Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in. Heeft u vóór die tijd plannen om iets te (ver)bouwen aan uw woning, bedrijf of wilt u iets veranderen in de omgeving (bijvoorbeeld wijzigen inrit of plaatsen picknickbank in de wijk)? Kijk dan op de pagina’s van het huidige Vergunningenloket

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Wat verandert er voor mij?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
 • De bestemmingsplannen van de gemeente Moerdijk worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote bouwprojecten.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig (al dan niet op nader verzoek van de gemeente) zijn aangeleverd.

Meer informatie

Neem contact op met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen. Mail naar info@moerdijk.nl of bel het telefoonnummer 14 0168. Komt u liever langs of heeft u uitleg nodig over de informatie dan kunt u ook een afspraak met het Vergunningenloket. Wij helpen u graag!

Wat is het Omgevingsloket?

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd komt er ook een nieuw Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende loketten:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit.

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar kan ik het vinden?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl. Voor het aanvragen van vergunningen tot 1 januari 2024 maakt u gebruik van de nu geldende procedure voor aanvragen. Lees daarvoor verder op de pagina’s van het vergunningenloket.

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
 • Aanvragen: hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
 • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
 • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
 • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

De verantwoordelijke instantie stuurt u berichten via de e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post. Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij de gemeente Moerdijk. Mail naar info@moerdijk.nl of bel het telefoonnummer 14 0168. Komt u liever langs of heeft u uitleg nodig over de informatie dan kunt u ook een afspraak met het Vergunningenloket. Wij helpen u graag!