Voormalig koetshuis

Kenmerken

Adres Prins Hendrikstraat 10
Postcode/plaats 4761 AH Zevenbergen
Kadastraal bekend -
Huidige functie Kantoor
Oorspronkelijke functie Koetshuis
Bouwjaar 1870
MIP-code BK130-000881

Redengevende omschrijving

Historie

Voormalig koetshuis behorende bij villa Waterloo (Prins Hendrikstraat 4). Na 1924 heeft het pand dienstgedaan als politiebureau en als onderkomen voor de brandweer.

Locatie

Het voormalig koetshuis is stedenbouwkundig uniek gelegen aan een centraal knooppunt in Zevenbergen, langs de oude uitvalsweg naar Hazeldonk en in combinatie met de naastgelegen villa Waterloo.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Voormalig koetshuis van villa Waterloo (1870), gebouwd in ecclectisisme, rondboogstijl. Gebouw opgetrokken in baksteen, nu ontpleisterd, voorzien van samengestelde schilddaken gedekt met beverstaartpannen met crete en voorzien van enkele dakkapelletjes in chaletstijl en een vorstkam. Boogfries rondom gebouw onder kroonlijst. Hoektoren met tentdak bedekt met leien en voorzien van piron, driezijdige uitbouw, trapgevels waarvan 1 voorzien van windvaan en halfrond toren element. Getoogde ramen, deels stolpramen onder rondbogen met wenkbrauwbogen, sluitstenen  in vensteromlijsting, muurankers. Diverse kasteelachtige elementen zoals schietspleten. Het pand is in 1978 gerenoveerd.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan de eerste suikerfabriek van Nederland. Het kent een unieke stedenbouwkundige ligging en het bezit complexwaarde in combinatie met villa Waterloo. Het heeft architectuurhistorische waarde als koetshuis in eclectische stijl met onder andere kasteelachtige elementen en beverstaartpannen.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Prins Hendrikstraat 10 te Zevenbergen. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Prins Hendrikstraat 10 te Zevenbergen gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (zuidoostzijde), beide zijaanzichten (noordoost- en zuidwestzijde) en achteraanzicht (noordwestzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 2 2.0 4.0 Beeldbepalend, redelijk opvallend silhouet bekroond door toren. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Hazeldonk. 
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 3 0.5 1.5 Vormt samen met het Villa Waterloo een complex.
situationelewaarde Markante ligging 3 0.5 1.5 Vrijstaand gelegen aan centraal knooppunt.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Hazeldonk en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 5.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Koetshuis is in eclectische stijl. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Koetshuis is een eclectische rondboogstijl. Het is opgetrokken in baksteen onder samengestelde schilddaken bedekt met beverstaartpannen. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals een hoektoren, getoogde tamen, deels stolpram en onder rondbogen met wenkbrauwbogen en toren met leien tentdak. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 Voormalig koetshuis niet geheel gaaf, wel herkenbaar.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Typologisch zeldzaam in Moerdijk.
Subtotaal 0-15 11.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 1 2.0 2.0 Herinnering aan voormalige gemeente Zevenbergen en de eerste suikerfabriek van Nederland. 
Subtotaal 0-15 8.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 1 2.0 2.0 Niet direct herkenbaar als voormalig koetshuis. 
Subtotaal 0-6 2.0  
Totaal 0-48 30.0  

Foto's