Omgevingswet

Heeft u plannen om iets te (ver)bouwen aan uw woning, bedrijf of wilt u iets veranderen in de omgeving (bijvoorbeeld wijzigen inrit of plaatsen picknickbank in de wijk)? Kijk dan op de pagina’s van het huidige Vergunningenloket

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet trad op 1 januari 2024 in werking.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Wat verandert er voor mij?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
 • De bestemmingsplannen van de gemeente Moerdijk worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote bouwprojecten.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig (al dan niet op nader verzoek van de gemeente) zijn aangeleverd.

Meer informatie

Neem contact op met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen. Mail naar info@moerdijk.nl of bel het telefoonnummer 14 0168. Komt u liever langs of heeft u uitleg nodig over de informatie dan kunt u ook een afspraak met het Vergunningenloket. Wij helpen u graag!

Wat is het Omgevingsloket?

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd komt er ook een nieuw Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende loketten:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit.

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar kan ik het vinden?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl. 

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
 • Aanvragen: hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
 • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
 • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
 • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten.

De verantwoordelijke instantie stuurt u berichten via de e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post. Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij de gemeente Moerdijk. Mail naar info@moerdijk.nl of bel het telefoonnummer 14 0168. Komt u liever langs of heeft u uitleg nodig over de informatie dan kunt u ook een afspraak met het Vergunningenloket. Wij helpen u graag!

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die sinds 1 januari 2024 stapsgewijs in gaat, verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw. Voor bepaalde eenvoudigere bouwwerken verdwijnt de technische bouwvergunning. In plaats daarvan doet u een bouwmelding. Ook zet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – in die van plan tot oplevering meekijkt en controleert. Zo worden alle technische eisen gecheckt, precies op het moment dat het kan én nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming.

Meer vergunningvrij

Wilt u gaan bouwen, dan moet u bij de gemeente nagaan of het past binnen het omgevingsplan. Hier kunnen regels in staan die het bouwen verbieden, bijvoorbeeld om planten en dieren te beschermen. Dit verandert niet. Maar voor bouwwerken uit gevolgklasse 1, zoals een woonhuis, fietsbrug of bedrijfshal, hoeft u geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan moet u een bouwmelding doen bij de gemeente. Of dit ook voor uw bouwwerk geldt, kunt u nagaan via Omgevingsloket.nl.

De controle wordt gedaan door een kwaliteitsborger die u zelf inhuurt. Deze onafhankelijke controleur checkt niet alleen uw plannen, maar zorgt er ook op de bouwplaats voor dat alles gaat volgens de bouwtechnische regels.

Van controle vooraf naar controle in de praktijk

Voor u zal de kwaliteitsborger de grootste verandering zijn. Eerst controleerde de gemeente vooraf of uw plannen aan alle eisen voldeden. Onder de Wkb controleert de kwaliteitsborger voor en tijdens de bouw, en bij de oplevering. De kwaliteitsborger legt vast wat de bouwrisico’s zijn van uw plannen. Hij of zij moet hierbij rekening houden met risico’s vanuit de omgeving. Denk aan een zachte bodem waardoor er extra aandacht nodig is voor de fundering.

In een borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan wat er moet gebeuren zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Vervolgens kijkt hij of zij op de bouwplaats mee met de aannemer. Is na afloop alles in orde, dan stelt hij of zij een verklaring op.

Een kwaliteitsborger is altijd onafhankelijk. Het is dus niet de bedoeling dat u iemand inzet die een rol speelt bij het bouwproject. Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat.

Tip

Helaas komt het nog wel eens voor dat bepaalde zaken niet of verkeerd worden opgeleverd. Dit kost de kwaliteitsborger extra werk. Het is slim om in de overeenkomst op te nemen dat de partij die dit extra werk veroorzaakt, ook de extra kosten van de kwaliteitsborger betaalt.

Melding bij de gemeente

Met de risicobeoordeling en het borgingsplan moet u (of uw architect, adviseur of aannemer) vervolgens een bouwmelding doen bij de gemeente. Ook dit is nieuw. Met de bouwmelding geeft u aan waar u gaat bouwen en hoe u ervoor zorgt dat de plannen en het eindresultaat aan de bouwregels voldoen. U laat ook weten met welke kwaliteitsborger u samenwerkt. Een bouwmelding doet u eenvoudig via het Omgevingsloket

Tip

Uiterlijk vier weken voor u gaat bouwen moet u de bouwmelding doen. Zonder deze melding mag u niet beginnen. Maar doet u de melding ook niet te vroeg: de bouwmelding is een jaar geldig. Bent u dan niet begonnen met bouwen, dan moet u een nieuwe melding doen en gaat de vier weken wachttijd opnieuw in.

Meer bescherming

Tot slot beschermt de Wkb u als opdrachtgever. Aannemers zijn langer verantwoordelijk voor hun eigen fouten en gebreken die daaruit volgen. Denk aan brandonveilige constructies, te weinig isolatie of slecht werkende ventilatie. Werd vroeger een bouwfout niet ontdekt bij de oplevering, terwijl u die als opdrachtgever wel had moeten zien? Dan was de aannemer niet meer aansprakelijk. Onder de Wkb is de aannemer dit nog wél. De aannemer moet kunnen aantonen dat een bouwfout hem/haar niet aan te rekenen is. Dus ook als u gebreken pas later ontdekt, dan kunt u de aannemer verzoeken om deze te repareren. U loopt als opdrachtgever dus minder risico.

Gevolgklasse 1

De Wkb geldt eerst alleen voor gebouwen in de zogenoemde gevolgklassse 1. Dit zijn gebouwen met beperkt risico, zoals woningen en eenvoudige bedrijfspanden. Gaat er iets mis met de bouw, dan zijn de gevolgen voor de bewoner of gebruiker in verhouding minder groot dan bij bijvoorbeeld een ziekenhuis. Of uw bouwproject onder de Wkb valt, kunt u nagaan via Omgevingsloket.nl.

Na drie jaar wordt de Wkb beoordeeld. Afhankelijk van die beoordeling gaat de wet daarna gelden voor gevolgklasse 2 (denk aan bibliotheken, onderwijsgebouwen, gemeentehuizen), gevolgklasse 3 (denk aan voetbalstadions, ziekenhuizen) en monumenten.

Stappenplan bouwen onder Wkb

U heeft plannen om iets te bouwen. Onder de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die vanaf 1 januari 2024 inging, is er het een en ander veranderd. Voor veel bouwwerken hoeft u geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan doet u een bouwmelding bij de gemeente. Ook laat u een onafhankelijke controleur meekijken en controleren van plan tot oplevering, zodat aannemers zich aan alle bouwregels en afspraken houden. Hoe dit allemaal werkt en wat er van u wordt verwacht, leest u in dit stappenplan.

Stap 1: vergunningcheck

U zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren. Of misschien gaat u zelf bouwen. U krijgt dan te maken met de Omgevingswet. Deze wet bevat regels voor de fysieke leefomgeving. Dit gaat over het beschermen van het milieu, de gezondheid, de natuur, de veiligheid en de bouw- en omgevingskwaliteit. Uw bouwplannen moeten getoetst worden aan het omgevingsplan. Er kunnen regels in staan die bijvoorbeeld het bouwen verbieden, bijvoorbeeld om planten en dieren te beschermen.

Via het Omgevingsloket kunt u een online vergunningscheck doen.

U ziet dan direct:

 • Of u een vergunning nodig heeft
 • Of u een melding moet doen over de verbouwing
 • Wat u moet doen om de vergunning aan te vragen

Stap 2: vergunningaanvraag

Heeft u een technische bouwvergunning nodig? Dan moet u laten zien hoe uw bouwplan eruitziet en waar u het uiteindelijk bouwwerk voor wilt gebruiken. De gemeente toetst uw plannen.
Heeft u een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig? De gemeente toetst dan of het bouwwerk binnen de omgeving past.
Voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zijn leges verschuldigd. Dat geldt ook voor de technische bouwvergunning voor gevolgklasse 2 en 3.

Stap 3: kwaliteitsborger

Valt uw bouwwerk onder gevolgklasse 1? Dan moet u voor u aan de slag kunt een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze controleur kijkt van plan tot oplevering mee met de bouw en controleert. In een risicobeoordeling legt hij of zij vast wat de bouwrisico’s zijn van uw plannen. Hij of zij moet hierbij rekening houden met risico’s vanuit de omgeving. Denk aan een zachte bodem waardoor er extra aandacht nodig is voor de fundering. In een borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan wat er moet gebeuren zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat.

Bij gevolgklasse 1 moet u denken aan woningen en eenvoudige bedrijfspanden. Of uw bouwproject onder de Wkb, kunt u nagaan via het Omgevingsloket.

Stap 4: bouwmelding

Met de risicobeoordeling en het borgingsplan van de kwaliteitsborger moet u, of uw architect, adviseur of aannemer, een bouwmelding doen bij de gemeente. Ook dit doet u via het Omgevingsloket. Bij de melding geeft u aan met welke kwaliteitsborger u samenwerkt.

Tip

De bouwmelding moet uiterlijk vier weken voor u met de bouw start bij de gemeente binnen zijn. Zonder deze melding mag u niet beginnen. Maar doet u de melding ook niet te vroeg: de bouwmelding is een jaar geldig. Bent u dan niet begonnen met bouwen, dan moet u een nieuwe melding doen en gaat de vier weken wachttijd opnieuw in.

Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt. Als de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Stap 5: gereedmelding

Als eventuele afwijkingen zijn aangepast, het bouwproject klaar is en aan alle bouwtechnische regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt als gereedmelding naar de gemeente. Deze gereedmelding moet uiterlijk twee weken voor u het gebouw wilt gebruiken helemaal in orde zijn.

Tip

Een gereedmelding is niet hetzelfde als de oplevering door de aannemer.

Stap 6: gebruik

Twee weken na de gereedmelding melding mag u het nieuwe project in gebruik nemen . Zonder de gereedmelding mag er geen gebruikt worden gemaakt van het gebouwde/verbouwde pand.

Vragen of meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij de gemeente Moerdijk. Mail naar info@moerdijk.nl of bel het telefoonnummer 14 0168. Komt u liever langs of heeft u uitleg nodig over de informatie dan kunt u ook een afspraak maken met het Vergunningenloket. Wij helpen u graag!

Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vindt u op de site van het landelijke informatiepunt leefomgeving.

Webinar voor bedrijven

Speciaal voor bedrijven organiseerden we samen met andere gemeenten en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een webinar. Webinar gemist? Bekijk YouTube de twee webinars terug of lees de vragen (en de antwoorden) die door bedrijven gesteld werden tijdens het webinar.