Voorstel op de agenda van de gemeenteraad

Iedere inwoner die kiesgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Moerdijk, kan een burgerinitiatief indienen bij de gemeenteraad. Hiermee plaatst u uw initiatief op de agenda van een vergadering van de gemeenteraad. Vervolgens neemt de gemeenteraad over uw onderwerp een besluit en laat u weten wat er met uw voorstel gaat gebeuren. Met het burgerinitiatief kunt u invloed uitoefenen op de politieke agenda van de gemeenteraad.

Uw voorstel moet wel aan een aantal spelregels voldoen:

 • U bent kiesgerechtigde voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Moerdijk;
 • Uw voorstel krijgt tenminste steun van 50 kiesgerechtigde inwoners van de gemeente en zij hebben de handtekeningenlijst ingevuld;
 • Uw voorstel heeft minimaal een vertegenwoordiger;
 • Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten. Voorbeelden hiervan zijn: veiligheid, inrichting en beheer van de openbare ruimte, werkgelegenheid, welzijnswerk, sportvoorzieningen en milieu;
 • Over het onderwerp van het burgerinitiatief is in de gemeente Moerdijk nog geen politiek besluit genomen;
 • Het is niet mogelijk om via een burgerinitiatief genomen besluiten te herzien of een voorstel dat al eerder door de gemeenteraad is behandeld opnieuw ter tafel te brengen, tenzij er zich ten aanzien van dit onderwerp nieuwe feiten hebben voorgedaan. Om er zeker van te zijn dat uw voorstel via het burgerinitiatief op de politieke agenda kan worden gezet, kunt u het beste eerst contact opnemen met de griffier.

Hoe dient u een burgerinitiatief bij de gemeenteraad in?

 • Voor het indienen van een burgerinitiatief maakt u gebruik van het formulier: Burgerinitiatiefvoorstel (pdf, 70 kB) en de bijbehorende Handtekeningenlijst (pdf, 325 kB).
 • Hierop geeft u aan wat uw voorstel inhoudt, welk besluit u de gemeenteraad vraagt te nemen en een nadere toelichting op het voorstel. Ook maakt u een globaal overzicht van de kosten van het voorstel. Neem bij twijfel over het voldoen aan de voorwaarden contact op met de griffier;
 • De gemeenteraad neemt uw voorstel in behandeling als het burgerinitiatief aan alle spelregels voldoet. U krijgt hierover zo snel mogelijk na indiening van uw burgerinitiatief bericht;
 • U krijgt een uitnodiging voor de vergadering van een raadscommissie waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De datum ligt minimaal 4 weken na indiening van het voorstel. U krijgt tijdens de vergadering de mogelijkheid uw voorstel mondeling toe te lichten;
 • De raadscommissie kan besluiten over het burgerinitiatief advies in te winnen bij het college;
 • U ontvangt een uitnodiging voor de raadsvergadering, waarvoor het initiatiefvoorstel is geagendeerd. Ook in deze vergadering heeft u de mogelijkheid uw voorstel toe te lichten.
 • Zo spoedig mogelijk nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het burgerinitiatief wordt u hierover bericht;
 • De gemeenteraad publiceert het besluit over het burgerinitiatief in de Moerdijkse Bode en op deze website.
  Alles over het burgerinitiatief is vastgelegd in de verordening referendum en burgerinitiatief.

Vragen?

Neem voor vragen over het indienen van een voorstel bij de gemeenteraad contact op met de griffier, telefoonnummer 14 0168 of griffie@moerdijk.nl.