06-12-2016: Bestemmingsplan ‘Kern Moerdijk’, gemeente Moerdjik

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan ‘Kern Moerdijk’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.KernMoerdijk-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld om de bestaande planologische regeling te actualiseren. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijziging heeft betrekking op de schepenlift in het Hollandsch Diep en de gronden achter Julianastraat 62-74.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inza¬ge. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.