10 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 10 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 10 januari 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 20 december 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 december 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Evaluatie armoedenota "Een integrale aanpak van armoede en schulden in Moerdijk 2018-2021"

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van de evaluatie "Een integrale aanpak van Armoedebeleid & Schulden in Moerdijk (nota 2018-2021)";
 2. De raad te informeren over deze evaluatie met een Raadsinformatiebrief.

In januari 2018 werd het armoedebeleid "Een integrale aanpak van Armoedebeleid & Schulden in Moerdijk (nota 2018-2021)" vastgesteld in samenspraak met zowel interne als externe partners. Binnen dit armoedebeleid was er specifieke aandacht voor het terugdringen van het non-gebruik, ervoor zorgen dat alle inwoners deel kunnen nemen aan de maatschappij, het verbeteren van de toegankelijkheid van alle gemeentelijke armoedevoorzieningen en was er aandacht voor kinderarmoede. Bovendien lag er een focus op het vinden van integraliteit tussen armoede en alle andere beleidsterreinen. In de evaluatie wordt een doorkijk gegeven van alle inspanningen van de afgelopen vier jaar en wat deze teweeg hebben gebracht. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan die als basis zullen dienen voor het nieuwe armoede-beleid. In deze evaluatie laten wij het onderdeel schuldhulpverlening buiten beschouwing. Dit om de reden dat uw raad in maart 2021 een separate beleidsnota schuldhulpverlening vast-stelde. De reden voor deze separate nota was de komst van de nieuwe Wet op de Schuld-hulpverlening (01-01-2021).

Omgevingsvergunning realiseren 4 appartementen Markt 7 Standdaarbuiten

Het college besluit:

Mee te werken aan de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 apparte-menten aan de Markt 7 in Standdaarbuiten.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om 4 appartementen te realiseren op het perceel aan de Markt 7 in Standdaarbuiten. Dit perceel valt binnen het bestemmingsplan Kern Standdaarbuiten en heeft daarbinnen de bestemming ‘Detailhandel’, met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van sport – fitnesscentrum’. Uit toetsing van de aanvraag aan het bestemmingsplan is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan, omdat de aanvraag ziet op het uitbreiden van het aantal wooneenheden (van 1 naar 4). Volgens het bestemmingsplan is het uitbreiden van het aantal wooneenheden op deze locatie niet toegestaan. Daarom is onderzocht of er in afwijking van het bestemmingsplan meegewerkt kan worden aan deze aanvraag. Gebleken is dat niet volledig wordt voldaan aan de voorwaarden om af te wijken van het bestemmingsplan, omdat de aanvraag niet passend is binnen het parkeerbeleid van de gemeente Moerdijk. In dit specifieke geval heeft het college besloten om af te wijken van het parkeerbeleid en mee te werken aan dit initiatief.

Budgetwijziging NT2 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met wijziging van budget voor bekostiging van NT2 taalklassen schooljaar 2021/2022;
 2. Het bedrag van € 90.000,-, voor het opzetten van het NT2 onderwijs met als hoofddoel onderwijs aan Oekraïense kinderen, te bekostigen uit budget Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne - product Opvang Oekraïners;
 3. In te stemmen om de NT2 taalklas schooljaar 2021/2022 niet uit budget 643002 - Bestrijding Onderwijsachterstanden te bekostigen.

Eind augustus 2022 is besloten om de kosten voor het opzetten van de taalklassen voor Oekraïense kinderen te betalen uit het budget Bestrijding Onderwijsachterstanden. Echter is voor het opzetten van dergelijke voorziening in ondersteuning voor de Oekraïense vluchtelingen een apart budget beschikbaar. Om die reden worden de kosten overgeboekt naar dat budget.

De Zwingeltjes

Het college besluit:

 1. Toestemming te geven aan VV de Fendert ten behoeve van de verhuur van de voormalige kantine, bijbehorende binnen en buiten ruimten conform de tekening in de bijlage (2022-05 BA 01 BSO de Zwingeltjes – a 220914.pdf)
 2. Recht van Opstal te vestigen voor het hekwerk. Aan het hekwerk de koppeling te maken met de exploitatie van de BSO.

Buitenschoolse opvang de Zwingeltjes wordt gevestigd aan de Parellelweg 3 te Fijnaart. Hiervoor is een omgevingsvergunning in voorbereiding/verleend. Om de BSO daadwerkelijk gebruik te kunnen laten maken van het pand is door het college aan VV de Fendert toestemming verleend de voormalige kantine te verhuren en een hekwerk rondom het buitenterrein te plaatsen. Voor het plaatsen van het hekwerk wordt een Recht van Opstal gevestigd.

Fiscale strategie

Het college besluit:
De notitie “Een bewust fiscale strategie” als beleidskader voor het toekomstig fiscaal handelen vast te stellen.

Om antwoord te geven op de vraag “hoe als gemeente om te gaan met het geheel van wetten en regels met betrekking tot de belastingheffing” heeft het college de notitie “Een bewust fiscale strategie” vastgesteld. Als het gaat om de uitvoering van de belastingwetgeving wil de gemeente betrouwbaar en transparant zijn. Er wordt in dit kader veel waarde gehecht aan het tijdig, juist en volledig indienen van onze belastingaangiften. Met het oog op het realiseren van gemeentelijke doelen wil de gemeente daarnaast actiever fiscale kansen verkennen en benutten, zonder daarbij fiscale grenzen te overschrijden dan wel op te rekken. In een uitvoeringsplan Fiscaliteit zal worden uitgewerkt wat hiervoor allemaal nodig is.

Interne Controle Plan 2023

Het college besluit:
Het Interne Controle Plan 2023 vast te stellen.

Vanaf 2023 moet het college in de jaarrekening verantwoording afleggen over het rechtmatig handelen van de organisatie aan de gemeenteraad. Een belangrijke basis voor deze verantwoording zijn de resultaten van de interne controles uitgevoerd volgens het vastgestelde IC-plan 2023. Hiervan wordt op 2 momenten verslag gedaan: een tussentijdse rapportage in oktober 2023 en een eindrapportage in april 2024.

Opleggen last onder (spoed)bestuursdwang brand Huizersdijk 17-19 in Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Bekrachtiging van toegepaste spoedbestuursdwang fase 1 Asbestbrand Huizersdijk 15-19 Zevenbergen. Betreft het openbaar gebied. – besloten d.d. 20 december 2022;
 2. Het leggen van conservatoir beslag op onroerende zaken van Lufok B.V. – besloten d.d. 20 december 2022;
 3. Het opleggen van een last onder bestuursdwang met betrekking tot het reinigen van groenstroken. Opgelegd aan diverse betrokkenen – schriftelijk besloten op 23 december 2022 en 4 januari 2023

Als gevolg van de brand in een 4 loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen is een asbest-verontreiniging ontstaan in een gedeelte van de wijk Bosselaar Zuid. Om het mogelijk te maken de kosten te verhalen, die door de gemeente gemaakt moeten worden voor het asbestvrij maken van de wijk, is besloten om diverse lasten onder bestuursdwang op te leggen. Aangezien de besluiten wel door het college genomen zijn, maar buiten de reguliere vergaderingen om, worden met dit besluit de genomen besluiten bevestigd en vastgelegd.

Principeverzoek woningbouw nabij Markweg Standdaarbuiten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouw op een locatie nabij de Markweg in Standdaarbuiten.
 2. Medewerking te verlenen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek voor woningbouw nabij de Markweg in Standdaarbuiten.

De eigenaar van een locatie nabij de Markweg in Standdaarbuiten heeft een initiatief ingediend om deze agrarische locatie om te mogen zetten naar woningbouw. In het stedenbouwkundig ontwerp zijn 69 woningen getekend. De initiatiefnemer heeft de intentie 2/3 van deze woningen in de categorie betaalbaar te realiseren. De locatie geldt binnen provinciaal beleid als uitbreiding van het stedelijk gebied, er zal daarom nog moeten worden aangetoond dat inbreiding in de kern niet mogelijk is. Het college van B&W is bereid om medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van dit principeverzoek.

Theatervoorstelling depressie en suïcide - budget 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met bekostiging van ‘Laat het licht aan’ – educatief depressiepreventie programma in 2023;
 2. Het bedrag van € 30.000,- te dekken uit het budget 643009 Nationaal Programma Onderwijs.

Door de toenemende signalen over depressie en suïcide onder jongeren, is er vanuit het Steunpunt VO een preventief aanbod gecreëerd. Een aanbod waarbij de jongeren zelf aan het denken worden gezet, docenten een masterclass krijgen over signalen en extra scholing over dit actuele onderwerp. Maar ook waarbij een kick off event en oudervoorstelling wordt geboden. Het is een compleet aanbod wat ook in de toekomst borging geeft door het bijscholen van docenten, het geven van nazorg lessen in de klassen en het nog meer bekend maken van de rollen binnen het Steunpunt VO.

Vaststellen werkprogramma OMWB 2023

Het college besluit:

 1. Het werkprogramma 2023 voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met een opdrachtwaarde van € 1.68 miljoen vast te stellen.
 2. De inventarisatie van vrijkomende Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij gemeentelijke vergunningplichtige bedrijven te verdelen over de periode 2023 t/m 2025 en de geraamde kosten voor 2023, groot € 36.400, afhankelijk van de stand van zaken uitputting werk-programma 2023 via de 2e bestuursrapportage 2023 bij te ramen.
 3. De werkzaamheden voor het omzetten van het Moerdijkse inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten (MBA’s) op grond van de Omgevingswet begin 2023 nog geen opdracht voor te verlenen. Hierover neemt het college in januari/februari 2023 een besluit wanneer de omgevingsdienst de toegezegde alternatieve werkwijzen heeft onderzocht.

Jaarlijks stelt de gemeente een werkprogramma vast voor de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB). Het college heeft het werkprogramma voor 2023 vastgesteld. Naast de geraamde budgetten staan in het programma de activiteiten en werkzaamheden vermeld die de omgevingsdienst in 2023 voor de gemeente uitvoert. Het werkprogramma 2023 maakt een integraal onderdeel uit van het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma VVTH 2023 (veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving). Dit uitvoeringsprogramma stelt het college in januari vast.