27 februari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 27 februari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 20 februari 2024
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 20 februari 2024

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 20 februari 2024

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Tarieven Gecertificeerde Instellingen 2024-2025

Het college besluit:

 1. Om voor de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) per 1 januari 2024 het landelijk basistarief, de landelijk voorgestelde pupilkosten en de landelijk voorgestelde indexering te hanteren.
 2. Voor Jeugdbescherming Brabant (JBB) het landelijk basistarief te verhogen met een generieke opslag van 3% ten behoeve van de beschikbaarheidsfunctie en innovatie en een opslag voor bijzondere pupilkosten van €363,52 voor Ondertoezichtstelling en Voogdijmaatregelen (OTS en VO).
 3. Voor William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSG) de landelijke afspraken te volgen en het basistarief te verhogen met een generieke opslag van 2% tot het buffervermogen van 10% is bereikt en een opslag voor bijzondere pupilkosten van €442,- voor OTS en VO. Tevens is voor de WSG sprake van een inlooppad van 1 jaar, waardoor het tarief in 2024 wordt verlaagd met 2,7%.
 4. Voor het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (LdH) de landelijke afspraken te volgen en het basistarief te verhogen met een generieke opslag van 2% tot het buffervermogen van 10% is bereikt en een opslag voor bijzondere pupilkosten van
  € 363,52 voor OTS en VO.
 5. De drie documenten “Addendum op de overeenkomst Leveringen en Diensten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering tussen [naam GI] en gemeente Moerdijk met bovengenoemde drie GI’s voor het vastleggen van de tarieven 2024 vast te stellen, toe te voegen aan de lopende overeenkomsten JB-JR en samen met de andere gemeenten van de jeugdzorgregio WBW te publiceren via Mercell middels een aankondiging van vrijwillige transparantie (bijlagen 2a t/m c).
 6. Om de drie documenten “Aanvullende overeenkomst Leveringen en Diensten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering tussen (naam GI) en gemeente Moerdijk naar aanleiding van nieuwe tariefafspraken 2024 aanvullend op het in dit kader opgestelde en gepubliceerde Addendum d.d. 7 maart 2024 vast te stellen (bijlage 3a t/m c).
 7. De kosten van beslispunten 1 t/m 4 te dekken uit het budget voor Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering 2024 (# 668200) en de eventuele begrotingswijziging ad. € 194.256,38 mee te nemen in de bijraming van de eerste bestuursrapportage 2024.
 8. De gemeenteraad met een raadsbrief te informeren per 1 maart 2024.

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft KPMG onderzoek gedaan naar de gemiddelde kostprijsberekening en bekostigingsvormen voor de GI’s. Met de uitkomsten van de onderzoeken zijn Rijk, VNG en GI’s om de tafel gegaan om tot bestuurlijke afspraken en bijbehorende handreiking te komen over een landelijk tarief vanaf 2024. Na een lang traject zijn sinds 18 oktober jl. de afspraken over een landelijk tarief voor de GI’s vanaf 2024 een feit.

Deze afspraken moesten echter nog worden uitgewerkt tot concrete tarieven en overeenkomsten.

Voor de landelijk werkende GI’s, William Schrikker Groep Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSG) en het Leger des Heils Jeugdbescherming & -Reclassering (LdH) heeft de VNG een advies opgesteld voor gemeenten, en zijn door landelijk accounthoudende regio’s de afspraken uitgewerkt die voor alle andere regio’s gelden. Om tot een uitwerking van het landelijk tarief voor de Brabantse gemeenten te komen, is een provinciale projectgroep ingericht. Deze projectgroep heeft een advies opgesteld over de hoogte van de tarieven en bijbehorende afspraken tussen gemeenten en Jeugdbescherming Brabant (JBB). Ook zijn door de projectgroep de landelijke uitwerking en aantal nadere afspraken die alle GI’s in onze provincie betreffen uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de tarieven, addenda en aanvullende overeenkomsten waarover nu aan de colleges besluitvorming wordt gevraagd

Mandaatverlening Programmanager Nieuwkomers

Het college besluit:

De Programmamanager Nieuwkomers te mandateren tot het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst tot het huren van onroerende zaken tot een bedrag van € 250.000,-.

De gemeente Moerdijk heeft net zoals alle andere gemeenten in Nederland grote uitdagingen op het gebied van Nieuwkomers (denk aan Oekraïners, statushouders, asielzoekers, arbeidsmigranten). Om deze uitdagingen goed aan te kunnen pakken is binnen de ambtelijke organisatie het Programma Nieuwkomers opgezet met een bijbehorende programmamanager. De vraagstukken rondom nieuwkomers vragen grote wendbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Een wendbaarheid die niet altijd gefaciliteerd kan worden vanuit de reguliere processen. Om die reden heeft het college besloten de programmamanager Nieuwkomers te mandateren tot het aangaan en onderteken tot het huren van onroerende zaken.

Overeenkomst bijdrage toezichtskosten aanleg glasvezelnetwerk KPN/Glaspoort

Het college besluit:

In te stemmen met een overeenkomst tussen gemeente en KPN/Glaspoort voor een bijdrage in de gemeentelijke toezichtskosten verbonden aan de aanleg van een glasvezelnetwerk.

De burgemeester besluit:
Ondertekening van deze overeenkomst te mandateren aan de teammanager openbare ruimte.

KPN en Glaspoort hebben het voornemen om vanaf voorjaar 2024 gedurende een periode van 2 jaar een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente Moerdijk. Dit vraagt extra inzet van gemeentelijk toezicht. Met de uitvoerende partij van KPN en Glaspoort wordt een overeenkomst gesloten voor een bijdrage in de gemeentelijk toezichtskosten.

Aanvulling voorwaarden deelname maatregelen HSL

Het college besluit:

Aanvullende voorwaarden en maatregelen op te nemen in de aanpak stap 3 maatregelen HSL Zevenbergschen Hoek.

Na vaststelling door de raad van de vervolgaanpak maatregelen HSL, is gestart met de uitvoering van onder andere stap 3. In stap 3 kunnen de aangewezen woningen maatregelen treffen aan hun woningen om de overlast van geluid te verminderen onder vastgestelde voorwaarden. Enkele bewoners van aangewezen woningen hebben verzocht om aanvulling van die voorwaarden. Het college heeft naar aanleiding van deze verzoeken besloten de aanpak aan te vullen met voorwaarden.

Ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan Bosselaar Zuid 3 woningen 2020

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbesluit Hogere Waarden op de Wet geluidhinder vast te stellen;
 2. Het ontwerpwijzigingsplan 'Bosselaar Zuid 2020' (drie woningen) te Zevenbergen met planidentificatie NL.IMRO.1709.ZBBosselaarWP-BP30) ongewijzigd vast te stellen);
 3. De planidentificatie van het plan te wijzigen van NL.IMRO.1709.ZBBosselaarWP-BP30 naar NL.IMRO.1709.ZBBosselaarWP-BP40.

In het westen van de wijk Bosselaar Zuid aan de Smaragd zijn nog bouwkavels vrij.

Op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Bosselaar Zuid 2020' kan op deze bouwkavels nog niet worden gebouwd. Om dit mogelijk te maken dient de bestemming 'Verkeer' gewijzigd te worden naar de bestemming 'Wonen'. In de regels van het geldende bestemmingsplan 'Bosselaar Zuid 2020) is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de beoogde bestemmingswijziging mogelijk gemaakt kan worden. Naast toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in de regels dienen er hogere waarden te worden vastgesteld door uw college om wonen op deze locatie mogelijk te maken. Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarden zijn in Q4 2023 aangeboden aan de wettelijke vooroverlegpartners voor de periode van vier weken. Uit het vooroverleg volgenden geen noemenswaardige reacties. De vooroverleg reacties zijn verwerkt in het wijzigingsplan. Derhalve heeft het plan en het ontwerpbesluit Hogere Waarden aansluitend van 21 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend door eenieder. Tevens zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Na vaststelling van het ongewijzigde ontwerp-wijzigingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarden door uw college staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.