08-08-2023: Bekendmaking vestiging opstalrecht aan de Lantaarndijk in Willemstad

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van het volgende perceel een opstalrecht te vestigen voor het gebouw dat zich boven de grond bevindt:
Het perceel kadastraal bekend gemeente Willemstad, sectie E, nummer 1526, ter grootte van circa 31 m2.

De gemeente kwalificeert de eigenaar van de opstal als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de voorgenomen vestiging van het opstalrecht. De reden hiervoor is dat de opstal reeds op deze grond staat en gebruikt wordt. Het huidige gebruik wordt voortgezet. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de strook grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 14 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel WLS00E1526”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen overgaan tot vestiging van het opstalrecht. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde opstaller onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen vestiging zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 8 augustus 2023