30 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 30 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 30 januari 2024
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 23 januari 2024

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Deelname fietsstimulering West-Brabant 2024

Het college besluit:

 1. In te stemmen met deelname aan regionale samenwerking met betrekking tot fietsstimulering in Regio West-Brabant
 2. Een bijdrage van €5.000 als pilot voor 2024, ten laste te brengen van de gelden die worden vrijgemaakt voor de ontwikkeling van mobiliteit, zoals vastgesteld in het bestuursakkoord 2022-2026.

In opdracht van het ministerie van I&W, de Provincie Noord-Brabant, Brabant Stad, regio’s en werkgevers wordt in 2024 ingezet op samenwerking in West-Brabant gericht op fietsstimulering. Deze fietsstimulering is gericht op woon-werkverkeer. Vanuit deze opdrachtgevers is Ons Brabant Fietst (OBF) naar voren geschoven als organisatie om de regie te nemen om fietsstimulering in West-Brabant te coördineren met als doel gedragsverandering te bevorderen onder werknemers. In 2024 wordt een project/programma gedraaid waarin OBF in zet op gedragsverandering bij (voornamelijk) bedrijven. De RWB zal overkoepelend de schakel en het centrale (aanspreek)punt zijn voor wat betreft de communicatie en coordinatie van deze pilot tussen Ministerie van I&W en Provincie Noord-Brabant (PNB). Overigens zal de RWB niet opdragen voor het (voor)financieren van kosten van deelnemende gemeenten. Er zijn 9 gemeenten in West-Brabant die de samenwerking rondom fietsstimulering aan zullen gaan, waaronder gemeente Moerdijk.

Eenmalige subsidie jachthaven Willemstad 2024

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Jachthaven de Batterij over 2024 een incidentele subsidie toe te kennen van € 5.000,-
 2. De kosten hiervoor eenmalig ten laste te brengen van budgetnummer 7290080 uitvoeringsprogramma vitale centra Willemstad.
 3. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2024 voor jachthaven de Batterij.

Gemeente Moerdijk keert eenmalig een subsidie uit van € 5.000,- aan de havenexploitant van de Willemstadse Stadshaven ter compensatie van het gebruik van de jachthaven door deelnemers van de volgende evenementen in 2024: de Bietentocht, het Waterweekend en het Varend erfgoed.

IC-plan 2024

Het college besluit:

Het Interne Controle Plan 2024 vast te stellen.

Vanaf 2024 moet het college in de jaarrekening verantwoording afleggen over het rechtmatig handelen van de organisatie aan de gemeenteraad.

Een belangrijke basis voor deze verantwoording zijn de resultaten van de interne controles uitgevoerd volgens het vastgestelde IC-plan. Hiervan wordt op 2 momenten verslag gedaan: een tussentijdse rapportage in oktober 2024 en een eindrapportage in april 2025.

Plaatsen hekwerk haven tegenover Zuidhaven 77 Zevenbergen

Het college besluit:

 1. De verleende (horeca) exploitatievergunningen van Koffiebar Gedurfd voor wat betreft de oppervlakte en situering van het terras ambtshalve te wijzigen ten behoeve van de veiligheid/vrije doorgang van 3,5 meter voor hulpdiensten.
 2. Een hekwerk te plaatsen aan het water ter hoogte van Zuidhaven 77 te Zevenbergen waardoor een terras op minder dan 1,5 meter van het water kan worden toegestaan;
 3. De kosten van € 8.800 voor het hekwerk en de plaatsing daarvan voor eigen rekening te nemen en deze te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024.
 4. Het hekwerk te plaatsen en het vergunningen voor Zuidhaven 77 te Zevenbergen ambtshalve aan te passen in 2024.
  Een aanpassing van de reeds verleende exploitatievergunning inclusief het terras (en de bijbehorende Alcoholwetvergunning) is noodzakelijk om de vrije doorgang voor hulpdiensten te kunnen waarborgen. Om de betreffende horeca-onderneemster te compenseren voor de meter die moet worden ingeleverd wordt extra terrasruimte aan het water geboden door middel van het plaatsen van een hekwerk waarbij de gemeente de kosten hiervan voor haar rekening neemt

Een aanpassing van de reeds verleende exploitatievergunning inclusief het terras (en de bijbehorende Alcoholwetvergunning) is noodzakelijk om de vrije doorgang voor hulpdiensten te kunnen waarborgen. Om de betreffende horeca-onderneemster te compenseren voor de meter die moet worden ingeleverd wordt extra terrasruimte aan het water geboden door middel van het plaatsen van een hekwerk waarbij de gemeente de kosten hiervan voor haar rekening neemt

Regeling arbeidsvoorwaarden buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Het college besluit:

De Regeling arbeidsvoorwaarden buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2024.

Trouwen en geregistreerd partnerschap, een speciale levensgebeurtenis met een belangrijke taak voor de gemeente Moerdijk. Vanuit de vraag ‘Wat voor trouwgemeente wil Moerdijk zijn?’ is eind 2023 een nieuw actueel en integraal beleid ontwikkeld en vastgesteld omtrent huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap. Met de nieuwe visie op huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap sluit de gemeente Moerdijk aan bij de landelijke trends en tendensen. De nieuwe visie heeft ook arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs). Op het onderdeel salaris en vergoedingen zijn ruimere afspraken gemaakt, nl. een hogere vergoeding voor een standaardceremonie en een vergoeding voor de aanwezigheid bij de babsen bijeenkomsten. In het kader van uniformiteit en transparantie zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in de Regeling arbeidsvoorwaarden buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2024

Het college besluit:

 1. Het uitvoeringsprogramma VTH 2024 vast te stellen.
 2. Het VTH beleid, vastgesteld op 24 januari 2017, te verlengen tot inwerking treden nieuw op te stellen VTH beleid in 2024, doch uiterlijk tot 1 juli 2024.
 3. Uitvoeringsprogramma VTH 2024 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
 4. Uitvoeringsprogramma VTH 2024 in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2024 naar Gedeputeerde Staten sturen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2024 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VTH 2024 omvat ook het eerder vastgestelde Werkprogramma 2024 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en moet voor 1 februari 2024 plaatsvinden. Dit is het eerste uitvoeringsprogramma wat is gebaseerd op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Alle beschikbare data over kengetallen en aantallen is niet bruikbaar voor de nieuwe producten. Daarnaast is er sprake van een hybride situatie door lopende aanvragen en toezichtprojecten onder het oude, maar ook het nieuwe recht. Dit maakt de capaciteitsplanning op productniveau complex. De verwachting en daarmee het uitgangspunt is daarom dat de beschikbare capaciteit en of financiële middelen, van zowel de gemeente als de OMWB, toereikend zijn voor de uitvoering van de reguliere taken en projecten.

Wijzigingsbesluit beleidsregel bijzondere bijstand

Het college besluit:

 1. In aanvulling op het voorstel van 19 december, artikel 3 lid 2 van de bijzondere bijstand te wijzigen;
 2. Hiervoor bijgaand wijzigingsbesluit beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Moerdijk vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1-1-2024.

Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm konden tot 31-12-2023 in aanmerking komen voor ondersteuning via de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is bedoeld om onkosten te vergoeden die inwoners met een laag inkomen niet kunnen betalen. Op 6 juli jl. stelde de raad, op basis van een kadervoorstel van de PvdA en Moerdijk Lokaal een voorstel vastgesteld om de inkomensgrens van de bijzondere bijstand te verhogen naar 120% van het sociaal minimum, om inwoners met een laag inkomen extra tegemoet te komen vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud. In december besloot het college deze inkomensgrens te verhogen naar 120% van het sociaal minimum. Op 19 december 2023 stelde het college hierover al een wijzigingsbesluit vast, waarin een artikel ontbrak. Dit voorstel betreft een herstelbesluit.