MFA Willemstad

Het doel van dit project is om in Willemstad te komen tot een duurzame voorziening voor de functies basisschool, kinderopvang, buurthuis en gymzaal in de vorm van een multifunctionele accommodatie (MFA).

De MFA wordt een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Zo levert de MFA een bijzonder positieve bijdrage aan het welzijn, de veiligheid en de sociale binding van de bewoners van Willemstad. De functies basisschool en kinderopvang ontwikkelen bovendien een Integraal Kindcentrum (IKC) in de MFA. 

Wat komt er?

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad het startdocument voor de scholenontwikkeling Willemstad vastgesteld. In dit document staan de kaders waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. De gemeente heeft samen met Stichting De Waarden, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, Stichting Kibeo (kinderopvangorganisatie) en Stichting Buurthuis Irene de mogelijkheden onderzocht hoe zij gezamenlijk binnen een nieuw te realiseren MFA kunnen participeren. De combinatie van diverse activiteiten onder 1 dak draagt bij aan een steviger sociale structuur in Willemstad. 

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Nieuwe multifunctionele accommodatie

Het eerste deel van het onderzoek omvatte de locatiekeuze. Hiervoor zijn naast uitbreiding op de huidige locaties, ook potentiële locaties voor nieuwbouw bekeken. In november 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatie, waarbij is gekozen voor de locatie van voetbalvereniging Kogelvangers aan de Grintweg. De MFA komt op de locatie van de huidige kantine en kleedkamers van de voetbalvereniging. Die faciliteiten verplaatsen naar de oostzijde van de Grintweg.

Het tweede deel van het onderzoek heeft zich gericht op de voorkeurslocatie zoals het uitvoeren van een bodem- en verkeersonderzoek. Verder is in die fase de aandacht vooral uitgegaan naar het opstellen van het programma voor de MFA, de samenwerking tussen de partijen (basisscholen Willem de Zwijger en De Singel, kinderopvangorganisatie Kibeo, buurthuis Irene en de gemeente Moerdijk) en de financiën. 

De resultaten van het onderzoek zijn positief. Op 13 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de resultaten en de financiële middelen beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het ontwerp van de nieuwe MFA en het voorbereiden van de planologische procedure.

Op 14 juli 2023 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de twee basisscholen en een intentieovereenkomst met kinderopvangorganisatie Kibeo en exploitant buurthuis Irene.

Planning

Multifunctionele accommodatie

  • Juli 2023: Afronding haalbaarheidsfase
  • Eind 2023/2024/2025: Ontwerp gebouw en buitenruimte
  • 2024/2025: Planologie
  • 2026/2027: Start bouw
  • 2028: Oplevering gebouw (indicatie o.a. afhankelijk van verloop planologische procedure)

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten