12-06-2023: Bekendmaking tijdelijke bruikleen grond aan de Steiledijk in Fijnaart

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van een gedeelte van een perceel, ter grootte van circa 10 m2, kadastraal bekend gemeente Fijnaart, sectie R, nummer 266, grenzend aan perceel 390, in Fijnaart een bruikleenovereenkomst te sluiten.
De gemeente ziet de gegadigde als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen bruikleenovereenkomst. De reden hiervoor is dat er een zwaarwegend belang bestaat de grond tijdelijk in bruikleen uit te geven aan de beoogde bruiklener in verband met te realiseren werkzaamheden op de locatie. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de uit te geven strook grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 14 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel FNT01R266”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen overgaan tot het in bruikleen uitgeven van voorgenoemd perceel. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde bruiklener onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen bruikleen zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 12 juni 2023