19 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 19 september 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 19 september 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
Afwezigen
Naam Functie
 C.J.A. van Dorst  wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 september 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Tussentijdse Rapportage IC-toets 2023

Het college besluit:

 1. De rapportage “IC-toets 2023: Opzet & Bestaan” vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van het besluit van het MT d.d. 11-9-2023 om de aanbeveling voortvloeiende uit deze rapportage over te nemen. Concreet gaat het hier om het nemen van een herstelbesluit m.b.t. het met terugkerende kracht tot 1-1-2023 toekennen van de benodigde mandaten voor de coördinator jeugd;
 3. Deze rapportage ter kennisneming aan te bieden aan de Auditcommissie.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de beheersing van gemeentelijke processen stelt het college jaarlijks een controleplan vast. In deze IC-rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van verrichte controles in de 1ste helft van dit jaar. Hierin wordt onder meer vastgesteld dat er sprake is van een goede beschrijving van processen waarin voldoende maatregelen zijn opgenomen om de vooraf verkende risico’s te kunnen beheersen.

Herziening convenant Wmo adviesraad

Het college besluit:
Een herziening van het convenant tussen de gemeente Moerdijk en de stichting Wmo-raad Moerdijk vast te stellen

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn om cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de wet te regelen. Daarom is er een Wmo-raad actief in de gemeente Moerdijk. In een convenant tussen de gemeente Moerdijk en de Stichting Wmo-raad Moerdijk is vastgelegd hoe de Wmo-raad haar adviestaak uitvoert, welke procedure daarvoor geldt en hoe de Wmo-raad daarvoor door de gemeente wordt gefaciliteerd. Het huidige convenant is in maart 2023 geëvalueerd. Er is een aantal wijzingen waardoor gemeente en Wmo-raad het convenant willen herzien. De belangrijkste aanpassing is de grotere betrokkenheid van de Wmo raad bij beleidsontwikkeling c.q. het aan de voorkant betrokken worden van de Wmo-raad bij beleidsontwikkeling. In de De6 Wmo samenwerking is deze afspraak ook regionaal gemaakt met de zes adviesraden. Het huidige convenant is in de basis overeind gebleven.

Formatieclaim juridische zaken invoegen in begroting 2024

Het college besluit:

 1. Op basis van de aanbevelingen uit de conceptnota “een passende en toekomstbestendige organisatie van de juridische functie” de formatieclaim van 2 FTE en € 25.000 voor extern advies te honoreren
 2. De benodigde middelen via de aanbiedingsnota bij de begroting 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen
 3. De algemeen directeur opdracht te geven om overige aanbevelingen te wegen, waar nodig over te nemen en hierop samen met het management te organiseren

Vanuit de wens om de juridische kwaliteitszorg binnen de gemeente goed te borgen is er een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de juridische functie binnen de gemeentelijke organisatie. De kwaliteit wordt over het algemeen als goed ervaren. Op basis van dit onderzoek en de gedane aanbevelingen besluit het college om een formatie-uitbreiding van 2 FTE via de aanbiedingsnota bij de begroting 2024 aan de raad voor te stellen. Voor de overige aanbevelingen geeft het college de algemeen directeur opdracht om deze te wegen en waar nodig te zorgen voor implementatie. Vanuit de wens om de juridische kwaliteitszorg binnen de gemeente goed te borgen is er een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de juridische functie binnen de gemeentelijke organisatie. De kwaliteit wordt over het algemeen als goed ervaren. Op basis van dit onderzoek en de gedane aanbevelingen besluit het college om een formatie-uitbreiding van 2 FTE via de aanbiedingsnota bij de begroting 2024 aan de raad voor te stellen. Voor de overige aanbevelingen geeft het college de algemeen directeur opdracht om deze te wegen en waar nodig te zorgen voor implementatie.

Richtlijnen kaderstukken Verbonden Partijen 2025

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2025 overeenkomstig de bijlage gebundelde regionale adviezen richtlijnen 2025 vast te stellen en op te leggen aan:
  1. Belastingsamenwerking West-Brabant
  2. ICT-WBW
  3. Gemeentelijke Gezondheidsdienst
  4. Nazorg gesloten stortplaatsen
  5. Omgevingsdienst Midden-West-Brabant
  6. Regionaal Bureau Leerplicht
  7. Regio West-Brabant
  8. West-Brabants Archief
  9. Werkplein Hart van West-Brabant
  10. WVS
 2. Afwijkende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2025 overeenkomstig de bijlage gebundelde regionale adviezen richtlijnen 2025 vast te stellen en op te leggen aan:
  1. RAV
  2. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 3. Aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2025 overeenkomstig de bijlage gebundelde regionale adviezen richtlijnen 2025 vast te stellen en op te leggen aan:
  1. Belastingsamenwerking West-Brabant
  2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst
  3. Regio West-Brabant
  4. Werkplein Hart van West-Brabant
  5. WVS
 4. De beleidsinhoudelijke richtlijnen/ voor de budgetcyclus 2025 overeenkomstig de bijlage gebundelde regionale adviezen richtlijnen 2025 vast te stellen en op te leggen aan:
  1. Belastingsamenwerking West-Brabant
  2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst
  3. Omgevingsdienst Midden-West-Brabant
  4. Regionale Ambulance Voorziening
  5. Regio West-Brabant
  6. West-Brabants Archief
  7. Werkplein Hart van West-Brabant
  8. WVS
  9. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

ln 2015 is in de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen. In deze nota zijn spelregels opgenomen. Spelregel vier luidt: “Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden.

In de kaderbrief geeft de gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan. Voor NV’s en BV’s gelden uiteraard de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW).”Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus van 2025. Het college stelt de raad voor de richtlijnen vast te stellen

Vastellen subsidie inloop GGZ 2022 t.b.v. GGZ Breburg

Het college besluit:
De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2022 door GGZ Breburg vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 42.181,-

De beide GGZ organisaties (Breburg en WNB) houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Zij stellen hiervoor elk jaar samen een plan op waarin activiteiten worden afgestemd en kennis en kunde worden gedeeld. Daaraan gekoppeld dienen beide organisaties hun eigen aanvraag en begroting in. Enerzijds is het doel van de inloop GGZ om onze inwoners met een psychische kwetsbaarheid door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om bij alle inwoners voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De aanlopen van GGZ Breburg in Zevenbergen en Klundert zijn het hele jaar 2022 open geweest. Themabijeenkomsten, trainingen en inzet van ervaringsdeskundigheid zijn aangeboden. Het college wordt gevraagd de subsidie voor de inloop GGZ aan GGZ Breburg over 2022 vast te stellen.

Vaststellen definitieve subsidie VVN voor mensgerichte maatregelen 2022

Het college besluit:

 1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
 2. Het subsidiebedrag aan de VVN voor 2022 definitief vast te stellen van in totaal € 14.086,62 op basis van de bijgevoegde verantwoording en daarvoor, ten aanzien van het subsidiejaar 2022, een bedrag van € 2.913,38 terug te vorderen;
 3. De VVN over beslispunt 1 en 2 te informeren via een beschikking.

Het college heeft de subsidie voor de VVN voor 2022 definitief vastgesteld en keert een voorschot uit op de subsidie voor 2023.

Voortgangsrapportage uitvoering Energieprogramma en Transitievisie Warmte

Het college besluit:

De raadsinformatiebrief betreffende de voortgang over de uitvoering van het Energieprogramma en de Transitievisie Warmte (TVW) aan de raad te sturen.

In 2021 heeft de gemeenteraad het Energieprogramma Moerdijk en de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Met deze beleidsdocumenten geven we richting aan de manier waarop de gemeente Moerdijk de energie- en warmtetransitie vormgeeft; welke doelen we nastreven en (op hoofdlijnen) welke activiteiten en projecten we daarvoor gaan uitvoeren. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelen om de klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. In deze raadsinformatiebrief geven we de stand van zeken weer op de uitvoering van het Energieprogramma en de TVW.

Maatregelen HSL Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanpak van stap 2 en 3 en de standaard overeenkomst voor de inzet van maatregelen tegen overlast van de HSL in Zevenbergschen Hoek;
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de aanpak van stap 2 en 3 voor de inzet van maatregelen tegen overlast van de HSL in Zevenbergschen Hoek;
 3. Mandaat te verlenen aan medewerker ontwikkeling REO met betrekking tot de bevoegdheid tot het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met inwoners van Zevenbergschen Hoek in het kader van stap 3 van de Aanpak maatregelen HSL;
 4. Hierop de algemene bepalingen van de mandatenlijst, vastgesteld door het college en de burgemeester d.d. 7 februari 2023, van toepassing te laten zijn.

De burgemeester besluit:

Volmacht te verlenen aan medewerker ontwikkeling REO voor het ondertekenen van de overeenkomsten met inwoners van Zevenbergschen Hoek in het kader van stap 3 van de Aanpak maatregelen HSL.

Op 12 december 2019 heeft de raad ingestemd met de inzet van de beschikbaar gestelde middelen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van het terugdringen van de overlast van de Hogesnelheidslijn (HSL) in Zevenbergschen Hoek. Ondertussen zijn de onderzoeken aan de woningen voor realisatie van stap 1 uitgevoerd. De raad zal worden voorgesteld om stap 2 (realiseren van groenvoorzieningen) en stap 3 (maatregelen voor woningen net onder de norm) tegelijkertijd op te pakken. Hierdoor wordt de realisatie van maatregelen tegen overlast van de HSL in Zevenbergschen Hoek versneld uitgevoerd.

Inwonerspeiling "Waar staat je gemeente"

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de inwonerspeiling en de managementreactie daarop.
 2. Met een raadsinformatiebrief het rapport van de inwonerspeiling aan de raad toe te sturen.

De gemeente is verantwoordelijk voor veel verschillende taken. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties is een Waarstaatjegemeente-peiling uitgevoerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de peiling voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van haar beleid. De uitkomsten zijn weergegeven in het rapport van de inwonerspeiling "Waar staat je gemeente Gemeente Moerdijk". De uitkomsten geven zowel een beeld op gemeente- als woonplaatsniveau. Van elk huishouden in de gemeente is één persoon van 18 jaar of ouder uitgenodigd om aan de peiling deel te nemen (in totaal zijn 15.389 inwoners uitgenodigd). Daarvan hebben 2.361 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 15%.

Vaststelling jaarlijkse subsidie 2022 en subsidie theatertechniek Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

Het college besluit:

 1. De subsidie voor het jaar 2022 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000,-
 2. De subsidie voor theater technisch personeel voor de jaren 2019, 2020 en 2021 vast te stellen op € 81.000,-
 3. In te stemmen met de beschikkingsbrief voor Stichting Stoffer en Blik waarin de subsidies worden vastgesteld.

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2022 vastgesteld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Ook heeft het college de subsidie voor het theatertechnisch personeel voor de jaren 2019, 2020 en 2021 vastgesteld op € 81.000,-. De stichting heeft €27.000,- per jaar ontvangen. Deze subsidie is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld op 27 september 2018 om het huidige theaterniveau in stand te houden en te borgen voor de toekomst. Vanwege de COVID-19 periode en de vernieuwing van het dak is het theater meerdere keren tijdelijk gesloten geweest. Om de beoogde professionaleringsslag te kunnen maken heeft het college eerder al besloten (15 december 2020) dat Stoffer en Blik de resterende subsidie nog mocht besteden in 2022.De stichting heeft het budget besteed aan de inhuur van theatertechnisch personeel en het opleiden van vrijwilligers. Daarnaast is de ruimte technisch geschikt gemaakt om te kunnen voldoen aan de complexe eisen van hedendaagse producties. 
Het publiek kan hierdoor genieten van een toonaangevende programmering met een volwaardige theaterbeleving die qua geluid en belichting niet onder doet voor grote zalen.