Bodeminformatie

Bodeminformatie van de gemeente moerdijk is (gratis) digitaal beschikbaar. U kunt per adres een rapportage opvragen.

Bodeminformatie van de gemeente moerdijk is (gratis) digitaal beschikbaar. U kunt per adres een rapportage opvragen.

Bodeminformatie gemeente Moerdijk

Nota Bodembeheer

In de Nota Bodembeheer zijn de regels voor het toepassen van grond als bodem vastgelegd. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de toe te passen grond overeenkomt met de kwaliteit van de ontvangende bodem. In de nota bodembeheer zijn de mogelijkheden per zone en de voorwaarden waaronder u grond kunt toepassen beschreven.

Bodemkwaliteitskaart

De actuele bodemkwaliteitskaart bevat meer gedetailleerde informatie over de bodemkwaliteit. In dat rapport zijn in verband met de leesbaarheid niet alle kaarten opgenomen. Deze zijn beschikbaar via een webviewer. Via de knop “Ik wil” kunt u de verschillende kaartlagen aan/ uit zetten en ook het rapport lezen of downloaden.

Aanvulling PFAS

Sinds 2019 gold een tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond. Om dit tijdelijke kader te kunnen verankeren hebben de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 57 deelnemende gemeenten een Bodemkwaliteitskaart PFAS opgesteld. 

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Een bekend voorbeeld is de antiaanbaklaag in pannen. Daardoor, en door incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in baggeren en in het oppervlaktewater. Een aantal PFAS heeft ongewenste eigenschappen. Ze breken niet of nauwelijks in het milieu en kunnen schadelijk zijn.

Melding toepassen grond

Voor de toepassing van partijen grond van meer dan 50 kubieke meter is in de meeste gevallen een melding nodig. Deze melding dient u minimaal vijf dagen voor toepassing te melden via meldpuntbodemkwaliteit.nl

Bodemsanering

Als er sprake is van een bodemverontreiniging die moet worden gesaneerd, heeft u daarvoor toestemming nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant.