Voormalig pastorie

Kenmerken

Adres Havenstraat 5
Postcode/plaats 4758 BP Standdaarbuiten
Kadastraal bekend -
Huidige functie Woonhuis
Oorspronkelijke functie Pastorie
Bouwjaar ca. 1870-80
MIP-code BK105-002866

Redengevende omschrijving

Historie

Voormalig pastorie behorend bij de naastgelegen Nederlands Hervormde kerk (1830).

Locatie

Gelegen op de dijk langs de voormalige haven.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

De Nederlands Hervormde pastorie (ca. 1870-80) is een tweelaags kubusvormig herenhuis opgetrokken in baksteen onder schilddak bedekt met pannen. T-ramen met stucomlijstingen met kuiven en afgeronde hoeken. In linker zijgevel eerste verdieping 2 zesruits schuiframen, rechter zijgevel twee ronde raampjes. Smeedijzeren stoephek tussen hardstenen palen. Trap naar enkele paneeldeur met deurstuk in glas. Symmetrische indeling eerste  verdieping, asymmetrische indeling begane grond met deur gesitueerd rechts van het midden. Aan weerszijden uitstekende kroonlijst. Stucco's zijn een klassiek element, maar er zijn te weinig stijlelementen aanwezig om het gebouw direct onder neo-classicisme te laten vallen.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het is beeldbepalend en is gelegen in de historische dorpstructuur van Standdaarbuiten. Het is verbonden met de naastgelegen kerk en bezit enkele classicistische elementen.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Havenstraat 5 te Standdaarbuiten. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Havenstraat 5 te Standdaarbuiten gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordoostzijde) en de zichtbare delen van de zijaanzichten (noordwest- en zuidoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving. 

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet is beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 2 0.5 1.0 Gelegen aan het verlengde van de voorstraat van het voorstraatdorp, voormalig buitendijks richting de haven. 
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 2 0.5 1.0 Vormt samen met de naast gelegen kerk een complex.
situationelewaarde Markante ligging 1 0.5 0.5 Gelegen op de voormalige dijk, in de rooilijn.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan het verlengde van de voorstraat van het voorstraatdorp en in lijn van de historische verkavelingsstructuur. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 1 1.0 1.0 Eind 19e eeuwse pastorie
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 1 1.0 1.0 De pastorie is een tweelaags kubusvormig herenhuis onder schilddak. Voorzien van T-ramen en zesruits schuiframen. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals stucomlijstingen met kuiven en afgeronde hoeken, smeedijzeren stoephek tussen hardstenen palen, opvallend kleurgebruik. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 3 1.0 3.0 Het gebouw is redelijk gaaf en herkenbaar en in goede staat. 
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 1 1.0 1.0 Lokaal redelijk zeldzaam in combinatie met naastgelegen kerk. 
Subtotaal 0-15 9.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 2 2.0 4.0 Als uitdrukking van geestelijke ontwikkelingen.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 0 2.0 0.0 Geen bijzondere herinneringswaarde.
Subtotaal 0-15 4.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Redelijk goed herkenbaar als voormalige pastorie.
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 23.0  

Foto's