28-11-2017: Bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 2 november 2017 het bestemmingsplan “Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen” (planidentificatie NL.IMRO.1709. MarktMolenstraatZB-BP40) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de herontwikkeling van het gebied Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De exacte locatie van de ingang van de parkeergarage is, vanwege een verbeterde interne routing, aangepast. Hiertoe is de ligging van de aanduiding (os), zijnde de ontsluiting van deze parkeergarage, op de Verbeelding gewijzigd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 30 november 2017 tot en met 10 januari 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de website van Centrumontwikkeling Zevenbergen.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.