14-06-2023: Openbare aanbieding pachtgrond Noordlangeweg Willemstad

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om het perceel aan de Noordlangeweg te Willemstad, kadastraal bekend gemeente Willemstad, sectie H, perceelnummer 20 ter grootte van 9 ha 86 a 20 ca te verpachten voor de periode 17 juli 2023 tot en met 31 december 2024. De pachtprijs bedraagt €522,- per ha per jaar. De gemeente vraagt agrarisch gebruik van de grond.

Hoe kunt u zich inschrijven?

Indien u het perceel wenst te pachten, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie kenbaar te maken via info@moerdijk.nl, t.a.v. Ilana Zarr, onder vermelding van “Inschrijving pacht perceel WLSH20”. Hierin vermeldt u op welke wijze u de grond wenst te gebruiken.

Het is niet mogelijk af te wijken van eerdergenoemd gebruik, de pachtprijs en de beoogde pachtperiode.

Gunning

Middels een openbare loting op het gemeentehuis in Zevenbergen op 10 juli 2023 om 09.00 uur wordt het perceel gegund. De loting is fysiek bij te wonen.

Zevenbergen, 14 juni 2023