20 februari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 20 februari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 20 februari 2024
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 C.J.A. van Dorst  wethouder

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 6 februari 2024

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 6 februari 2024

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Instellen blauwe zone Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Het college besluit:

 1. Vanwege zwaarwegend veiligheidsbelang in te stemmen met de aanvraag voor een verkeersbesluit voor de blauwe zone Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.
 2. De opstartfase voor toezicht op de blauwe zone tevens te benutten voor het in beeld brengen van de neveneffecten van deze maatregel en op basis van evaluatie van de opstartfase de definitieve toezicht strategie vast te stellen.
 3. Hiermee een keuze te maken waarbij er mogelijk overlast kan ontstaan in het buitengebied rondom het Zeehaven- en Industrieterrein.
 4. De data uit de toezicht strategie ook te benutten voor de reeds lopende projecten voor de realisatie- en het toekomstig faciliteren van benodigde vrachtwagenparkeerplaatsen.

Gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk N.V. willen een blauwe zone instellen op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Momenteel wordt er door chauffeurs overnacht, wat in een hoog risico gebied wat dit terrein is, niet alleen gevaar maar ook overlast en verloedering met zich mee brengt. Hierbij worden er onbeheerde trailers en goederen, maar ook verbroken verzegelingen van vrachtwagens aangetroffen wat ondermijning in de hand werkt. Op het gebied van verkeersveiligheid worden in-/ uitritten van bedrijven geblokkeerd en heeft dit een directe invloed op aanrijdtijden van hulpdiensten. Bovendien is het vanuit diverse verbodsbepalingen al niet toegestaan dat chauffeurs overnachten op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk als hoog-risico gebied, wat in de praktijk echter lastig te handhaven is. Met het instellen van een blauwe zone kunnen de plaatsen waar, voor de duur van 2 uur, veilig geparkeerd kan worden aangegeven worden met een blauwe streep of verkeersborden. Buiten deze plaatsen is parkeren automatisch verboden, ook in de bermen. Hier kan de politie en het BOA team van de gemeente dan op controleren en bekeuren. Hierdoor nemen de risico’s en de overlast van parkeren en overnachten af en ontstaat een veiligere situatie op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. De kans bestaat dat chauffeurs door de blauwe zone een plek gaan zoeken buiten het Zeehaven- en Industrieterrein om langdurig te parkeren. Op parkeerplaatsen langs snelwegen en op de bestaande terreinen bij Kanters en de Gouden Leeuw is niet altijd genoeg plaats, of willen chauffeurs geen kosten maken voor het overnachten. De kans is aanwezig dat chauffeurs dan op wegen parkeren in het buitengebied van de gemeente. Deze wegen, waar vaak woningen langs liggen, zijn hiervoor niet geschikt. Om op zowel de blauwe zonering als mogelijke klachten en meldingen toezicht te houden of te handhaven is er vanuit team VVTH een aanpak parkeren en overnachten Zeehaven- en Industrieterrein opgesteld. Hiernaast lopen er projecten voor de toekomstige ontwikkeling van vrachtwagenparkeerplaatsen bij ‘De Gouden Leeuw’ en ‘Facility Point Moerdijk’. Het college van burgemeester en wethouders wordt geadviseerd in te stemmen met dit besluit en risico’s te minimaliseren en om de veiligheid, zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het Zeehaven- en Industrieterrein te borgen.

Subsidies SPUK-NEAS

Het college besluit:

 1. Op grond van artikel 4:23, lid 3 onderdeel d, van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan 10 sportverenigingen een subsidie te verlenen voor gemaakte energiekosten, voor een totaalbedrag van € 39.346,42 volgens specificatie zoals opgenomen in de bijlage.
 2. De subsidieaanvraag SPUK-NEAS van Scoutingvereniging Matthijs Heldtgroep af te wijzen, omdat deze vereniging conform artikel 1.1 van de Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet is aangemerkt als amateursportvereniging.
 3. De betreffende verenigingen hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikkingen.
 4. De kosten van € 39.346,42 te dekken uit de door het Rijk ontvangen Specifiek uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen van € 39.346,42.

Het Rijk heeft voor de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 een subsidie opengesteld om amateursportverenigingen tegemoet te komen in hun energiekosten. Op grond van deze Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUKNEAS) heeft de gemeente namens 11 verenigingen een aanvraag bij het Rijk ingediend. Het Rijk heeft aan de gemeente een totaalbedrag van € 39.346,25 toegekend voor 10 verenigingen. Dit bedrag is verdeeld op basis van door verenigingen gemaakte energiekosten over 2019 en nu aan betreffende verenigingen als subsidie verleend. Een vereniging werd niet aangemerkt als amateursportvereniging en komt niet in aanmerking voor de regeling.

Beoordeling zienswijze aanvraag omgevingsvergunning Achterdijk 109a Zevenbergen.

Het college besluit:

 1. De omgevingsvergunning voor de legalisatie van een burgerwoning op het perceel Achterdijk 109a, Zevenbergen, met inachtneming van de ingediende zienswijze, te verlenen.
 2. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze een voorwaardelijke verplichting in de omgevingsvergunning op te nemen ten aanzien van het nemen van driftreducerende maatregelen.

Op 5 september 2023 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een burgerwoning op het perceel Achterdijk 109a, Zevenbergen. De aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, omdat de functie wonen binnen de bestemming ‘Horeca’ niet is toegestaan (zonder dat sprake is van een horecabedrijf). Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de beoogde burgerwoning aan de Achterdijk 109a, Zevenbergen ruimtelijk acceptabel is. Het ontwerpbesluit heeft van 28 september 2023 tot en met 8 november 2023 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om de vergunning te weigeren. Wel wordt naar aanleiding van de zienswijze een voorwaardelijke verplichting ten aanzien van het nemen van driftreducerende maatregelen in de omgevingsvergunning opgenomen.

P177-I. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Koekoek II i.r.t. Zevenbergen Noord

Het college besluit:

In te stemmen met het nogmaals verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met Koekoek II B.V. inzake de ontwikkeling van Zevenbergen Noord, met de volgende bijzonderheden:

 1. eind juni moet er een aanvaardbaar stedenbouwkundig plan liggen voor beide deelgebieden, inclusief een sluitend te maken financiële onderlegger op hoofdlijnen;
 2. als aan onder a is voldaan, dan wordt na maatschappelijke consultatie ingestoken op besluitvorming door de gemeenteraad in december.

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Visie Zevenbergen Noord vastgesteld. Dit document geeft richting aan de gebiedsontwikkeling die mogelijk wordt wanneer de bestaande N285 door de Provincie Noord-Brabant is omgelegd. Op 29 maart 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Koekoek II B.V., opdrachtgever van de visie en tevens de bezitter van meerdere gronden in het gebied, om tot een nadere uitwerking te komen van (delen van) de visie. De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is in 2020, 2022 en 2023 verlengd, en loopt inmiddels weer af.

Vanwege de gebleken complexiteit van de opgave is er tot op heden nog niet gekomen tot een haalbare casus. Zowel gemeente als Koekoek II B.V. vinden het wenselijk om de huidige samenwerking langer voort te zetten. Eind juni moet er op hoofdlijnen duidelijkheid zijn over de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling. Als daar sprake van is, wordt er naar toegewerkt om de gemeenteraad eind dit jaar een eindoordeel te laten vellen over de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid (afronding initiatieffase, go/no go-besluit) van de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Noord.

Stimuleringsregeling landschap 2024 en 2025

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het overbruggen van gemeentelijke bijdrage aan de StiLa-regeling voor de jaren 2024 en 2025;
 2. De hiervoor benodigde middelen € 13.000 per jaar te betalen vanuit het budget Landschapsbeleid;
 3. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren over deze overbrugging en het proces hoe te komen tot een nieuwe provinciale StiLa-regeling

Moerdijk participeert al vele jaren in de Stimuleringsregeling landschap, een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen. De vergoedingen worden verleend voor een periode van 6 jaar. In 2026 zal er een nieuwe provincie brede StiLa regeling vastgesteld worden. Dit is later dan voorzien doordat aankomende jaren gekeken wordt welke regelingen invulling kunnen geven aan de doelstelling 5% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied in 2030 en 10% in 2050. Dit alles komt voort uit het door de provincie vastgestelde Beleidskader natuur en het in ontwikkeling zijnde Nationaal en Brabants Programma Landelijk Gebied. Het college is van mening dat het niet wenselijk is om de in 2024 en 2025 aflopende overeenkomsten te laten verlopen met als risico dat de met huidige StiLa gerealiseerde landschapselementen verdwijnen. Het college heeft daarom besloten om voor zowel 2024 als 2025 € 13.000 beschikbaar te stellen als overbrugging in aanloop naar een nieuw provinciale regeling en een nieuwe (structurele) deelname door Moerdijk.

Transitieplan "Naar één Omgevingsplan Moerdijk"

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het Transitieplan “Naar één Omgevingsplan Moerdijk”;
 2. In te stemmen met het gebruiken van de volledige overgangsperiode tot 2032 om tot een Gebiedsdekkend Omgevingsplan te komen.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dat moment heeft de gemeente een omgevingsplan van rechtswege, die bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en beheersverordeningen die in de gemeente gelden. In de Omgevingswet is bepaald dat gemeenten tot 1 januari 2032 de tijd hebben om een gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen dat voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

In het Transitieplan Gebiedsdekkend Omgevingsplan is beschreven hoe, met de kennis van nu, de komende jaren worden gebruikt om aan deze eis te voldoen. Het college besluit de raad het Transitieplan voor te leggen en stelt de raad voor in te stemmen met het gebruiken van de volledige overgangsperiode tot 2023 om tot een Gebiedsdekkend Omgevingsplan te komen.

Vaststelling en ondertekening afsprakenkader Maaien bermen en watergangen nov. 2023

Het college besluit:

Afsprakenkader ‘Maaien bermen en watergangen’, november 2023 vast te stellen.

De burgemeester besluit:

Wethouder C.J.A. van Dorst te machtigen deze te ondertekenen.

De gemeente Moerdijk heeft het beheer en onderhoud van de in gemeentelijk eigendom zijnde bermen en heeft de ontvangstplicht voor het slootmaaisel van de naastgelegen watergangen. In gezamenlijkheid met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en 13 gemeenten gaat de gemeente het werk voor de komende jaren op de markt zetten. Dit is gelijk aan voorgaande jaren. Om tot een goede samenwerking te komen zijn afspraken hierover gemaakt.

De doelstelling van de samenwerking is om het maaien van de bermen en watergangen efficiënt, ecologisch en duurzaam uit te voeren. De afspraken hebben betrekking op de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de deelnemers, de bestek voorbereiding, aanbesteding en directievoering op het bestek. Deze taken zijn net als bij het voorgaande bestek weggezet bij het waterschap. Deelnemers zijn zelf opdrachtgever voor het eigen deel van het bestek.

Verlenging huidig gronddepot locatie Vlietweg 3a, te Klundert

Het college besluit:

Het gemeentelijk terrein Vlietweg 3a in Klundert te verlengen als depot voor de opslag van grond, voor een periode van maximaal 5 jaar.

Op 12 november 2019 heeft het College van de gemeente Moerdijk besloten tot het inrichten van Vlietweg 3a als tijdelijk gronddepot. Aanleiding hiervoor was de toenmalige grondmarkt in Nederland, die op slot werd gezet vanwege de vaststelling van het Tijdelijk Handelingskader PFAS. Het handelingskader heeft ervoor gezorgd dat grondverplaatsing bijna nergens meer mogelijk was. De meeste grondbanken hebben de poorten gesloten voor alle grond waarin ook maar een klein beetje PFAS aanwezig was. Grondbanken die nog wel grond aannamen, deden dit tegen extreem hoge prijzen. De PFAS-problematiek heeft een directe impact gehad op projecten in de gemeente Moerdijk. Door het inrichten van het tijdelijk gronddepot aan de Vlietweg 3a, te Klundert, werd de stagnatie van projecten en bijkomende meerkosten tegengegaan. De planning was dat het tijdelijke gronddepot gebruikt werd voor een periode van 3 jaar. Deze periode is inmiddels verstreken. We verwachten de komende jaren veel grondverzet, omdat we een hoge woningbouwambitie hebben, gecombineerd met een grote onderhoudsopgave. Vrijwel elk project heeft te maken met aan- en/of afvoer van grond. Om deze reden vragen we het College het huidige gronddepot te verlengen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Aanvullend budget stimuleringsregeling

Het college besluit:

Een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 500.000 ten behoeve van de storting op de “Gemeenterekening Stimuleringslening” en onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De gemeente Moerdijk heeft de stimuleringsregeling. Deze Stimuleringslening is van toepassing op particuliere eigenaar-bewoners en besturen van verenigingen of stichtingen met een maatschappelijk doel. Met de stimuleringsregeling kunnen zij tegen aantrekkelijke voorwaarden geld lenen voor het treffen van maatregelen in en aan de eigen woning / accommodatie op het gebied van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en / of veiligheid. Van deze regeling wordt vaak gebruik gemaakt. Het geld dat voor deze regeling beschikbaar is, is daardoor bijna op. Daarom heeft het college besloten om extra budget beschikbaar te stellen. Zo kunnen ook in de toekomst eigenaar-bewoners en besturen investeren in levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid

Convenant Jeugdzorgplus 2024-2030

Het college besluit:

In te stemmen met het convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 “Samen Sterk voor Jeugdigen met een Plus”

De burgemeester besluit:

In te stemmen om de wethouder Jeugd volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 “Samen Sterk voor Jeugdigen met een Plus”.

Op 26 september 2023 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk akkoord gegaan met de inkoop voor JeugdzorgPlus 2024-2025. Met deze inkoop is een start gemaakt met de ontwikkelopgave voor JeugdzorgPlus: 0 plaatsingen JeugdzorgPlus in 2030. Om deze ontwikkelopgave te bereiken is een goede samenwerking tussen de Jeugdhulpregio’s West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland nodig. De colleges van de Jeugdhulpregio’s hebben daarom de opdracht gegeven om een bovenregionale governance in te richten voor de af- en ombouw JeugdzorgPlus en het in samenhang ontwikkelingen van alternatieven.

De Jeugdhulpregio’s hebben gezamenlijk een convenant opgesteld waarin de samenwerking op het gebied van deze ontwikkelopgave is vastgelegd voor de jaren 2024 tot en met 2030. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk is akkoord met het convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 “Samen Sterk voor Jeugdigen met een Plus”.