6 februari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 6 februari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 06 februari 2024
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 januari 2024

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 30 januari 2024

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

RWB Strategische Agenda en Actieprogramma 2024-2028

Het college besluit:

 1. Een concept-brief met zienswijze op het RWB Strategische Agenda en Actieprogramma 2024-2028 vast te stellen;
 2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de door het college geformuleerde zienswijze op de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 van de Regio West-Brabant. Op hoofdlijnen kan de zienswijze van het college samengevat worden in de navolgende onderdelen:
  1. In de Strategische Agenda ontbreekt een goede analyse en onderbouwing voor de keuzes en inzet op transities naar plantbased, circulaire economie en innovatieve economie. Ook ontbreekt de relatie met het leveren van een bijdrage aan Brede Welvaart.
  2. Actieprogramma is onvoldoende concreet over beoogde resultaten en de daarvoor benodigde ambtelijke capaciteit van deelnemende gemeenten.
  3. De meerjarenagenda op schaal van de RWB sluit niet aan bij de ontwikkelingen en transformatie naar regionale samenwerking op schaal van stedelijke regio’s en de werking volgens de methodiek van Daily Urban Systems.
  4. Er kan op dit moment nog geen integrale afweging plaatsvinden over middelen en taken voor het totaal aan regionale samenwerkingsverbanden. We vragen de RWB geen nieuwe taken te starten totdat eerdere taken afgestemd overgedragen kunnen worden aan de stedelijke regio’s.
  5. 2024 is een transitiejaar voor regionale samenwerking. We zien graag dat de regionale samenwerkingsverbanden in 2024 komen met een gezamenlijk meerjarenplan en -begroting voor regionale samenwerking op basis van werken, wonen en leven binnen het Daily Urban System en met betrekking tot grote transities.
  6. Wanneer er duidelijkheid is over de regionale overheidssamenwerking moet ook gekeken worden naar de aansluiting hierop en aanpassing van de triple helix samenwerking en rollen daarin voor RWB en REWIN. Verder kan een verbreding naar een zogenaamde multi helix samenwerking helpen in het verbeteren van de brede welvaart voor iedereen.
  7. Vacature directeur tijdelijk in te vullen met extra aandacht voor de overdracht van taken en transitie die de RWB doormaakt
 3. Brief met zienswijze op het RWB Strategische Agenda en Actieprogramma 2024-2028 na instemming van de gemeenteraad te verzenden aan de RWB.

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de zienwijze op de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 van de Regio West-Brabant.

Inzet middelen GGZ collectieve jeugdpreventie 2024

Het college besluit:

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) op basis van artikel 4:23 lid 3 onder d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een éénmalige subsidie te verlenen van in totaal € 192.550,45 voor de uitvoering van de GGZ collectieve jeugdpreventieactiviteiten in 2024.

Met betrekking tot de activiteiten collectieve jeugdpreventieve GGZ heeft het college besloten op basis van artikel 4:23 lid 3 onder d van de Awb, een éénmalige subsidie te verlenen aan GGZ WNB voor jeugdpreventie in 2024. De activiteiten collectieve jeugdpreventie richten zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. Verder is er een toenemende problematiek van jongeren met depressieve klachten te zien. De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium en zo dichtbij mogelijk ondersteunen en begeleiden. Hiervoor heeft de gemeente Moerdijk in 2024 de volgende GGZ-jeugdpreventieprogramma’s:

 • Het project Piep zei de Muis;
 • Het project Head Up;
 • De regionale Kopp/KOV- en de Brussengroepen die in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Halderberge worden georganiseerd voor de regio;
 • De Kopp/KOV-inloopgroep 8-12 jaar en 12-18 jaar die in de gemeente Moerdijk zelf wordt georganiseerd;
 • Het Steunpunt waarin meerdere partijen (onderwijs, GGZ, Novadic Kentron, GGD, Jongerenwerk Meer Moerdijk) samenwerken om in te zetten op vroegsignalering van hulpvragen van leerlingen en het bieden van laagdrempelige hulp.

Intentieovereenkomst wateropgave Zevenbergen Oost

Het college besluit:

In te stemmen met de intentieovereenkomst: ‘Realiseren wateropgave binnen project Zevenbergen Oost’.

De burgemeester besluit:

Wethouder A.M.J. Dingemans een volmacht te geven de Intentieovereenkomst te ondertekenen.

De gemeente Moerdijk heeft een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn in voldoende mate in betaalbare huisvesting te voorzien. Om tijdig aan de behoefte te kunnen voldoen is daarbij in 2021de keuze gemaakt om de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost versneld op te pakken en daarín minimaal 1000 woningen te gaan realiseren. In 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het daadwerkelijk in gang zetten van de verschillende projecten binnen het koepelproject Zevenbergen Oost. Elk van de deelprojecten gericht op woningbouwontwikkeling wordt klimaatbestendig ontwikkeld volgens het principe water en bodem sturend. Hierbij is de landelijke maatlat ‘Groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ vertrekpunt. Een belangrijke partner hierin is waterschap Brabantse Delta. Om inzicht te krijgen en houden in de vele kansen en (deels wettelijke verplichte) opgave betreffende de klimaatbestendigheid van de ontwikkeling gedurende de gehele planperiode wordt een intentieovereenkomst gesloten.

P209 IJshof - De Borgh: Scopewijziging

Het college besluit:

In te stemmen met de scopewijziging van project 209 IJshof-De Borgh

Op 2 september 2020 heeft de eigenaar van de sporthallen aan de IJshof 1 het principeverzoek ingediend. Het verzoek betrof de sloop van de sporthallen en het realiseren van appartementen. In december 2020 heeft het college een positief principebesluit genomen op het initiatief met als kanttekening dat de planning afgestemd dient te worden met project P197 ‘Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen’ en tevens extra aandacht voor parkeercapaciteit. Het initiatief uit 2020 bestond uit de realisatie van 49 koopappartementen. Mede door de afstemming met het project 197 ‘Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen’ en capaciteitstekort binnen de gemeentelijke organisatie heeft stagnatie plaatsgevonden en is geen verdere uitwerking gegeven aan het initiatief uit 2020. In april 2023 is het project weer opgepakt en heeft de initiatiefnemer een gewijzigd plan gepresenteerd. Het gewijzigde initiatief voorziet in de realisatie van koopappartementen en in uitbreiding van Hotel de Borgh. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de scopewijziging.

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schansdijk 3A Zevenbergen

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ''Schansdijk 3a Zevenbergen''(planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZB-Schansdijk3a.BP30) ongewijzigd vast te stellen;
 2. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPZB-Schansdijk3a.BP30 naar NL.IMRO.1709.BPZB-Schansdijk3a.BP40.

De planlocatie, het voormalige restaurant 7 Bergsche Hoeve, is gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Zevenbergen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de transformatie van een leegstaand pand (restaurant met bedrijfswoning) naar een woonfunctie. Het plan bestaat uit de realisatie van 36 appartementen. Het ontwerpbestemmingsplan is conform artikel Artikel 3.1.1. Bro voorgelegd aan de vooroverlegpartners. Er zijn door de overlegpartners geen noemenswaardige vooroverlegreacties ingediend, derhalve is aansluitend overgegaan tot de tervisielegging van het ontwerpplan voor de duur van 6 weken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 voor eenieder ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Aanpassingen GR ICTWBW ivm aanpassingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerpwijzigingen van de gemeenschappelijke regeling ICTWBW
 2. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen bij de ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling ICTWBW.

Het college stelt de ontwerpregeling naar aanleiding van de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vast en legt deze aan de raad voor met het voorstel geen zienswijze in te dienen.

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2023

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De uitgaven in 2023 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 961.227 exclusief btw;
 2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van € 961.227 =
  € 653.634;
 3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk beschikbaar te stellen.

De gemeente Moerdijk heeft in 2023 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk. Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van andere partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 68% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2024 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Basistakenpakket en plustaken TWB JGZ 0-4 jaar 2024

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de begroting 2024 van TWB voor de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0-4 jaar (inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en huisvestingskosten), onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage;
 2. Voor de uitvoering van het basistakenpakket inclusief VVE door TWB en de huisvestingskosten een bedrag van € 594.905 beschikbaar te stellen en in de begroting 2024 te dekken uit de producten 671002 Jeugdgezondheidszorg (€ 564.556) en 643002 Bestrijding onderwijsachterstanden (€ 30.349);
 3. In te stemmen met de begroting 2024 van TWB voor de uitvoering van de plustaken jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar;
 4. Voor de uitvoering van de plustaken JGZ 0-4 jaar door TWB een bedrag van € 82.204 beschikbaar te stellen en in de begroting 2024 te dekken uit de producten 671002 Jeugdgezondheidszorg (€ 76.368), 643002 Bestrijding onderwijsachterstanden (€ 3.611) en 671001 Gemeentelijke Gezondheidszorg (€ 2.225).
 5. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door TWB in 2024 een bedrag van € 71.108 beschikbaar te stellen en in de begroting 2024 te dekken uit het product 671002 Jeugdgezondheidszorg.

De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt in de gemeente Moerdijk uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). Na een gezamenlijk aanbestedingstraject hebben de 6 gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht) een 4-jarige inkoopovereenkomst voor de jaren 2018 t/m 2021 gesloten met TWB. Eind 2021 hebben we gebruik gemaakt van de optie voor het verlengen van de overeenkomst voor de jaren 2022 t/m 2025. Voor 2024 heeft TWB een begroting ingediend voor de uitvoering van het basispakket JGZ 0-4 jaar (inclusief VVE en huisvestingskosten). Omdat TWB een hoger indexeringspercentage toepast dan is afgesproken in de overeenkomst, dienen de 6 TWB gemeenten gezamenlijk te besluiten hiermee akkoord te gaan. De oorzaak van de hogere indexering wordt met name veroorzaakt door cao-indexeringen waarmee TWB wordt geconfronteerd. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2024 voor het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar, onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage.

In aanvulling op het basistakenpakket JGZ 0-4 jaar nemen de gemeenten naar behoefte ook enkele plustaken af bij TWB. Dit betreft extra taken ter ondersteuning van ouders en kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in het opvoeden en opgroeien. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2024 voor het plustakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma waarbij jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het RVP is met ingang van 1 januari 2019 onderdeel geworden van de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee is de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband 16 gemeenten West-Brabant). Met TWB is hiervoor een aparte overeenkomst gesloten. Het college heeft besloten een bedrag van € 71.108 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door TWB in 2024.

Beleidsregels energietoeslag gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. De uiterste aanvraagdatum van de energietoeslag 2023 te verschuiven van 31 december 2023 naar 31 maart 2024;
 2. De beleidsregels ‘Energietoeslag gemeente Moerdijk 2023” vast te stellen.

Inwoners uit gemeente Moerdijk konden energietoeslag aanvragen voor hun hoge energielasten in 2022 en 2023. De mogelijkheid tot het verstrekken van de energietoeslag werd verankerd in de Participatiewet. Aanvullend daarop is op 6 oktober 2023 de Wet Energietoeslag 2023 door het Rijk gepubliceerd. Op grond hiervan kunnen gemeenten tot en met uiterlijk 31 augustus 2024 de energietoeslag 2023 verstrekken. Om die reden besloot het college om de uiterste aanvraagdatum voor het aanvragen van de energietoeslag te verplaatsen van 31 december 2023 naar 31 maart 2024. Omdat de oude beleidsregel per 1 januari is vervallen, moet een nieuwe beleidsregel worden vastgesteld.

Levensloopaanpak voor de Regio De markiezaten: duurzame implementatie

Het college besluit:

 1. De Levensloopaanpak te implementeren binnen het district de Markiezaten.
 2. Hiervoor een onafhankelijke projectleider in te zetten voor een periode van 9 maanden met een gedeelde financiering vanuit de samenwerkende gemeenten binnen het District de Markiezaten.
 3. Akkoord te gaan met de bijdrage van € 14.300,- voor gemeente Moerdijk ten laste van het budget 662000 / 44320 (algemene voorzieningen Wmo en Jeugd), onder voorbehoud van positieve besluitvorming bij de andere zeven gemeenten.
 4. De meerkosten op dit budget verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de implementatie van de Levensloopaanpak. De Levensloopaanpak zorgt voor betere ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico. Dit gebeurt door verbetering van de (keten)samenwerken in het district de Markiezaten. Doordat de inwoner zijn hele leven, of zo lang als nodig gemonitord wordt krijgt hij/zij de kans om mee te doen in de samenleving en is er minder kans op escalatie. Dit draagt bij aan een veiligere omgeving, ook voor de persoon zelf.

Mandaatbesluit intrekken voorkeursrechten

Het college besluit de raad voor te stellen:

Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders voor het intrekken van voorkeursrechten op grond van de Omgevingswet.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In deze wet is de Wet voorkeursrecht gemeenten opgegaan. Dit heeft ook tot een kleine wijziging van de regels op dit gebied geleid. De intrekking van een gevestigd voorkeursrecht was voorheen een collegebevoegdheid. Onder de Omgevingswet is het nu de bevoegdheid geworden van het bestuursorgaan dat het voorkeursrecht vestigt. In het geval van de gemeente is dat bestuursorgaan de gemeenteraad. Het intrekken van het voorkeursrecht betekent dat de beperking van het eigendomsrecht wordt verwijderd. Dit is dus gunstig voor de eigenaar van een perceel. Deze intrekking is volgens de wet verplicht zodra het voorkeursrecht niet langer meer nodig is of niet langer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Om deze procedure zo snel mogelijk te laten verlopen, is het mandateren van deze bevoegdheid aan het college wenselijk en wordt de raad voorgesteld dit mandaatbesluit te nemen. Het vestigen van het voorkeursrecht blijft altijd een bevoegdheid van de raad.

P183 Verplaatsing Kogelvangers kredietaanvraag clubgebouw

Het college besluit de raad te verzoeken om:

 1. Een nieuw clubgebouw voor voetbalvereniging Kogelvangers te realiseren op de voorgestelde locatie conform het voorlopig ontwerp.
 2. Hiervoor een projectexploitatie beschikbaar te stellen van € 3.225.000.
 3. De afschrijvingstermijn voor het clubgebouw vast te stellen op 50 jaar.
 4. De kapitaallasten van € 158.000 van deze investering vanaf 2027 als volgt te dekken:
  1. Een bedrag van € 71.000 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen;
  2. Een bedrag van € 87.000 te dekken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.
 5. Het in begroting 2026 opgenomen bedrag van € 72.000 voor deze investering binnen de stelpost nieuw beleid vrij te laten vallen ten gunste van de begrotingsruimte 2026.

De gebouwen en velden van voetbalvereniging Kogelvangers in Willemstad dienen verplaatst te worden omdat op die locatie een nieuwe multifunctionele accommodatie is beoogd in het kader van project 183 Scholenontwikkeling Willemstad. Het doel is een toekomstbestendig clubgebouw te realiseren waar functionaliteit, circulariteit en duurzaamheid samenkomen. Het ontwerp voor de nieuwbouw voorziet hierin. Het clubgebouw is groter dan eerder was verondersteld. Er zijn enkele alternatieven onderzocht, maar hiervoor is geen draagvlak bij de club vanwege de nadelen op het gebied van functionaliteit, circulariteit en duurzaamheid. Voor de verplaatsing van de velden heeft de gemeenteraad in 2022 al budget beschikbaar gesteld. Met de realisering van het clubgebouw is een bedrag gemoeid van afgerond € 3.225.000.

P200 Willemstad Oost afronding initiatieffase

Het college besluit de raad te verzoeken om:

 1. Het haalbaarheidsdocument voor Willemstad Oost vast te stellen;
 2. In te stemmen met de vertrouwelijke locatieontwikkelingsovereenkomst ten einde de samenwerking met ontwikkelaar, voor de ontwikkeling van Willemstad Oost tot woningbouwlocatie, vast te leggen.
 3. De vertrouwelijke projectexploitatie voor de ontwikkeling vast te stellen.
 4. Op basis van de projectexploitatie een krediet beschikbaar te stellen van €.1.250.000 en in de dekking te voorzien door:
  1. bijdrage van de projectontwikkelaar tot een bedrag van € 1.196.144;
  2. de algemene reserve in te zetten tot een bedrag van € 54.156.
 5. Bij het afsluiten van de projectexploitatie een bedrag van € 450.000 toe te voegen aan de reserves.
 6. Het college de opdracht te geven om binnen deze kaders het project verder gestalte te geven (go-besluit).

In maart 2022 heeft de gemeenteraad een startdocument vastgesteld voor de woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Willemstad. Tevens is toen een intentieovereenkomst gesloten tussen ontwikkelaar Novaform en de gemeente waarin de bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw op de locatie “Willemstad Oost”. Het plan dat is ontwikkeld voorziet in de realisatie van maximaal 200 woningen verdeeld over 5 woonvelden bestaande uit diverse woningtypen. Minimaal tweederde van de woningen behoort tot de categorie betaalbaar (sociale huur, middenhuur en middeldure koop). In totaal bestaat minimaal 30 % van de 200 woningen uit sociale huur. De ontwikkelaar is bereid om uitvoering te geven aan deze ontwikkeling, maar heeft de gemeente nodig voor de toepassing van de planologische procedure en planbegeleiding. De gemeente is bereid om de samenwerking met de ontwikkelaar voort te zetten. Om die reden hebben partijen de wijze waarop zij invulling willen geven aan het vervolg van de samenwerking vastgelegd in een anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst. Door vaststelling en ondertekening van deze overeenkomst komt de realisatie van woningbouw aan de oostzijde van Willemstad een stukje dichterbij.

Speerpunt accountantscontrole: subsidieverlening

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de rapportage “Subsidieverlening”;
 2. De aanbevelingen van Concern Control te onderschrijven en deze op te laten nemen in het opstellen van een plan van aanpak ter verbetering van het gehele subsidieproces in 2024;
 3. Deze rapportage samen met het plan van aanpak ter kennisname aan te bieden aan de Auditcommissie van juni 2024.

In juli 2023 heeft de gemeenteraad een aantal aandachtspunten voor de accountantscontrole 2023 vastgesteld. Eén van deze aandachtspunten betreft de toetsing van de verleende subsidies aan de geldende regelgeving. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de diverse vormen van subsidies die door onze gemeente worden verleend. De verrichte analyse leidt tot bevestiging van eerder gedane aanbevelingen én een aantal nieuwe aanbevelingen. Alle aanbevelingen worden meegenomen in een op te stellen plan van aanpak om het proces van subsidieverlening in 2024 te verbeteren.