samenwerking. Via de specifieke uitkering (SPUK) van het Integraal Zorgakkoord (IZA) ontvangt de gemeente Breda als mandaatgemeente voor de regio West-Brabant financiële middelen (ongeveer 6 miljoen per jaar voor de jaren 2023-2026). Het besluit tot instemming met deze mandaatstructuur is eerder dit jaar door het college genomen.

Voor de inzet van deze middelen stellen we een regioplan op, in samenwerking met de zorg- en welzijnspartners uit onze regio. We werken aan dit regioplan in twee subregio’s: West Brabant West en West Brabant Oost. Deze verdeling is gemaakt op basis van de adherentiegebieden van de ziekenhuizen. Dit regioplan moet voor de deadline van 31 december 2023 gereed zijn. In de periode 2024-2026 moet hier vervolgens uitvoering aan gegeven worden. Het IZA raakt zowel direct als indirect aan verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Denk hierbij niet alleen aan WMO, jeugd, volksgezondheid, omgeving, wonen, inkomensbeleid, maar ook aan economie en milieu. Het vraagt daarom afstemming tussen deze beleidsterreinen. Het college heeft het juridisch-technische besluit genomen om voor de gemeente Moerdijk wethouder Volksgezondheid P.M. Joosten-Wesselius als IZA-wethouder aan te wijzen. Zij is daarmee bevoegd om namens de gemeente in het Algemeen Bestuurlijk overleg van de GGD West-Brabant op 7 december a.s. in te stemmen met het Regioplan en om zitting te nemen in het regionaal bestuurlijk overleg

Nationaal Programma Onderwijs; budget langer beschikbaar stellen Kibeo

Het college besluit:

Akkoord te gaan met het verzoek van Kibeo om de bestedingstermijn van het restant van de eerder toegekende € 75.000 uit de gelden voor het Nationaal Programma Onderwijs, ten behoeve van individuele begeleiding van peuters en het beschikbaar stellen van buitenschoolse opvang plekken voor jeugdigen in een kwetsbare situatie, te verlengen tot uiterlijk 31 juli 2025.

De afgelopen periode heeft Kibeo Kinderopvang de mogelijkheid geboden om peuters extra individuele begeleiding te bieden en buitenschoolse opvang plekken gratis beschikbaar te stellen. Dit om de peuters en kinderen, die het door de corona periode extra lastig hebben gehad, zich positief te laten ontwikkelen voor een goede start en fijne periode op de basisschool. Vanuit het budget Nationaal Programma Onderwijs heeft de gemeente de kosten hiervan vergoed. Het beschikbaar gestelde bedrag is echter niet volledig benut. Het college besluit om dit bedrag voor de aankomende jaren, tot en met juli 2025, ter beschikking te stellen aan Kibeo. Hierdoor kunnen zij de kinderen uit kwetsbare gezinnen nog een periode ondersteunen.

Startdocument Bastion Groningen

Het college besluit:

 1. Het Startdocument Bastion Groningen vast te stellen;
 2. Het Transformatiekader Bastion Groningen en Oostbeer vast te stellen;
 3. Een voorbereidingskrediet van € 55.000 ten behoeve van de initiatieffase van het project Bastion Groningen beschikbaar te stellen;
 4. Deze voorbereidingskosten als onderdeel van de totale investering te activeren.

Bastion Groningen is één van de vestingwerken in Willemstad. In totaal zijn er zeven vestingwerken. In de huidige situatie biedt de locatie te weinig beleving voor bezoekers. In de Visie op de verdedigingswerken staat dat de gemeente ambieert om de verdedigingswerken verder te ontwikkelen en te versterken. Daarom is Bastion Groningen aangewezen als locatie waar ontwikkeling nodig is om bezoekers langer aan te trekken. Het startdocument vormt de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Met het startdocument gaat het project van de intake naar de initiatieffase. In deze fase wordt gekeken naar haalbaarheid, ontwerp en projectexploitatie van het plan

Managementletter 2023

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de managementletter 2023, inclusief managementreactie;
 2. De managementreactie op deze rapportage te onderschrijven en deze samen met managementletter ter bespreking aan te bieden aan de Auditcommissie van 13 december 2023.

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole 2023 heeft de accountant in het najaar van 2023 de interimcontrole uitgevoerd. In de managementletter wordt verslag gedaan van de belangrijkste bevindingen. Op basis hiervan worden er enkele aanbevelingen gedaan om de beheersing van processen te verbeteren en de betrouwbaarheid van de financiële informatie te borgen. In de managementreactie gaat het gezamenlijke management van de organisatie in op deze rapportage. Hierin wordt beargumenteerd aangegeven of de aanbevelingen al dan niet worden overgenomen