22-2-2024: Bekendmaking verkoop perceel grond, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie B nummer 2080 in Klundert

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om ten aanzien van een perceel, ter grootte van circa 255 m2, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie B, nummer 2080, in Klundert een koopovereenkomst te sluiten met Waterschap Brabantse Delta
De gemeente kwalificeert de koper als enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor deze voorgenomen koopovereenkomst. De reden hiervoor is dat de te verkopen strook grond nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een waterstaatswerk. Er mag verwacht worden dat nut en waarde van de te verkopen strook grond voor andere gegadigden zullen ontbreken.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel KDT00B2080”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verkoop en overdracht van voornoemd perceel. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 22 februari 2024