5 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 5 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 05 september 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 C.J.A. van Dorst  wethouder
   

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 augustus 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 augustus 2023

Het college besluit:

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Aanvraag omgevingsvergunning Achterdijk 109a, Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een burgerwoning aan de Achterdijk 109a, Zevenbergen;
 2. Een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
 3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen;
 4. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief. 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het gebruik van het pand aan de Achterdijk 109a, Zevenbergen als burgerwoning. De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan, omdat het perceel de bestemming ‘Horeca’ heeft waarbinnen de functie ‘wonen’ niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde gebruiksverandering van ’Horeca’ en ‘Wonen’ ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft daarom besloten medewerking te verlenen aan deze gebruiksverandering.

Aanvulling Subsidie Taallessen Oekraïense ontheemden Taalideaal

Het college besluit in aanvulling op het besluit van 22 augustus 2023:

 1. Taalideaal voor het schooljaar 2023/2024 één klas extra te subsidiëren waarmee het totaal op 4 komt.
 2. Het totale subsidiebedrag te verhogen naar € 91.840,- 

Op 22 augustus heeft het college besloten een subsidie te verlenen aan Taalideaal van €78.075 voor het aanbieden van 3 taalklassen voor Oekraïense ontheemden. De aanpak, waarbij Oekraïners moeten betalen voor de taallessen maar bij behalen van het A1 of A2 taalniveau hun geld weer terug krijgen, blijkt geen extra drempel te zijn. Alle beschikbare 60 plekken zijn bezet en daar bovenop is er een wachtlijst ontstaan van meer dan 20 volwassenen. Omdat er in personeel, locatie en financiën de ruimte is om een 4e groep op te starten wil het college deze kans niet laten liggen. Met deze aanpak heeft de gemeente Moerdijk een passende capaciteit aan taalaanbod voor zowel volwassenen als basisschoolkinderen uit Oekraïne. 45 plekken NT2 onderwijs op bassischolen 80 plekken voor volwassenen Middelbare scholieren gaan naar zogenaamde schakelklassen (Breda of Roosendaal) die regionaal georganiseerd zijn. Ook de kosten voor de extra klas worden bekostigd uit de bijdrage die de gemeente Moerdijk van het Rijk krijgt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Besluit genomen op 29 augustus 2023, nu openbaar:
Aanbesteding sociaal medische advisering Wmo, Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en leerlingenvervoer

Het college besluit:

 1. In te stemmen met deelname aan de aanbesteding “Sociaal Medische Advisering” (kenmerk SIW009963) in De6-verband ten behoeve van de sociaal en/of medische advisering met betrekking tot een aanvraag Wmo, GPK (gehandicaptenparkeerkaart) of leerlingenvervoer op basis van de bij dit voorstel gevoegd beschrijvend document;
 2. Af te wijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Moerdijk, zodat (ondanks de totale opdrachtwaarde op De6 niveau) niet nationaal maar op basis van een meervoudig onderhandse procedure wordt aanbesteed;
 3. In te stemmen met de toepassing van de ‘Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Etten-Leur' op de aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst; en
 4. Voor wat betreft de klachtenregeling gedurende het aanbestedingstraject, in het verlengde van beslispunt 3, gebruik te maken van de klachtenregeling van de gemeente Etten-Leur en behandeling van eventuele klachten op te dragen aan de Stichting Inkoopbureau West-Brabant.

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert (De6-gemeenten) werken samen op verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein. Beleidsinhoudelijk, maar ook bij bijvoorbeeld de inkoop van noodzakelijke voorzieningen. De samenwerkende gemeenten hebben – in verband met het aflopen van de huidige overeenkomst per 31 december 2023 - besloten om een aanbesteding op te starten voor de inkoop van sociaal medische advisering. Sociaal medische advisering wordt ingezet in verband met zorgvuldige en goed onderbouwde besluitvorming over de toegang tot:

 • voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • een gehandicaptenparkeerkaart; of
 • leerlingenvervoer.

De sociaal medisch adviseur adviseert hierover binnen de geldende wettelijke kaders en brengt daarbij de mogelijkheden van de cliënt in beeld. Doelstelling van de sociaal medische advisering is om vast te stellen welke oplossing in de individuele situatie passend en effectief is voor de persoon in kwestie. De sociaal medisch adviseur vervult zijn/haar rol in situaties dat de (lokale) toegang onvoldoende informatie heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen of er een wettelijke verplichting ligt om een advies op te vragen.