Nederlands Hervormde kerk

Kenmerken

Adres Havenstraat 7
Postcode/plaats 4758 BP Standdaarbuiten
Kadastraal bekend -
Huidige functie Kerk (buiten gebruik)
Oorspronkelijke functie Kerk
Bouwjaar 1830
MIP-code BK105-002867

Redengevende omschrijving

Historie

De Nederlands Herkvormde kerk in Standdaarbuiten is een kerk uit de tijd van Lodewijk Napoleon. Naast de kerk ligt de voormalig pastorie en achter de kerk een begraafplaats. De kerk is in 1810 in gebruik genomen en in 2010 is de laatste kerkdienst gehouden.

Locatie

Gelegen op de dijk langs de voormalige haven.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Eenvoudige zaalkerk van twee traveeën met voor en achter een dwergtravee opgetrokken in baksteen (bakstenen voorgevel roder van kleur dan de zijgevels) en voorzien van een basement. Lijstgevel met rondboogramen met houten roeden. Schilddak, bedekt met pannen, met dakruiter en een (nieuwer) kleine dakkapel. Laat 19e eeuws portaal: onder zadeldak, met boogvormige ingang. Dubbele paneeldeur met boogvormig bovenlicht en aanzet- en sluitstenen boven de deur en een deur aan iedere zijkant van het portaal. Aan beide zijden van het portaal een smeedijzeren stoephek. Lagere consistorie onder zadeldak. Drie romaans ogende steunberen aan zijkanten met daartussen twee rondboogramen met houten roeden. De kerk is een voorbeeld van de ambachtelijke traditionele stijl die veel buiten de steden gebruikt werd in deze periode: veel baksteen, weinig versieringen, sober. De kerk is in goede staat van onderhoud en in 1998 gerenoveerd. 

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als kerk. Het beeldbepalend en gelegen in de historische dorpstructuur van Standdaarbuiten. Het is verbonden met de naastgelegen pastorie. Het heeft architectuurhistorische waarde als sobere zaalkerk uit het begin van de 19e eeuw in ambachtelijke traditionele stijl.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Havenstraat 7 te Standdaarbuiten. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Havenstraat 7 te Standdaarbuiten gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordoostzijde) en de zijaanzichten (noordwest- en zuidoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 2 2.0 4.0 Beeldbepalend, redelijk opvallend silhouet met schilddak en dakruiter.
Subtotaal 0-6 4.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 2 0.5 1.0 Gelegen aan het verlengde van de voorstraat van het voorstraatdorp, buitendijks richting de haven.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 2 0.5 1.0 Vormt samen met de naastgelegen voormalige pastorie en begraafplaats een complex. 
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Vrijstaand gelegen op de voormalige dijk, in de rooilijn.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan het verlengde van de voorstraat van het voorstraatdorp en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 4.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Eenvoudige zaalkerk uit de eerste helft van de 19e eeuw in ambachtelijke traditionele stijl. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Zaalkerk van twee traveeën met voor en achter een dwergtravee. De kerk is voorzien van een lijstgevel met rondboogramen en een schilddak, een portaal onder zadeldak en aan de achterkant een lagere consistorie onder zadeldak. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 2 1.0 2.0 Er zijn enkele sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals de lijstgevel, rondboogramen, dakruiter en portaal.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 De kerk is niet gaaf, maar wel herkenbaar en in goede staat. Aan het eind van de 19e eeuw is het portaal toegevoegd en in 1998 is de kerk gerenoveerd.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Als 19e eeuwse zaalkerk lokaal redelijk zeldzaam.
Subtotaal 0-15 10.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van geestelijke ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinneringswaarde aan kerk als functie.
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 De kerk staat er nog, maar is buiten gebruik.
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 32.5  

Foto's