13-04-2023: Bekendmaking overdracht grond aan de Lindonk 47 te Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van een gedeelte van een perceel, ter grootte van circa 112 m2, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie L, nummer 6395, grenzend aan perceel 6013, in Zevenbergen een overeenkomst te sluiten met de eigenaar van het aangrenzende perceel.

De gemeente kwalificeert de eigenaar van het aangrenzende perceel als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen overeenkomst. De reden hiervoor is dat de te overdragen strook grond grenst aan het perceel dat in eigendom is van de beoogde eigenaar. Op deze manier wordt versnippering van voorkomen. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de strook grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel ZVB00L6395”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verpachting van voornoemd perceel. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde pachter onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verpachting zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 13 april 2023