Locatie

Waar op de Schansdijk is de locatie?

In eerste instantie was het de bedoeling om de opvanglocatie te bouwen ten noorden van de huisvesting voor Oekraïners (Kafra Towers). Dit in verband met de eerder gevonden sporen van vervuiling op de zuidelijke kavel en de onduidelijkheid over de benodigde oppervlakte voor de inrichting en bouw van de COA huisvesting. Zowel de gemeenteraad als omwonenden en omliggende bedrijven hebben hierover vragen gesteld. Het college heeft toen beloofd nader te onderzoeken of de zuidelijke kavel geschikt kan zijn. Inmiddels is duidelijk dat de vervuiling op de zuidelijke kavel verwijderd kan worden zonder de planning van het COA te verstoren. Ook weten we nu dat de grootte van de gewenste COA accommodatie op de zuidelijke kavel past. De keuze voor de zuidelijke kavel heeft bovendien de voorkeur bij de omwonenden en omliggende bedrijven. Het COA wil de lijn van de gemeente volgen en de wensen van de omgeving zo goed mogelijk respecteren. Met het oog op dit alles, heeft het college op 3 oktober 2023 besloten te kiezen voor huisvesting op de zuidelijke kavel.

Waarom de Schansdijk?

Het terrein aan de Schansdijk is eigendom van de gemeente. Omdat in de verkenning al werd gekeken naar tijdelijke huisvesting en onlangs al de torens voor de Oekraïneopvang zijn geopend kan het gebied snel verder ontwikkeld worden. Het COA kan hier na vergunningverlening relatief snel units plaatsen. Daarnaast is het een heel groot terrein waar voldoende ruimte is en is het op loopafstand van het centrum.

Zijn er geen andere locaties in het land beschikbaar voor asielzoekers?

De asielzoekerscentra zitten overvol. Dit komt doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen. De belangrijkste reden is echter het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 12.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra, die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen in gemeenten. Maar die zijn er niet of onvoldoende. Daarom is het COA druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Deze worden door heel het land gezocht. Elke gemeente wordt verwacht hieraan bij te dragen.

Is de Schansdijk wel veilig als er veel meer voetgangers en fietsers komen?

Door de bouw van de huisvesting voor Oekraïners is hier al over nagedacht. In de zomer van 2023 is de weg geschikter gemaakt. De weg vanaf de opvanglocatie tot aan de provinciale weg N285 is opnieuw geasfalteerd en verbeterd. Bovendien is er een vrij liggend wandelpad aangelegd. Wij verwachten dat deze aanpassingen voldoende zijn. Uiteraard monitoren wij de situatie.

Hoe gaat de huisvesting eruit zien?

Het ontwerp van de opvanglocatie is grotendeels gereed. Mogelijk volgen nog wat kleine aanpassingen. Het gaat om een gebouw met twee woonlagen en een apart gebouw met algemene voorzieningen. Ook komen er buitenvoorzieningen.

Hoeveel mensen zitten er straks op de Schansdijk als de plannen voor asielopvang doorgaan?

Er is ruimte voor 300 Oekraïense ontheemden en maximaal 200 personen in de COA opvanglocatie. Het is niet de bedoeling dat er op het resterende terrein meer opvangplekken komen.

Heeft de komst van een asielopvanglocatie gevolgen voor de noordelijke randweg?

De ontwikkeling noordelijke randweg Zevenbergen heeft geen invloed op te realiseren tijdelijke woningen aan de Schansdijk en andersom heeft de realisatie van de tijdelijke woningen ook geen impact op de aanleg van de randweg. Ten aanzien van de randweg is afgelopen tijd onderzocht welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er geen toename van stikstofneerslag is in de Natura 2000-gebieden ten gevolge van de werkzaamheden. Dit is mogelijk door onder meer de inzet van machines die veel minder stikstof uitstoten, intern salderen en door wijzigingen in de fasering.
De gunning van de realisatie van de weg aan de aannemer kan nu naar verwachting voor de zomer plaatsvinden. Na voorbereidende werkzaamheden (onderzoek en ontwerp) door de aannemer kan het werk aan de weg zelf naar verwachting in de zomer van 2024 starten. In juni 2027 is de oplevering van de weg gepland.