Portefeuilleverdeling College

Elk collegelid heeft een eigen portefeuille (werkgebieden).

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • (Regionale) samenwerking
 • Integriteitsbeleid
 • Democratische vernieuwing
 • Personeel en Organisatie
 • Juridische zaken

Vervanging portefeuille: loco's

Jack van Dorst, 1e loco

Middelen

 • Budgetcyclus
 • Gemeentelijke belastingen
 • Financieel beleid

 Beleid en beheer openbare ruimte

 • Wegen, groen, openbare verlichting c.a.
 • Water en riolering
 • Kabels en leidingen
 • Onderhoud speeltoestellen en speeltuinen
 • Speelruimtebeleid en speelplannen
 • Begraafplaatsen

Afval en grondstoffen Inzameling en verwerking

Dierenwelzijn (Zwerf)dierenopvang, herplaatsing, dierenambulance, overig

Beheer en contracten accommodaties en vastgoed

 • Gemeentehuis
 • Brandweerkazernes
 • Sportvoorzieningen / Buurtcentra
 • Zwembaden
 • Cultureel erfgoed
 • Schoolaccommodaties

Vervanging portefeuille: wethouder Danny Dingemans

Danny Dingemans, 2e loco

Economische aangelegenheden

 • Economisch beleid
 • Vitale centra
 • Lokale bedrijventerreinen
 • Economische aangelegenheden Zeehaven / Port of Moerdijk
 • Toerisme, recreatie, forten
 • Evenementenvergunningen
 • Forten, Zuidwaterlinie en Waterpoort
 • Weekmarkten

 Mobiliteit

 • Bereikbaarheid (waaronder HOV)
 • Verkeersveiligheid

Onderwijs (aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) Techniekonderwijs

Ruimtelijke Ordening

 • Bestemmingsplannen
 • Vergunningverlening
 • Structuurvisie; omgevingsvisie; Omgevingswet
 • Grondbeleid en strategische verwerving (inclusief snippergroen/-grond)
 • Ontwikkeling gemeentelijk ontwikkelbedrijf

Wonen

 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Welstandsbeleid
 • Huisvesting arbeidsmigranten, flexwonen

Vervanging portefeuille: wethouder Jack van Dorst

Pauline Joosten, 3e loco

Zorg Volksgezondheid

 • Wmo-beleid
 • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Jeugd

 Onderwijs

 • Lokaal /regionaal educatieve agenda
 • Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten
 • Leerlingenvervoer
 • Passend onderwijs in primair en voortgezet onderwijs

 (Inwoners) participatie

 • Participatie
 • Gebiedsgericht werken

Vervanging portefeuille: wethouder Bennie Blom

Bennie Blom, 4e loco


Welzijn

 • Cultuur
 • Sport
 • Subsidiebeleid

Werk en Inkomen

 • Werkgelegenheid
 • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
 • Gemeentelijk minimabeleid
 • Inkomensvoorziening
 • Re-integratie
 • Arbeidsmigranten
 • Inburgering

 Onderwijs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)  

 • Onderwijs aan volwassenen
 • Laaggeletterdheid

 Duurzaamheid

 • Duurzaamheidsbeleid (inclusief verduurzaming gemeentelijke accommodaties)
 • Klimaatadaptatie en hittestress
 • Biodiversiteit (inclusief ecologische verbindingszones)
 • Milieubeleid en Milieuvergunningen

 Communicatie

 Dienstverlening en informatisering

 • KCC
 • ICT

Vervanging portefeuille: wethouder Pauline Joosten