11-07-2023: Bekendmaking vestiging opstalrecht aan de Koningin Wilhelminalaan in Willemstad

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van de volgende percelen een opstalrecht te vestigen voor de gebouwen die zich boven de grond bevinden:

  • Het perceel kadastraal bekend gemeente Willemstad, sectie D, nummer 1549, ter grootte van circa 260 m2;
  • Het perceel kadastraal bekend gemeente Willemstad, sectie D, nummer 1824 ter grootte van circa 161 m2.

De gemeente kwalificeert de toekomstige eigenaar van de opstallen als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de voorgenomen vestiging van het opstalrecht. De reden hiervoor is dat de opstallen reeds op deze grond staan en gebruikt worden. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de stroken grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 14 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel WLS D 1549” of “Perceel WLS D 1824”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen overgaan tot vestiging van het opstalrecht. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde opstaller onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen vestiging zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 11 juli 2023