Tegemoetkoming planschade

Tegemoetkoming in de planschade is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Aanvragen planschade (inloggen met DigiD)

Aanvragen planschade (inloggen met E-herkenning)

Aanvragen

 1. Een verzoek om tegemoetkoming in de planschade moet u indienen bij het college van B&W. Het verzoek moet u indienen binnen 5 jaar na het van kracht worden van een planologische maatregel;
 2. Het college zal pas over uw verzoek beslissen als de planologische maatregel onaantastbaar is. Dit wil zeggen tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is vastgesteld;
 3. De gemeente heeft een procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade vastgesteld. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college moet beslissen;
 4. Op grond van deze regeling zal het college het verzoek in handen leggen van een onafhankelijke adviseur of adviescommissie;
 5. Deze adviseur of commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan wordt door de adviseur of commissie een verslag opgesteld;
 6. De adviseur of commissie stelt een advies op;
 7. Het college beslist naar aanleiding van dit advies;
 8. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen;
 9. Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen;
 10. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mogelijk heeft u recht op een bijdrage in de door u gemaakte kosten van deskundige bijstand, zoals bijvoorbeeld de kosten van een makelaar voor het taxeren van de (afgenomen) waarde van uw huis.

Meenemen

Het indienen van een verzoek om planschade gebeurt door het invullen van een formulier “Aanvraag planschade”.

De gemeente kan vragen een taxatierapport te overleggen of in ieder geval de hoogte van de schadeclaim te onderbouwen

Voorwaarden

De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

 1. Beperking van woongenot;
 2. Beperking van privacy;
 3. Beperking van vrij uitzicht;
 4. Schaduwwerking door nabije bebouwing;
 5. Onevenredige verkeers- en parkeerhinder;
 6. Belemmerde bereikbaarheid.

Bijzondere voorwaarden

 1. Toekomstige schade, bijvoorbeeld omzetschade en inkomensschade, kan voor tegemoetkoming in aanmerking komen;
 2. Als de schade te voorzien was ten tijde van de aankoop of ingebruikneming van het onroerend goed, of als u zelf de schade had kunnen voorkomen of beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten), kunt u niet op vergoeding rekenen;
 3. Er is geen recht op een volledige vergoeding van geleden schade. Bepaalde zaken behoren namelijk tot de normale maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaar dat in ieder geval minimaal 2% van de schade onder het normaal maatschappelijk risico valt en dus niet wordt vergoed. 

Let op!

 • Aan het indienen van een claim zijn kosten verbonden van minimaal € 300,- en maximaal € 500,-. Deze krijgt u terug als daadwerkelijk planschade is toegekend;
 • Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Dien tijdig uw verzoek in.

Kosten

De gemeente moet kostbare onderzoeken laten doen voor de vaststelling van planschade. Daarom betaalt u bij het indienen van het verzoek een bedrag van minimaal € 300,00 en maximaal € 500,00 . Als is aangetoond dat u inderdaad planschade heeft geleden, dan betaalt de gemeente het voorschot terug.