Gereformeerde kerk Fijnaart

Kenmerken

Adres Wilhelminastraat 64
Postcode/plaats 4793 EP Fijnaart
Kadastraal bekend -
Huidige functie Kerk
Oorspronkelijke functie Kerk
Bouwjaar 1888/1950
MIP-code BK035-002623

Redengevende omschrijving

Historie

Aan de Wilhelminastraat 64 staat de gereformeerde kerk uit 1888 met een uitbreiding van 1950. Het is een zaalkerk met een houten tongewelf. Naast de kerk ligt de hervormde begraafplaats.

Locatie

Buiten het historisch centrum van Fijnaart.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het oudste gedeelte van de gereformeerde kerk (1888) is een zeer sober voorbeeld van de protestantse kerken die tegen het einde van de 19e eeuw werden gebouwd. De op dat moment in zwang zijnde gothische vormentaal werd ongeschikt geacht voor een sobere, protestantse uitstraling omdat deze te veel in verbinding stond met het katholicisme. De belangrijke architect H. Jesse streefde naar een visueel ruimtelijk en akoestisch kerktype waarbij men goed zicht had op de preekstoel. Dit werd bereikt door gebruik te maken van een ongedeelde ruimte zonder zuilen en met een houten kapconstructie. De kerk is een zogenaamde zaalkerk opgetrokken uit baksteen, met houten tongewelf en voorzien van een zadeldak bedekt met pannen. In 1950 werd de kerk aan de voorkant uitgebreid, het zadeldak werd doorgetrokken en aan de straatzijde voorzien van een schildeinde.

Het oudste gedeelte is vier traveeën diep, de zijgevels bevatten op de romaanse stijl gebaseerde rondboogvensters met roedeverdeling, muurankers en een muizentand. De achtergevel is voorzien van twee ronde ramen waarvan de onderste een rozetvenster (de bovenste is inmiddels voorzien van een modern ventilatierooster). In 1950 werd de kerk aan de voorzijde uitgebreid. Deze uitbouw is een 20ste eeuws voorbeeld van het traditionalisme en bestaat uit twee bouwlagen. De kopgevel hiervan bevat twee met een bol bekroonde hoekpilasters, decoratief metselwerk onder de dakrand, drie rechthoekige vensters met een roedeverdeling en een ingangspartij onder een tympaan. De linker zijgevel bevat vier dezelfde rechthoekige vensters en twee kleine smalle vensters. De rechter zijgevel is voorzien van 3 smallere vensters (en een dichtgemetselde deuropening). De voorggevel bevat verder twee gevelstenen met het zogenaamde Christusmonogram. De architectuur van deze voorbouw is vermoedelijk van Jos Bedaux uit Tilburg. Het oudste (achtertse) deel van de kerk van H. Segboer. Later is aan de achterzijde van de kerk een moderne eenlaagse aanbouw geplaatst.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als kerk van Fijnaart. Het heeft architectuurhistorische waarde als sobere zaalkerk uit de tweede helft 19e eeuw met enkele neoromaanse stijlkenmerken en een traditionalistische 20ste eeuwse uitbouw.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Wilhelminastraat 64 te Fijnaart. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Wilhelminastraat 64 te Fijnaart gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordwestzijde), het linker zijaanzicht (noordoostzijde), het zichtbare deel van het rechter zijaanzicht (zuidwestzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 2 0.5 1.0 Gebouw gelegen aan de historische Langeweg die dwars door de Oude Fijnaart Polder loopt.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 Vrijstaand, gelegen aan de Wilhelminastraat. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Kerk aan de historische Wilhelminastraat en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 3.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Sobere zaalkerk ontworpen door H. Segboer met traditionalistische uitbouw uit 1950 door vermoedelijk Jos Bedeaux.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 De zaalkerk is voorzien van een zadeldak met schildeinde. Het oudste gedeelte is vier traveeën diep met rondboog vensters en een houten tongewelf als plafond. De kerk werd naar de straatkant toe vergroot. Deze voorbouw bestaat uit twee bouwlagen. De kopgevel hiervan bevat twee met een bol bekroonde hoekpilasters en een ingangspartij onder tympaan. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals rondboog vensters in het oude gedeelte en met een bol bekroonde hoekpilasters en een ingangspartij onder tympaan in het nieuwe gedeelte.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 1 1.0 1.0 Het gebouw is niet geheel gaaf, maar wel herkenbaar en in goede staat.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Lokaal zeldzaam als sobere 19e eeuwse zaalkerk.
Subtotaal 0-15 11.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van geestelijke ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinneringswaarde aan kerk als functie. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Nog in gebruik als kerk.
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 30.0  

Foto's