12-05-2023: Bekendmaking verhuur grond aan de Huizersdijk 18 in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft ten aanzien van een gedeelte van een perceel, ter grootte van circa 168 m2, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie L, nummer 5530 gedeeltelijk, grenzend aan perceel 5653, in Zevenbergen een huurovereenkomst gesloten met de eigenaar van het aangrenzende perceel.

De gemeente kwalificeert de eigenaar van het aangrenzende perceel als enige serieuze gegadigde voor de huurovereenkomst. De reden hiervoor is dat de verhuurde strook grond grenst aan het perceel dat al in eigendom is van de huurder. Op deze manier wordt versnippering van eigendommen voorkomen. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de te verhuren strook grond voor andere gegadigden ontbreken.

Hoe kunt u opkomen tegen de verhuur?

Tegen de verhuur kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld.

Kunt u zich niet verenigen met de verhuur van de grond en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 12 mei 2023