9 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 9 januari 2024 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 09 januari 2024
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
   

Agendapunten

Openbare besluitenlijst collegevergadering 19 december 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst collegevergadering 19 december 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststellen werkprogramma OMWB 2024

Het college besluit:

 1. Werkprogramma OMWB 2024 vast te stellen.
 2. Aan de OMWB opdracht te verstrekken de inventarisatie naar vrijkomende zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in 2024 uit te voeren en voor het uitvoeren van deze werkzaamheden (eenmalig) een budget van € 54.320 in het werkprogramma 2024 op te nemen.
 3. Aan de OMWB opdracht te verstrekken in 2024 het Moerdijkse inrichtingenbestand om te zetten naar milieubelastende activiteiten en voor het uitvoeren van deze werkzaamheden (eenmalig) een budget van € 52.000 in het werkprogramma 2024 op te nemen. Deze kosten ten laste te brengen van het krediet Omgevingswet.

Jaarlijks stelt de gemeente een werkprogramma vast voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het college heeft het werkprogramma voor 2024 vastgesteld. Naast de geraamde budgetten staan in het programma de activiteiten en werkzaamheden vermeld die de omgevingsdienst in 2024 voor de gemeente uitvoert. Het werkprogramma 2024 maakt een integraal onderdeel uit van het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma VVTH 2024 (veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving). Dit uitvoeringsprogramma stelt het college in januari vast.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 woningen aan de Veerstraat naast nummer 16 in Standdaarbuiten.

Het college besluit:

 1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van drie woningen aan de Veerstraat naast nummer 16 in Standdaarbuiten;
 2. Een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
 3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen;
 4. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van drie woningen aan de Veerstraat naast nummer 16 in Standdaarbuiten. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan ‘Kern Standdaarbuiten’, omdat het perceel de bestemming ‘Bedrijventerrein’ heeft en het bouwen van woningen binnen deze bestemming niet is toegestaan.

Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief ruimtelijk aanvaardbaar is. Het college heeft daarom besloten medewerking te verlenen aan deze aanvraag.

Aanvulling op routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vaststelling van de verduurzamingsvoorwaarden.
 2. In te stemmen met de bijdrage om 50% van de netto kosten die de gebruiker heeft betaald te vergoeden.

Door de energiecrisis geldt op dit moment een ander verduurzamingstempo dan op het moment van het vaststellen van de routekaart, op 10 maart 2022. Vanuit de gebruikers van het gemeentelijk vastgoed wordt momenteel zelf het initiatief genomen om het pand eerder te verduurzamen. Door deze situatie kan een gebouw eerder worden verduurzaamd dan de routekaart aangeeft. Met behulp van het vaststellen van verduurzamingsvoorwaarden willen we de gebruiker tegemoet komen met een financiële compensatie van 50% van het zelf ingebrachte investering. Hierdoor kan de gebruiker, na goedkeuring van de gemeente op eigen initiatief, het gemeentelijk vastgoed vervroegd verduurzamen.

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant 2024-2027

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het addendum op de samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant voor de periode 2024-2027
 2. In te stemmen met het dekken van de jaarlijkse bijdrage van € 2.240 uit het budget uitvoering landschapsbeleid.

Sinds 2017 werken wij binnen het Bijenlandschap West-Brabant samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant. Met de partners is de samenwerking geëvalueerd en gesproken over de toekomst van het bijenlandschap. Geconcludeerd is dat het voortzetten van ons netwerk noodzakelijk en wenselijk is. De betekenis, activiteiten en resultaten van de samenwerking van de partijen in het Bijenlandschap West-Brabant in de afgelopen periode heeft aangetoond dat er zowel in resultaten, maar ook in kosten grote schaalvoordelen aan deze samenwerking kunnen worden toegeschreven. Het college heeft daarom besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West Brabant voort te zetten in elk geval tot 2027 voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen.

Verzoek tot verruiming mogelijkheden huisvesten arbeidsmigranten aan de Zwingelspaansedijk 22a Fijnaart

Het college besluit:

In te stemmen in met het principeverzoek om ook mensen van buiten de gemeente, maar binnen een straal van 30 km, te huisvesten.

Eerder heeft het college aan het agrarisch bedrijf aan de Zwingelspaansedijk 22a in Fijnaart een vergunning verleend voor de tijdelijke huisvesting van 150 arbeidsmigranten in 32 woonunits. Met de laatste wijziging van de vergunning ziet deze uitsluitend op de huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij een bedrijf dat gevestigd is binnen de gemeente Moerdijk.

Het agrarisch bedrijf aan de Zwingelspaansedijk 22a in Fijnaart heeft een verzoek ingediend om ook arbeidsmigranten te mogen huisvesten die werkzaam zijn bij bedrijven buiten de gemeente Moerdijk (binnen een straal van 30 km vanaf het bedrijf van initiatiefnemer). Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit verzoek.