Instrumentenfolder

Welke instrumenten hebben raadsleden?
Wat wil ik (raadslid)? Welk instrument? Waarop c.q. de afgesproken omgangsvormen? Welke procedure?
 • Zelf voorstel doen;
 • Besluit van de raad over een onderwerp verkrijgen die voor partij van gewicht is
 • INITIATIEF VOORSTEL
  art. 34 Reglement van Orde
 • Raadslid gaat als het ware op stoel college zitten
 • inclusief eventuele nota, bijlagen, verordeningen etc.
 • Raadslid moet zelf voorstel schrijven
 • Raadslid moet zelf onderbouwing verzorgen door middel van externen of intern via ambtelijke bijstand
 • Schriftelijk indienen bij de voorzitter
 • Op agenda eerstvolgende of daarop volgende vergadering. Uitzondering: voorstel tot ontslag van een wethouder kan na instemming van de raad meteen aan de agenda worden toegevoegd.
 • Behandeling nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen zijn behandeld.
Wijziging van besluit, voorgenomen verordening, plan en /of beleidsnota. AMENDEMENT
art 31 Reglement van Orde
Tekst zodanig vormgeven dat deze direct kan worden opgenomen in voorgenomen besluit / verordening Schriftelijk indienen bij de voorzitter tot einde beraadslaging / besluitvorming tijdens raadsvergadering en ondertekend
 • Raad gevoelens laten uitspreken;
 • College / raad daardoor aanzetten tot een handeling
MOTIE
art 32 Reglement van Orde
 • Over agendapunt
 • Actueel onderwerp
 • Geen uitstel duldend
Schriftelijk en ondertekend indienen tijdens raadsvergadering
 • Raad gevoelens laten uitspreken over actueel onderwerp;
 • College / raad daardoor aanzetten tot een handeling
MOTIE over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
art 32 Reglement van Orde
 • Onderwerp staat niet op (raads)agenda
 • Actueel onderwerp
 • Geen uitstel duldend
 • Schriftelijk en ondertekend indienen
 • Behandeling nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld
Ondervraging van het college(lid) INTERPELLATIE
art 36 Reglement van Orde
 • Zwaarwegend instrument
 • Politiek gevoelig onderwerp aan de orde stellen
 • Onderwerp als zodanig niet geagendeerd
 • Vragen vooraf bekend
 • Voldoende voorbereidingstijd college(lid)
 • 48 uur van tevoren bij voorzitter indienen
 • Raad bepaalt tijdstip van interpellatie tijdens vergadering
 • Verduidelijking van feiten of
 • Waardeoordeel vragen aan college
SCHRIFTELIJKE
VRAGEN
art 37 Reglement van Orde
 • Van belang uitspraak college te krijgen
 • Meer dan feitelijke informatie van een medewerker
 • Kort en duidelijk formuleren
 • Schriftelijk indienen bij griffier
 • Schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
 • Na schriftelijke beantwoording kan raadslid eventueel in eerstvolgende raadsvergadering nadere inlichtingen vragen
 • Verduidelijking van actuele zaken;
 • Opiniërend oordeel van college(lid) gewenst
VRAGENHALFUUR
Art. 11 verordening Raadscommissies
 • Actueel
 • Vraagt opinie / opvatting van portefeuillehouder / college
48 uur voor aanvang van de meningsvormende commissievergadering onder aanduiding van het onderwerp en de naam van de portefeuillehouder melden aan de griffier.
Inlichtingen verkrijgen rond doen of laten college(leden) en / of gevoerde bestuur college(leden) INLICHTINGEN COLLEGE
Art 38 Reglement van Orde
 • Betreft doen en / of niet doen
 • Individueel handelen college (-leden) met effecten voor het ambt
 • Gaat om persoonlijk handelen
 • Schriftelijk indienen bij het college of de burgemeester via de griffier
 • Mondelinge of schriftelijk beantwoording door college
 • Agendapunt in eerstvolgende of daarop volgende vergadering
Feitelijke informatie over stukken / besluiten college VRAGEN BIJ GRIFFIER
Regeling ambtelijke bijstand
 • Alleen feiten
 • Geen opvattingen mogen worden gevraagd
 • Eenvoudig en in korte tijd te beantwoorden (niet tijdrovend)
Telefonisch, mondeling of per e-mail bij griffier
 • Dingen laten uitzoeken, verzamelen;
 • Ondersteuning bij voorbereiding toepassing een van de instrumenten
AMBTELIJKE BIJSTAND
Regeling ambtelijke bijstand
 • Omvangrijke klus
 • Tijdrovend
Aanvragen bij griffier
Direct met raad en / of commissie over bijzonder (actueel) onderwerp willen spreken VERGADERING BIJEEN ROEPEN
Art 11 Verordening
Raadscommissies
Art. 17 Gemeentewet
 • Spoedeisende zaak / ontwikkeling
 • Behorend tot bevoegdheid raad
 • Verantwoording roepen college(lid)
 • Schriftelijk aanvragen bij voorzitter
 • Raadsvergadering: een vijfde deel van het aantal raadsleden onder opgaaf van reden
 • Commissievergadering: 2 fracties onder opgaaf van reden
 • Zelf onderwerp op agenda raad / commissie plaatsen;
 • Inhoudelijke bespreking in raad / commissie is gewenst
AGENDERING VOOR RAAD / COMMISSIE
 • Aankondigen in raad / commissievergadering en A4-tje opstellen als basis voor discussiemogelijkheid volgende vergadering, of
 • A4-tje direct inleveren, ter beoordeling presidium / commissievoorzittersoverleg, of op agenda komt
Een korte memo (A4-tje) indienen bij griffier ten behoeve van het presidium (voor presidium datum) / commissievoorzittersoverleg (uiterlijk woensdagmiddag drie weken voorafgaand aan de meningsvormende vergaderingen)