30-10-2023: Bekendmaking voornemen tot één-op-één verpachting gronden 2024

De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om een aantal percelen in 2024 te verpachten aan bestaande gebruikers. Ze wenst het bestaande gebruik van de percelen voort te zetten op grond van de volgende overwegingen:

 • De bestaande pachters bekend zijn met de percelen en de gebruiksvoorwaarden;
 • De bestaande pachters schade zullen lijden als zij het perceel niet meer kunnen pachten;
 • De gemeente tevreden is over het huidige gebruik van de percelen voor het komende kalenderjaar.

Bovenstaande overwegingen hebben betrekking op de uitgifte van percelen:

Voor de duur van 1 jaar:

 • Klundert, H 2666 ged.
 • Klundert, B 1665 ged.
 • Klundert, B 1632
 • Klundert, B 1657
 • Klundert, B 1996 ged.
 • Klundert, H 2666 ged.
 • Klundert, H 3892 ged.
 • Klundert, H 4379 ged.
 • Klundert, H 2286 ged.
 • Klundert, H 2819 ged.
 • Klundert, H 3892 ged.
 • Klundert, B 1662 ged.
 • Standdaarbuiten, I 455 ged.
 • Zevenbergen, N 1019 ged.
 • Zevenbergen, N 1019 ged.
 • Zevenbergen, O 1817 ged.
 • Zevenbergen, O 1826 ged.
 • Zevenbergen, N 49
 • Zevenbergen, N 53
 • Zevenbergen, N 54
 • Zevenbergen, N 56
 • Zevenbergen, N 1708
 • Fijnaart, L16

Voor de duur van 3 jaar:

 • Zevenbergen, L 4768 ged.

Voor de duur van 5 jaar:

 • Fijnaart, N 455 ged.
 • Willemstad, E 1120 ged.

Hoe kunt u reageren?

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken met een gemotiveerde toelichting aan info@moerdijk.nl, t.a.v. Afdeling Grondzaken, onder vermelding van “Perceel [CODE PERCEEL]”. De gemeente Moerdijk zal kort na het verstrijken van deze termijn van 20 dagen overgaan tot verpachting van voornoemde percelen. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde pachter onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verpachting zou worden opgekomen.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Zevenbergen, 30 oktober 2023