Concept onderzoeksplan programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee ter inzage

Geplaatst: 29-2-2024

Bij de verduurzaming van Nederland speelt grootschalige opwekking van windenergie op zee een cruciale rol. Daarom is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 gestart. U kunt nu reageren op het concept onderzoeksplan.

Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe we tussen 2031 en 2040 windenergie aan land kunnen brengen en kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet. Het programma onderzoekt de mogelijke effecten van de aanlandroutes en -locaties d.m.v. een integrale effectenanalyse en milieueffectenrapportage (Plan-MER). Daarnaast onderzoekt het programma kansrijke locaties op land waar, door middel van een elektrolyzer, op grote schaal waterstof gemaakt kan worden. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) is het onderzoeksplan beschreven.

Programma VAWOZ vraagt uw input

Voor de periode na 2031 worden – naast locaties in het kustgebied – ook verder landinwaarts naar kansrijke locaties gezocht voor aansluiting van windenergie van zee. Daarom is ook onze gemeente onderdeel van het onderzoek. Parallel aan het onderzoek vanuit Programma VAWOZ doet Net op zee Nederwiek 3 onderzoek naar aansluiting van windenergie van zee in Moerdijk of Geertruidenberg in 2031. Om in één keer te onderzoeken wat mogelijkheden t/m 2031 én na 2031 zijn en de omgeving niet onnodig te belasten met de verschillende trajecten, onderzoekt Net op zee Nederwiek 3 ook de routes en locaties voor converters voor mogelijk twee extra verbindingen na 2031. Besluitvorming over het in procedure brengen van deze één of twee extra verbindingen na 2031 vindt plaats binnen Programma VAWOZ. Aanvullend hierop onderzoekt VAWOZ kansrijke locaties voor grootschalige elektrolyzers op land. U kunt op het onderzoeksrapport (cNRD) een reactie indienen.

Informatieavond en online webinar

Vanaf 23 februari t/m 4 april 2024 ligt het onderzoeksplan (CNRD) voor VAWOZ ter inzage. Het programma organiseert op 21 maart, in samenwerking met andere energieprojecten in de omgeving, een informatieavond. Tussen 19 en 21 uur bent u welkom in Hotel de Borgh in Zevenbergen. Op deze avond kunt u direct een reactie indienen. Inzien en reageren kan ook online. Het definitieve onderzoeksplan en een Nota van Antwoord worden in juni 2024 gepubliceerd. In de Nota van Antwoord krijgt u een antwoord op uw reactie.

Naast de informatiebijeenkomst organiseert Programma VAWOZ op dinsdag 19 maart 2024 van 19:30-21:30 ook een online webinar. Aanmelden kan via de website van de RvO. Via deze link vindt u ook meer informatie over het programma, het onderzoeksplan, de informatiebijeenkomsten en het indienen van reacties. 

Het onderzoeksplan voor Net op zee Nederwiek 3 is in november vorig jaar vastgesteld. U kunt het onderzoeksplan en de Nota van Antwoord raadplegen op de website van dit project.

Energieprojecten in Moerdijk

Onze gemeente speelt een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in en rondom onze gemeente. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimte beperkt is en de milieudruk al hoog is. De aanlanding van Wind op Zee is één van de projecten die mogelijk in onze gemeente komt. Op de pagina Energieprojecten vindt u een overzicht van alle ontwikkelingen. Alle projecten kennen een eigen procedure waarbij u op verschillende momenten inbreng kunt leveren. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken.

De gemeente Moerdijk begrijpt het belang van de verduurzaming en dat het elektriciteitsnet aangepast moet worden. We willen wel dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Mede op initiatief van Moerdijk hebben het Rijk, de provincie en de gemeente afgesproken om alles wat hier speelt in samenhang af te wegen. Dus de totale vraag naar ruimte in relatie tot energie, economie, mobiliteit, landschap en leefomgeving. Dat gebeurt aan de ‘ontwerptafel Powerport Moerdijk’. De ontwerptafel adviseert de lopende projecten: wat past wel of niet in Moerdijk en onder welke voorwaarden? Later dit jaar nodigen we u uit om mee te denken.