12 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 12 juni 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 20 juni 2023 van 14:38 tot 14:38
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
A.J. Moerkerke burgemeester
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
C.J.A. van Dorst wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 juni 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Appartementen Kerkstraat 16 Zevenbergen - parkeren

Het college besluit:
In te stemmen met de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartementengebouw aan de Kerkstraat 16, Zevenbergen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een appartementengebouw (activiteiten bouwen en veranderen van het gebruik) aan de Kerkstraat 16 in Zevenbergen. Dit perceel valt binnen het bestemmingsplan Centrum Zevenbergen en heeft daarbinnen de bestemming ‘Wonen’. Uit toetsing van de aanvraag aan het bestemmingsplan is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. De aanvraag ziet namelijk op het uitbreiden van het aantal woningen (van 0 naar 9) op deze locatie, hetgeen binnen de bestemming ‘Wonen’ niet is toegestaan. Daarnaast past de aanvraag niet binnen het geldende Veegplan kernen 2017, omdat de aanvraag niet voorziet in parkeerplaatsen op eigen terrein. Gebleken is dat de aanvraag voor het toevoegen van woningen niet voldoet aan de voorwaarden die gelden om van het bestemmingsplan te kunnen afwijken. De aanvraag voldoet namelijk niet aan het parkeerbeleid van de gemeente Moerdijk. Des ondanks heeft het college besloten in te stemmen met de aanvraag.

Verzoek van stichting Watersnoodwoning om een aanbeveling naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te sturen inzake de aanwijzing van geschenkwoningen in Heijningen als rijksmonument

Het college besluit:
Een aanbevelingsbrief te sturen naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake het toekennen van een status als rijksmonument.

Stichting Watersnoodwoning uit Heijningen heeft een verzoek ingediend om een aanbeveling naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te sturen inzake de aanwijzing van geschenkwoningen in Heijningen als rijksmonument. Het college heeft besloten om een aanbevelingsbrief te versturen.

Kadernota 2024-2027

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
De kadernota 2024-2027 vast te stellen en als basis te hanteren bij het verder opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027.

De kadernota 2024-2027 bevat de uitgangspunten die als basis zijn genomen voor een financiële doorkijk voor de komende jaren. Deze doorkijk is verder gebaseerd op voortzetting van het huidige beleid zoals opgenomen in het bestuursakkoord en de meerjarenbegroting 2023-2026. Daarnaast wordt in deze kadernota een aantal nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd. De financiële effecten van deze nieuwe ontwikkelingen zijn in de cijfers verwerkt.

Financiële effecten van deze nieuwe ontwikkelingen.
(bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027
Totaal begrotingsresultaat 2.288 5.321 -1.774 -2.061
waarvan structureel 5.060 5.812 393 -835
waarvan incidenteel -2.772 -491 -2.167 -1.226


De negatieve uitkomst van het totale begrotingsresultaat voor de jaren 2026 en 2027 wordt grotendeels veroorzaakt door een sterke terugval van de algemene uitkering van het rijk vanaf 2026. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeenten wordt er bij het rijk op aangedrongen deze situatie op te lossen. Voor het provinciaal toezicht op de begroting is het structureel begrotingsresultaat van belang. Dit is positief tot en met het jaar 2026. Na vaststelling van de kadernota 2024-2027 zal de meerjarenbegroting 2024-2027 worden opgesteld. Eind september 2023 zal die begroting worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Herziening welstandgebiedscriteria project 163 Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:
Gewijzigde welstandsgebiedscriteria voor de locatie van project Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek vast te stellen en de oude criteria voor dit gebied in te trekken.

Voor het gebied van het project Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek is projectmatige woningbouw en de verkoop van vrije kavels in voorbereiding. De bestaande welstandscriteria voor de projectlocatie zijn niet geschikt om het plan wat gebouwd gaat worden te kunnen beoordelen. Daarom zijn er nieuwe welstandscriteria geformuleerd die het gekozen plan goed toetsbaar maken vanuit het aspect welstand.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

Het college besluit:
De jaarverantwoording Kinderopvang 2022 vast te stellen.

Jaarlijks moet iedere gemeente in Nederland aan de Inspectie van het Onderwijs verantwoorden hoe de registratie en het toezicht en de handhaving met betrekking tot de kinderopvang in het voorafgaande jaar is verlopen. Deze jaarverantwoording, in de vorm van door de gemeente ingevulde vragenlijst van de Inspectie van het Onderwijs, moet uiterlijk 1 juli 2023 worden aangeleverd. Voordat de jaarverantwoording kan worden ingediend, moet het college van B&W deze vaststellen.

Mandaatstructuur Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Mandaatstructuur IZA regio West-Brabant;
 2. De gemeente Breda mandaat te verlenen om voor de uitvoering van de afspraken in IZA:
  1. middelen aan te vragen voor zover nodig op basis van de SPUK, deze te beheren en daarover verantwoording af te leggen aan de subsidieverstrekker;
  2. de gemeenten te kunnen vertegenwoordigen bij het opstellen en uitwerken van het regioplan op basis van het regiobeeld;
  3. afspraken te maken, besluiten te nemen en waar nodig overeenkomsten af te sluiten op basis van de nog nader te bepalen besluitvormingsstructuur;
  4. aanspreekbaar te zijn voor de zorgpartners op de afspraken die voortvloeien uit het regioplan.

De burgemeester besluit:

 1. De gemeente Breda machtiging te verlenen om namens de burgemeester van Moerdijk overeenkomsten te ondertekenen in het kader van de afspraken in IZA, zoals benoemd onder beslispunt 2 van het college;
 2. Wethouder P.M. Joosten-Wesselius te machtigen de regionale mandaatstructuur namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn landelijk afspraken gemaakt om als gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door regionaal afspraken te maken over de samenwerking. Om als regio West-Brabant aanspraak te kunnen maken op de rijksmiddelen voor de regio West-Brabant moet er een regionale mandaatstructuur zijn die is onderschreven door alle betrokken colleges. Eén gemeente, de mandaathouder, kan vervolgens ook namens de andere gemeenten uit de regio de middelen aanvragen en beheren. Het college heeft besloten te onderschrijven dat de gemeente Breda voor het IZA de gemandateerde gemeente is voor de regio West-Brabant.

P180 Afsluiten project 056. Woningbouwontwikkeling Frisostraat te Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:Het college besluit:

 1. De eindevaluatie van het project vast te stellen;
 2. Project 056 formeel af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

Het doel van het project was om te komen tot een ontwikkeling van maximaal 12 sociale huur-appartementen ter plaatste aan het braakliggende terrein aan de Frisostraat / Plein1940. De gemeente Moerdijk heeft in juli 2006 met de stichting een anterieure overeenkomst gesloten om aan de Frisostraat in Zevenbergschen Hoek maximaal 12 sociale huurappartementen te realiseren. Echter is tussen 2011 (vaststellen bestemmingsplan) en 2021 (aanvullende overeenkomst op de LOO 2006) geen uitvoering gegeven aan de locatie ontwikkeling overeenkomst. Woonkwartier heeft in 2016 aangegeven dat zij de gronden willen laten ontwikkelen door Koers BV en de appartementen van hen afneemt. Na deze wijziging heeft Koers diverse ontwerpen aangeleverd voor een mogelijke ontwikkeling op deze locatie conform vigerend bestemmingsplan. In 2019 heeft Woonkwartier/Koers BV aangegeven deze locatie niet te kunnen ontwikkelen voor sociale huurwoningen en doet het verzoek om dit te wijzigen in middel dure huurwoningen. Deze diverse ontwerpen hebben er toe geleid dat op 1 maart 2021 een aanvulling op het LOO 2006 is ondertekend. Middels deze wijzigingen heeft Stichting Woonkwartier invulling gegeven aan de aanvullende LOO in de uitvoeringsfase. Op basis van de aanvulling op het LOO 2006 heeft Woonkwartier samen met Koers BV invulling gegeven aan de ontwikkeling aan de Frisostraat te Zevenbergschen Hoek. Na de diverse grondruilen is Koers BV in 2021 gestart met de bouwwerkzaamheden aan de Frisostraat welke na de zomervakantie van 2022 zijn opgeleverd waarbij tevens ook de openbare ruimte door de gemeente woonrijp is gemaakt.

Plan van aanpak voor aanjagen woningbouw kleine kernen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het plan van aanpak woningbouw kleine kernen
 2. In te stemmen met de RIB die aan de raad wordt gestuurd

In het coalitie akkoord zijn de woningbouw ambities van totaal 2700 woningen duidelijk beschreven. In dat kader is vorig jaar besloten extra aandacht en geld vrij te maken om de woningbouw in de kleinere kernen prioriteit te geven. De aanjager woningbouw kleine kernen is gestart en heeft een plan gemaakt hoe dit op te pakken en daarmee 200 van het totale aantal woningen te realiseren in de kleine kernen.

Principeverzoek woningbouw nabij de Noordhoeksedijk Noordhoek

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouw op een locatie nabij de Noordhoeksedijk in Noordhoek
 2. Geen medewerking te verlenen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek voor woningbouw nabij de Noordhoeksedijk in Noordhoek.

Er is een principeverzoek ingediend om nabij de Noordhoeksedijk in Noordhoek woningen te mogen bouwen. Het gaat om een uitbreiding van de kern waar de grond nu nog agrarisch gebruikt wordt. Om te mogen uitbreiden moet eerst zeker zijn dat er niet binnen de kern woningbouw kan plaats vinden. In Noordhoek zijn de mogelijkheden wel aanwezig. Daarnaast vraagt de initiatiefnemer om 58 woningen te mogen bouwen. Dat is veel meer dan de ongeveer 20 woningen die het behoefteonderzoek nog laat zien voor de kern Noordhoek. 

Daarnaast ziet de gemeente ook binnen de kern nog mogelijkheden voor extra woningen. De gemeente Moerdijk wil daarom geen medewerking verlenen aan het verder onderzoeken van de haalbaarheid van het initiatief.

Principeverzoek woningbouw omgeving Oude Heijningsedijk Heijningen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouw nabij de Oude Heijningsedijk in Heijningen.
 2. Medewerking te verlenen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek voor woningbouw nabij de Oude Heijningsedijk zodra ambtelijke capaciteit beschikbaar is. Het forse aantal woningen is daarbij nadrukkelijk een aandachtspunt.

Er is een principeverzoek ingediend om woningen te mogen bouwen op een locatie grenzend aan de westzijde van Heijningen. Het initiatief is een uitbreiding van de bestaande kern. Omdat uitbrei-ding pas plaats mag vinden als inbreiding niet mogelijk is zal dit nog goed gemotiveerd moeten worden in het vervolgproces. Hetzelfde geldt voor het aantal woningen in het initiatief, wat veel hoger is dan de woningbehoefte voor Heijningen aangeeft. Ondanks dat ziet de gemeente Moer-dijk voldoende kansen om in te stemmen met onderzoek van dit initiatief op haalbaarheid.

Verzoek tegemoetkoming planschade Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de aanvraag om vergoeding van planschade;
 2. Kennis te nemen van het advies van SAOZ d.d. mei 2023;
 3. Het advies van SAOZ, met inbegrip van de onderbouwing daarvan, onverkort over te nemen;
 4. Het verzoek om planschade af te wijzen omdat geen sprake is van nadelige planologische effecten als gevolg van vaststelling van het bestemmingsplan Fijnaart-West;
 5. Aanvrager middels conceptbrief te berichten.

Door de uitbater van de Parel in Fijnaart is een verzoek om vergoeding van planschade ingediend als gevolg van de vaststelling van bestemmingsplan Fijnaart-West op 7 februari 2019. De aanvrager geeft aan schade te lijden, omdat door bouw van de woonwijk de zichtbaarheid van het pand is afgenomen. Om dat te compenseren heeft aanvrager geïnvesteerd in nieuwe belettering op het pand. De kosten van deze nieuw belettering wil de aanvrager vergoed krijgen in het kader van planschade. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de “Procedure-verordening voor advisering tegemoetkoming planschade” het SAOZ gevraagd een advies uit te brengen. Op grond van dit advies besluit het college de aanvraag af te wijzen omdat er geen sprake is van nadelige planologische effecten vanwege de vaststelling van het bestemmingsplan Fijnaart-West.

1e bestuursrapportage 2023

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. De begroting 2023 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrappor-tage 2023) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee per saldo een voordelig effect van € 868.000 ontstaat op het verwachte begrotingsresultaat 2023. tfoot>
  Wjzigingen per programma vast te stellen
  bedragen x € 1.000
  -/- = voordeel
  Wijziging 2023
  Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk -63
  Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 789
  Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 92
  Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben 520
  Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf -2.206
  Totaal -868
 2. In te stemmen met het verhogen van onderstaande investeringskredieten:
  1. € 954.000 t.b.v. Beheerplan wegen
  2. € 15.000 t.b.v. Vitale centra Klundert
 3. In te stemmen met onderstaande mutaties van de reserve Nieuwkomers:
  1. Het saldo van de verwachte kosten en opbrengsten 2022 (€ 203.000) in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen te storten in de reserve Nieuwkomers.
  2. Een bedrag van € 60.000 onttrekken uit de reserve Nieuwkomers i.v.m. benodigde capaciteitsuitbreiding voor toenemende werkzaamheden m.b.t. Nieuwkomers.
 4. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2024 (€ 717.000 voordelig), 2025 (€ 61.000 voordelig) en 2026 (€ 383.000 voordelig) ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren.
 5. Het eerdere besluit om m.b.t. landschapsinvesteringen Windenergie A16 € 196.000 toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling en de jaarlijkse afschrijvingslasten uit die reserve te dekken, in te trekken.

Conform de Financiële verordening gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente. In deze 1e bestuursrapportage 2023 rapporteren we over (financiële) ontwikkelingen over de eerste maanden van 2022. In de rapportage zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van dit raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd.