Paraplunota Leefomgeving

Een schone bodem, helder water, gezonde lucht, zuinig omgaan met grondstoffen en een stevige plaats voor onze natuur. In de paraplunota Leefomgeving worden de hoofdthema’s en –doelen met betrekking tot de fysieke leefomgeving uitgewerkt, met een doorkijk naar 2030. Ook in 2030 is het prettig leven in Moerdijk.

Download hier het volledige document: Paraplunota Leefomgeving 2012-2030 (pdf 3,9 MB). Hieronder vindt u een samenvatting van de paraplunota:

Leven en genieten. Nu en in de toekomst.

De inwoners van de gemeente Moerdijk stellen eisen aan de omgeving. Uit burgerenquêtes, meldingen, klachten en aan de gemeente gerichte verzoeken blijkt dat we deze eisen kunnen vertalen in een aantal kernwaarden: ‘schoon’, ‘veilig’, ‘natuurrijk’, ‘gezond’, ‘vrij van hinder’ en ‘toekomstbestendig’. Ook voor bedrijven is het belangrijk in een omgeving gevestigd te zijn die deze kernwaarden bezit. 

Rijke ondergrond

Om onze bodem schoon te houden is de gemeente verantwoordelijk voor het toepassen van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bodem en de handhaving daarvan. Omdat niet iedereen precies weet wat wel of niet mag maakt de gemeente samen met andere gemeenten een bodemkaart en richt ze een Bodemloket in, waar alle informatie over bodemaangelegenheden te krijgen is. De mogelijkheden voor hergebruik van grond worden verruimd. De gemeente wil samen met burgers en bedrijven de buitenruimte schoon houden. Met inwoners en scholen worden opruimacties georganiseerd zoals ‘Moerdijk Schoon de Lente in’ en samen met inwoners lopen ambtenaren een ronde door de wijk. Bij de inrichting hiervan wordt al rekening gehouden met een prettig gebruik en duurzaam beheer. Het streven is ook om gebruik te maken van kansen die de bodem biedt, bijvoorbeeld door het stimuleren van warmte- en koudeopslag.

Speerpunten:

 • effectief ruimtegebruik door afstemming bodemeigenschappen en functie
 • in stand houden en verbeteren van de bodemkwaliteit
 • aanpak van de openbare ruimte op basis van de elementen gebruik, inrichting en beheer
 • door bewustwording en betrokkenheid van de burgers en bedrijven op preventieve wijze komen tot een verbetering van de beeldkwaliteit

Helder water

Gemeente Moerdijk heeft een Waterloket en wil dat graag uitbreiden tot een regionaal loket, zodat steeds meer mensen informatie kunnen krijgen over het belang van water in onze leefomgeving. Daarnaast wordt er pro-actief over water gecommuniceerd, bijvoorbeeld in de vorm van schoolprojecten.
De gemeente werkt nauw samen met het Waterschap aan een plan om wateroverlast door zwaardere regenbuien (als gevolg van klimaatverandering) te voorkomen.
Water en natuur zijn in Moerdijk nauw met elkaar verbonden. Voor het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het water en de vergroting van het oppervlak aan natuurgebied worden ecologische verbindingszones gerealiseerd.

Speerpunten:

 • aandacht voor water vergroten
 • in 2015 voldoet het watersysteem aan de normen conform de kwaliteitsopgave waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
 • kwalitatief goed water in 2015 conform de Europese Kaderrichtlijn Water
 • bij alle (her)inrichtings- en reconstructieplannen is water mede ordenend
 • geen overlast van grondwater
 • waterbeheer en -onderhoud afgestemd op de verschillende functies

Schone lucht

Voor behoud van een goede kwaliteit van de lucht gelden wettelijke normen en waarden. Uiteraard wil de gemeente daaraan voldoen, en liefst méér. Gebruik van ‘schone’ auto’s en ‘Het Nieuwe Rijden’ stimuleren, fiets- en wandelverkeer makkelijk(er) maken zijn wat voorbeelden van acties. Ook stelt de gemeente milieueisen als bedrijven projecten uitvoeren.

Om de uitstoot van CO2 te beperken werkt de gemeente samen met andere betrokkenen aan een netwerk voor hergebruik van CO2. Op het Zeehaven- en Industrieterrein komt CO2 vrij dat voor de glastuinbouw in de Spiepolder en het AFC bij Dinteloord gebruikt kan worden.

Per kern worden de geur- en geluidklachten in kaart gebracht en treft de gemeente passende maatregelen.

Speerpunten:

 • de luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de Europese normen (met name minder fijn stof en stikstof)
 • 40% minder CO2-uitstoot (exclusief het Industrieterrein Moerdijk)
 • 10% minder CO2-uitstoot op het Industrieterrein Moerdijk
 • aanzienlijke vermindering van het aantal geur- en geluidgehinderden in 2030

Behoud grondstoffen

De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Ze wil gecertificeerd worden door ervoor te zorgen dat alle interne processen en procedures milieuvriendelijk en duurzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van afval uit het gemeentehuis, de inrichting van het gebouw, het gebruikte meubilair.

Energiebesparing wordt gestimuleerd door voorlichtingsacties en scholing. Voor inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente is naast energiebesparing ook voorstander van de opwekking van duurzame energie in de vorm van wind, zon en biostromen.

Goed hergebruik van afval levert weer nieuwe grondstoffen op. Om hergebruik te bevorderen is een stimulerend inzamelsysteem nodig.

Speerpunten:

 • actief stimuleren energiebesparing: 2% per jaar
 • lokaal opwekken van duurzame energie (70% in 2030):
  • 30% windenergie in 2030
  • 10% bio-energie in 2030
  • 30% zonne-energie binnen de gebouwde omgeving
 • actief stimuleren hergebruik reststromen bij bedrijven
 • afval is grondstof

Gevarieerde natuur

Natuur moet een stevige plaats krijgen en houden in de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van zogenaamde ‘ecologische verbindingszones’: stukken natuur verbinden met elkaar zodat het leefgebied van planten en dieren groot genoeg blijft.

We zetten in op biodiversiteit: verschillende planten- en diersoorten moeten in ons gebied kunnen leven. Dat kan in de eigen tuin beginnen, maar ook de gemeente draagt eraan bij. Samen met deskundigen komt er een plan van aanpak om planten en dieren een stevige plek in de gemeente te geven en zo de natuur te ‘bewaren’ voor de generaties na ons.

Speerpunten:

 • instandhouding en vergroting van oppervlakte (verbonden) natuurgebied
 • vergroting soortenrijkdom van planten en dieren
 • aandacht voor biodiversiteit vergroten

Een duurzame samenleving

De doelen uit de Paraplunota Leefomgeving dragen bij aan een duurzame samenleving. De duurzame samenleving

 • voorziet in de behoeften van nu,
 • doet niet tekort aan de mogelijkheden om toekomstige generaties in hun behoeften te voorzien,
 • en biedt aan elk individu de mogelijkheid om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele maatschappij, in harmonie met zijn omgeving.

Dit principe is als volgt weer te geven:

Principe Paraplunota Leefomgeving

De gemeente Moerdijk koppelt haar beleid aan deze drie pijlers. Elke pijler krijgt een ‘paraplunota’: een plan met alle speerpunten en acties samengevat. Paraplu omdat elke nota verschillende thema's omvat met een sterke onderlinge samenhang. De uitdaging is om tussen deze drie pijlers steeds de juiste balans te zoeken.