31-01-2017: Ontwerpbestemmingsplan en milieueffectenrapport “Noordelijke Randweg Zevenbergen”

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 2 februari tot en met 15 maart 2017 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan “Noordelijke Randweg Zevenbergen” (planidentificatie NL.IMRO.1709.NoordelijkeRandweg-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld om de aanleg van een randweg rondom Zevenbergen mogelijk te maken.

MER

Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ligt eveneens het “MilieuEffectRapport (MER) Noordelijke Randweg Zevenbergen” voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. In dit MER zijn de resultaten van het onderzoek naar de effecten van deze randweg opgenomen.

Beide plannen zijn digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kunnen ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze, zowel tegen het ontwerpbestemmingsplan als tegen de MER, indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.