Voormalig Marechaussee kazerne

Kenmerken

Adres Steenweg 100; 102
Postcode/plaats 4781 AS Moerdijk
Kadastraal bekend -
Huidige functie Woonhuizen
Oorspronkelijke functie Kazerne
Bouwjaar ca. 1928
MIP-code ZB057-002902

Redengevende omschrijving

Historie

De Koninklijke Marechaussee brigade Moerdijk werd uitgezet op 7 november 1818 en opgeheven op 1 maart 1943. Vervolgens wederom uitgezet op 9 april 1947 en opgeheven en gesloten op 1 oktober 1954. De zogenaamde KMAR kazerne werd vermoedelijk gebouwd in 1928 en is in 1944 door de oorlog beschadigd.

Locatie

Gelegen aan een doorgaande weg richting de haven en tussen de twee kerken van Moerdijk. 

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Het gebouw bestaat uit twee woonlagen en heeft een samengesteld dak met vier schoorstenen en bedekt met nieuwe pannen. Het gebouw is visueel verdeeld in drie symmetrische delen: aan weerszijden van het gebouw bevinden zich topgevels, het centrale deel van het gebouw bestaat uit een verhoogde gevel die boven de nok van het dak uitsteekt. De voor- en rechter zijgevel zijn vlak en opgebouwd uit baksteen zonder enig relief of versieringen. De (vernieuwde) vensters met roedeindeling varieren in grootte en zijn symmetrisch geplaatst met uitzondering van de vensters in het centrale deel. De ingang ligt niet centraal in het gebouw, maar links van het midden en omvat een rondboogportiek omlijst door aanzet- en sluitstenen. De ingang wordt bereikt door een stenen trap met bovenaan een klein bordes. Twee andere ingangen zijn inmiddels vervangen door ramen (onderverdieping: tweede raam van links en tweede raam van rechts).

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als typologisch zeldzaam object en het is een beeldbepalend pand.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Steenweg 100; 102 te Moerdijk. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Steenweg 100; 102 te Moerdijk gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (zuidwestzijde) en rechter zijaanzicht (zuidoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.
Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 2 2.0 4.0 Beeldbepalend, opvallend silhouet echter beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 4.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Breda.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 0 0.5 0.0 Geen onderdeel van een complex.
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 In rij, in de rooilijn gelegen aan doorgaande centrale straat. 
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Breda en ligt in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 2.5  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 1 1.0 1.0 Marechaussee kazerne uit het begin van de 20ste eeuw.
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Voormalige kazerne met samengesteld dak, deels topgevels aan weerszijden. De voorgevel en rechter zijgevel zijn opgetrokken in baksteen en het gebouw is onderkelderd en voorzien van een portiek en diverse deels symmetrisch geplaatste (vernieuwde) vensters.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 1 1.0 1.0 Er zijn nauwelijks sierelementen in het gebouw verwerkt. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 1 1.0 1.0 De voormalige kazerne is niet geheel gaaf en herkenbaar en in goede staat. De kazerne raakte in 1944 beschadigd en is later omgebouwd naar woonhuizen. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 3 1.0 3.0 Zeldzaam als voormalige kazerne in Moerdijk.
Subtotaal 0-15 8.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 2 2.0 4.0 Als uitdrukking van militaire ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinnering aan militairen.
Subtotaal 0-15 6.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 1 2.0 2.0 Redelijk goed herkenbaar als voormalige kazerne.
Subtotaal 0-6 2.0  
Totaal 0-48 22.5  

Foto's