Nieuwe visie voor Zevenbergen-Noord

Geplaatst: 17-6-2015

De gemeente Moerdijk gaat een nieuwe visie opstellen voor Zevenbergen-Noord. Door onder meer de komst van de nieuwe Noordelijke Randweg zien verschillende partijen mogelijkheden om het gebied rondom de oude suikerfabriek te herontwikkelen. Er is nu een startdocument opgesteld om te komen tot een breed gedragen visie voor het gebied.

Kansen voor herontwikkeling

Het gebied ten noorden van Zevenbergen, gelegen tussen de Langeweg (provinciale weg N285), de vloeivelden en sportpark de Knip is een gebied met een diversiteit aan functies. Karakteristieke kenmerken in het gebied zijn de Roode Vaart en de silo’s van de suikerunie. In diverse visies, onder andere het visiedocument Noordkant Zevenbergen uit 2008, staat al beschreven hoe dit gebied getransformeerd zou kunnen worden. Ontwikkelaar Koekoek 2 B.V. heeft grondposities in dit gebied en heeft het initiatief genomen om het gebied te herontwikkelen. De eerste stap is het uitwerken van de visie voor Zevenbergen-Noord waarbij het visiedocument Noordkant Zevenbergen belangrijke input vormt.

Omlegging N285

In het gebied vinden al diverse ontwikkelingen plaats. De belangrijkste is de omlegging van de huidige provinciale weg N285 naar het noorden. Begin 2015 is door de provincie het voorkeurstracé vastgesteld, waardoor de realisering van de randweg dichterbij is gekomen. De nieuwe Noordelijke Randweg loopt vanaf sportpark de Knip onderlangs de noordelijke vloeivelden,  doorkruist de Achterdijk en sluit aan op de Oostrand bij de rotonde met de Langeweg. Het gebied binnen de nieuwe randweg is het gebied waarop de focus ligt in de nieuwe visie Zevenbergen-Noord. De aanwezigheid van die nieuwe randweg zorgt voor een duidelijke afbakening. Bovendien zal de afwaardering van het huidige tracé van de provinciale weg het gebied meer betrekken bij het centrum van Zevenbergen.

Doel visievorming

Doel van het project is om binnen de gestelde kaders te komen tot een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar plan voor Zevenbergen-Noord waar de betrokken partijen zich in kunnen vinden. Om te komen tot een gedragen visie voor het gebied worden bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden actief in het proces betrokken. Dit proces zal in het najaar van start gaan. Voor het zover is moet de gemeenteraad eerst instemmen met het startdocument. Het  startdocument staat op de agenda van de raadsvergadering van 9 juli.