13 september 2023 - Conceptverslag Dorpstafel Zevenbergschen Hoek

Details van de vergadering
Bevat 13 september 2023 - Conceptverslag Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Datum: 13 september 2023 van 19:30 tot 22:30
Locatiedetails:

De Zevensprong

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
Albert van Loon Voorzitter
Leden van de Dorpstafel Zevenbergschen Hoek  
Inwoners  
Gemeente  
Maatschappelijke partners  

Agendapunten

Opening en mededelingen

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De volgende deelnemers hebben zich afgemeld:

 • Femke Selders (Surplus)
 • Jer Strijbos
 • Hans van Breukelen
 • Tiemen Verhoeks
 • Elly Akkermans
 • Hans Broere
 • Guido van den Broek(wijkagent)
 • Gert Suur

Mededelingen

 • Uitnodiging gebiedstafels voor gesprek.
  Er wordt verslag gedaan van het gesprek dat plaatsvond met voorzitters van de gebiedstafels, het college van burgemeester en wethouders en het management van de gemeente. Doel van dit overleg is de samenwerking tussen gemeente en gebiedstafels verbeteren. In oktober vindt er een vervolgoverleg plaats.
 • Er wordt door de gemeente gewerkt aan een plan om woningen in de gemeente van het aardgas af te krijgen. Ab en Hans zullen namens de dorpstafel aansluiten bij deze planontwikkeling en daarmee belangen van het dorp behartigen.
 • Terugkoppeling wind A16. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met afgevaardigden uit de windkernen en wethouder Blom. De provincie heeft de gemeente de opdracht gegeven om na te denken over de verdeling van het geld die de windmolens A16 opbrengen. De afgevaardigden van de windkernen zijn van mening dat de windkernen als eerste daar de vruchten van mogen plukken. Ook hier vindt in oktober vervolgoverleg over plaats.
 • Update samenvoegen dorpstafels: Samen met de dorpstafel Langeweg is constructief gekeken hoe we dit goed kunnen organiseren. Er wordt een concept discussienota ontworpen met de ideeën hoe het opgavegericht en dorpsgericht werken goed vorm gegeven kan worden en wat daar voor nodig is.
 • Update financiën. Inge doet verslag van de inkomsten en uitgaven en geeft aan wat het restbudget is dat de dorpstafel in financieel beheer heeft.
 • Nieuwe aanpak stemming: Na de vorige stemming is er iemand aangesproken op zijn stemgedrag. Vanuit dat oogpunt wordt besloten om de stemming voortaan schriftelijk te doen. De telling van de stemming
  en vindt plaats tijdens de vergadering in openbaarheid.

Verslag dorpstafelvergadering 7 juni 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en bijgesteld. De nieuwe versie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Status update project Sporenbergstraat

Door een projectleider van de gemeente wordt een presentatie gegeven over het project Sporenbergstraat. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Groenplan LPM

Door een projectleider van het Havenbedrijf wordt een presentatie gegeven over het groenplan en de verkeersaanpassingen. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Aandachtspunt/vraag naar aanleiding van dit onderwerp is: Kan de blauw/groen structuur verder het dorp in worden getrokken? Nagedacht moet hierover worden of er een burgerinitiatief hiervoor ingediend kan worden en/of er aangesloten kan worden met deze vraag bij de vergroeningsplannen.

Verkeersproblematiek Olavstraat

Er wordt door inwoners uit de Olavstraat zeer veel hinder ervaren door Zwaluwbouw. Er wordt slecht/niet gecommuniceerd over wegafsluitingen en verkeersbebording wordt afgeplakt en dat wordt dan vervolgens ook niet weggehaald. De gebiedscoördinator geeft aan dit bij bouw- en woningtoezicht onder de aandacht te brengen. De voorzitter van de gebiedstafel zal ook contact zoeken met Zwaluwbouw om aandacht te vragen voor deze situatie.

De discussie leidt ook naar de vraag hoe de scholenbouw en het MFA zich verder ontwikkeld. Ook hier is het gewenst om informatie te krijgen over de verkeerscirculatie tijdens de bouwwerkzaamheden en de verkeersinrichting na oplevering van het project. De gebiedscoördinator vraagt of de projectleider volgende vergadering kan aansluiten voor een presentatie.

Publicatiebord

Na een korte bespreking van dit onderwerp wordt besloten het publicatiebord dat naast de Zevensprong staat in gebruik te nemen. De sleutel van het bord is aanwezig bij de beheerder van de Zevensprong.

Terugkoppeling bomenkap A16

De beleidsmedewerker van de gemeente meldt dat ondanks haar herhaaldelijke vraagstelling bij Rijkswaterstaat er nog geen duidelijkheid over herplanting is. De dorpstafel geeft aan dat dit onderwerp al ruim een jaar op de agenda staat zonder voortgang. Er wordt afgesproken dat de beleidsmedewerkster bestuurlijk gaat opschalen.

Terugkoppeling groenvoorziening Hoofdstraat

Het betreft hier de vakken die waren ingepland volgens het vaste-planten-concept Green-to-Color. Deze waren sterk verruigt en er is daarom besloten deze geheel leeg te maken en weer opnieuw in te planten. Het is alleen niet geluk om dit in het voorjaar te doen, met als gevolg een zomer lang lege vakken. In het najaar, zodra het weer het weer toelaat en er een kans van slagen is worden de vakken weer ingeplant, verwachting september/oktober. Planning was juli maar toen was het te heet. Met de aannemer is de afspraak gemaakt dat de vakken op beeldniveau B (netjes en eenduidig) worden bijgehouden.

Naar aanleiding van dit agendapunt komt ook het volgende aan de orde:
Vraag: Een aantal plaatsen, met name op het talud/ in bermen, is afgezet met roodwit lint. Waar is dit voor?Antwoord: Dit zijn locaties waar de Japanse duizendknoop is gesignaleerd. Deze plant moet bestreden of wel beheerst worden. Door de locaties af te zetten weet de aannemer waar hij moet zijn voor de bestrijding.

Vraag: De plantvakken langs de Bloemendaalse Zeedijk zijn leeg gehaald. Waarom?
Antwoord: In deze vakken zijn veel wortelonkruiden aanwezig, die niet meer door schoffelen tegen te gaan zijn. De vakken zijn nu gerooid en worden binnenkort ingezaaid of zijn al ingezaaid met graszaad. Door deze vakken de komende jaren te maaien, gaan we de wortelonkruiden tegen. Na 3 tot 5 jaar worden de vakken weer ingeplant.

Aanvraag donatie voor een nieuw klimtoestel voor de Stichting Kinderspeeltuin Zevenbergschen Hoek

Een medewerker van de stichting laat aan de hand van een presentatie zien waar een donatie voor nodig is. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. De dorpstafel stemt unaniem in met het verzoek om een donatie.

Bestuur dorpstafel

Het bestuur van de dorpstafel doet wederom een oproep voor een nieuw persoon/aanvulling in het bestuur. Het bestuur draait nu op 2 mensen. Dat is te weinig. Opnieuw wordt een oproep gedaan voor gegadigden in het bestuur. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter.

Rondvraag en afsluiting

Aan de Hoge Zeedijk hangt aan een lantaarnpaal een kastje met meetapparatuur. Gevraagd wordt waar dat voor nodig is. De gebiedscoördinator gaat na of hier meer informatie over is en koppelt dit terug bij het bestuur van de tafel.

Er wordt een oproep gedaan om mee te denken voor het ontwikkelen van een supermarktje in het dorp.

Er wordt door het havenbedrijf een oproep gedaan om een kijkje te nemen bij de bouw van de Utrechtse Baan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De voorzitter dank een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit het overleg.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:

 • 1 november
 • 13 december