22-2-2024: Bekendmaking verkoop grond aan de Rondeel 52 te Klundert

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van een gedeelte van een perceel, ter grootte van circa 90 m2, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie A, nummer 2206, grenzend aan perceel 2125, in Klundert een koopovereenkomst te sluiten met de eigenaar van het aangrenzende perceel.

De gemeente kwalificeert de eigenaar van het aangrenzende perceel als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen koopovereenkomst. De reden hiervoor is dat de te verkopen strook grond grenst aan het perceel dat al in eigendom is van de beoogde koper. Op deze manier wordt versnippering van eigendommen voorkomen. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de te verkopen strook grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel KDT00A2125". De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verhuur van voornoemd perceel. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde huurder onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verhuur zou worden opgekomen.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 22 februari 2024