23 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 23 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 23 mei 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 mei 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 mei 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

WBA Ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024-2027 bij het bestuur van het West-Brabants Archief:
  1. Wij kunnen niet instemmen met de nieuwe verdeelsystematiek, omdat wij het niet logisch vinden om de ingebrachte particuliere archieven ten laste van het collectief te brengen. Deze zouden logischerwijs ten laste van de inbrengende gemeente moeten blijven;
  2. De nieuwe verdeelsleutel daarom nog niet toe te passen in de begroting 2024-2027;
  3. Een aangepast voorstel uitwerken voor de verdeelsleutel dat aansluit op de drie kerntaken die het WBA op basis van de GR voor de deelnemers uitvoert, en de deelnemers hierin te betrekken.
  4. Voor de invoering van de nieuwe verdeelsleutel een overgangsregeling te hanteren van minimaal 3 jaar.
 2. In de begroting 2024 van gemeente Moerdijk voorlopig een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 420.208.

De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeen-schappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Dagelijks Bestuur van het WBA heeft de ontwerpbegroting 2024-2027 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting. Het WBA houdt toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden, beheert de archiefbewaarplaatsen waarin zich de overgebrachte analoge archiefbescheiden bevinden en houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling en het beheer van het e-depot waarin de door de gemeenten digitaal gevormde documenten opgenomen worden. Daarnaast werkt het WBA aan het beheren van ons erfgoed.

Jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant

Het college besluit:

De raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.

In de vergadering van 20 april 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de jaarstukken 2022 vastgesteld. De jaarstukken worden hierbij ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarstukken is een overzicht opgenomen van de financiële situatie van de VRMWB over het boekjaar 2022. Genoemde jaarstukken zijn gecontroleerd en goedgekeurd door Publieke Sector Accountants te Rotterdam.

Ontwerp beleidsplan 2023 – 2026, ontwerp beleidsbegroting 2024, 2de begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 GR GGD West-Brabant

Het college besluit:

Jaarrekening 2022:

 1. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant.
 2. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de voorgestelde bestemming om het positieve jaarresultaat 2022 toe te voegen aan de algemene reserves van de GGD West-Brabant ter dekking van de kostenstijgingen.

2e begrotingswijziging 2023:

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 2de begrotingswijziging 2023 in te dienen bij GGD West-Brabant.

Ontwerp beleidsplan 2023 – 2026:

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op het ontwerp beleidsplan 2023-2026 in te dienen bij GGD West-Brabant.

Ontwerp beleidsbegroting 2024:

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het indienen van onderstaande gezamenlijke regionale zienswijze op de ontwerp beleidsbegroting 2024 van de GGD West-Brabant. Zienswijze op de ontwerp beleidsbegroting 2024 van de GGD West-Brabant: De raad stelt voor om in 2023 gezamenlijk met het bestuur van de GGD West Brabant het verloop van de reserves onder de loep te nemen en hierover te beslissen. Hierdoor kan bij de volgende begroting en jaarrekening conform de financiële richtlijn 3 meer inzichtelijk gemaakt worden waardoor reserves toe- of afnemen of niet worden gebruikt.
 1. De bijdrage aan de GGD conform voorgestelde begroting 2024 vast te stellen voor de gemeentelijke begroting 2024 ter hoogte van € 986.960 en deze op te nemen in de concept-meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant heeft het ontwerp beleidsplan 2023 – 2026, de ontwerpbegroting 2024, de 2de begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken 2022 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om uiterlijk 15 juni a.s. een zienswijze in te dienen. In navolging van voorgaande jaren is voor begrotingsjaar 2024 wederom een kadernota opgesteld. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 8 februari jl. ingestemd met de kadernota 2024 en heeft deze vervol-gens aangeboden aan de gemeenten. Voor raadsleden is op 28 februari jl. een regionale informatiebijeenkomst georganiseerd om een toelichting te krijgen en vragen te stellen over de kadernota.

Jaarrekening 2022:
De jaarrekening 2022 laat een positief financieel resultaat van € 437.000 zien. Het algemeen bestuur van de GGD heeft voorgesteld om het positieve resultaat 2022 van € 437.000 toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van inflatie op de overige kosten als gevolg van de macro economische omstandigheden 2023-2024. Voor 2022 zal de GGD West-Brabant wederom een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen op zowel rechtmatigheid als op getrouwheid.

2e begrotingswijziging 2023
De GGD heeft de 2de begrotingswijziging 2023 voorgesteld vanwege de gestegen perso-neelskosten als gevolg van de onlangs afgesproken nieuwe CAO 2023. De extra kosten van de 2de begrotingswijziging 2023 voor Moerdijk bedragen € 45.856.

Ontwerp beleidsplan
Eind 2022 heeft de GGD een toekomstvisie voor Publieke Gezondheid voor de komende tien jaar opgesteld. Op basis van de toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon’ heeft de GGD een beleidsplan gemaakt voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Ontwerp beleidsbegroting
Tegelijk met het beleidsplan legt de GGD ook de beleidsbegroting 2024 voor zienswijze voor aan de gemeenten. Daarin worden de ambities en doelen van het beleidsplan vertaald naar doelen en resultaten voor het jaar 2024.

De ontwerp beleidsbegroting 2024 van de GGD West-Brabant past binnen de kaders zoals opgesteld in de kadernota. De bijdrage voor 2024 voor de gemeente Moerdijk bedraagt € 986.960 (2023: € 912.070). De verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2023 komt door toepassing van de prijs- en loonindexatie.

Voor de ontwerp beleidsbegroting 2024 is een gezamenlijke regionale zienswijze opgesteld die bij het bestuur van de GGD West-Brabant naar voren wordt gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant zal op 6 juli2023 besluiten over de ontwerpbegroting 2024.

Ontwerpbegroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023, jaarrekening 2022 Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL), en Internationale Schakel Klas (ISK) Breda.

Het college besluit:

Jaarrekening 2022:

 1. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”;
 2. In te stemmen met het ten laste brengen van de extra kosten ad € 19.670 voor Moerdijk van het negatief jaarresultaat ten laste van de reserve RMC (stand 1-1-2023: € 42.677 positief).

1e begrotingswijziging 2023:

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 1e begrotingswijziging 2023 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
 2. De extra kosten ad € 34.356 van de 1e begrotingswijziging 2023 te dekken uit het restant ad € 23.007 (€ 42.677 -/- € 19.670) van de reserve RMC en de te ontvangen specifieke uitkering RMC voor 2023;

Ontwerpbegroting 2024:

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de ontwerpbegroting 2024 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
 2. In de begroting 2024 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leren West-Brabant op te nemen van € 155.000.

Internationale Schakel Klas (ISK) Breda:

 1. In te stemmen met 28 uur inhuur tijdelijke formatie uitbreiding voor 42 weken in 2023 voor begeleiding van 442 leerlingen van de Internationale Schakel Klas (ISK) in Breda door het RBL;
 2. De kosten voor Moerdijk ad € 2.800, die gebaseerd is op 13 Moerdijkse leerlingen, te dekken ten laste van de specifieke uitkering RMC voor 2023.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) heeft de ontwerpbegroting 2024, de 1e begrotings-wijziging 2023 en de jaarstukken 2022 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om uiterlijk 1 juli a.s. een zienswijze in te dienen. De jaarstukken 2022 tonen dat het resultaat 2022 € - 234.177 negatief bedraagt voor de 16 deelnemende gemeenten. Dit komt door hogere kosten voor vervanging langdurig ziekte-verzuim medewerkers, functieherwaardering van administratief medewerkers in functieschaal 7 in plaats van 6, inhuur personeel voor audit Wet Politie Gegevens (WPG), verplaatsing beheer Jeugd Volg Systeem 2 (JVS) intern binnen gemeente Breda (professionalisering). Voor Moerdijk is het bedrag € -19.670 negatief. Het RBL West-Brabant heeft de 1e begrotingswijziging voor 2023 voorgesteld, vanwege hogere personeelskosten dan begroot voor de vervanging van langdurig ziekteverzuim van medewerkers, verhoging schaal administratie van 6 naar 7, beheer Jeugd Volg Systeem (JVS )en hogere kosten voor huisvesting en facilitaire zaken. Daarnaast betreft het extra kosten voor aanschaf en implementatie van een extra module in JVS (archivering) en de verlenging van de pilot projectaanjager leerplicht.

Naast de reeds bestaande vangnetcoördinator is nu ook subsidie verkregen voor een vangnet coördinator pro-vso. Deze was nog niet opgenomen in de Beleidsbegroting 2023. Voor Moerdijk zijn de extra kosten € 34.356 van de 1e begrotingswijziging 2023. Het RBL West-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2024 voorgesteld. Hierin zijn meegenomen de structurele kosten o.a. voor verhoging schaal administratie van 6 naar 7, beheer Jeugd Volg Systeem en extra module in JVS (archivering). De overige kosten voor o.a. extra formatie kwaliteitsmedewerker, pilot projectaanjager leerplicht en vervanging bij ziekte zijn niet meegenomen. Deze zijn afhankelijk van verdere besluitvorming door de raad in het najaar van 2023 over de gewenste dienstverlening voor de toekomst van het RBL. De Moerdijkse bijdrage aan het RBL West-Brabant is afgerond € 155.000. Het RBL heeft verzocht om tijdelijk voor 1 jaar extra formatie in te huren in 2023 voor de Internationale Schakelklas in Breda vanwege de hoge instroom van statushouders leerlingen en Oekraïnse leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De totale kosten van deze 28 uur inhuur bedragen € 96.900. Op grond van het leerlingenaantal zijn deze kosten verdeeld over de (woon)gemeenten. De kosten voor Moerdijk zijn € 2.800, en zijn gebaseerd op 13 Moerdijkse leerlingen.

Zienswijzeformulier begroting RWB

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.
 2. De raad voor te stellen om geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen.
 3. Het volgende aan RWB te verzoeken:
 4. het actieprogramma op te stellen in heldere taal;
 5. duidelijke en haalbare doelen in het actieprogramma op te nemen, gebaseerd op een heldere rolafbakening tussen stedelijke regio’s en de RWB
 6. de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven.

De RWB heeft conform richtlijnen haar begroting 2024 opgesteld. Er is gekozen om de begroting beleidsarm op te stellen omdat momenteel nog gewerkt wordt aan de nieuwe Actieagenda 2024 – 2027. Het college wordt voorgesteld om geen zienswijze op de begroting in te dienen, maar wel een paar aandachtspunten meer te geven gericht op deze nieuwe Actieagenda.

Voordracht erespeld gemeente Moerdijk

Het college besluit:

De erespeld gemeente Moerdijk toe te kennen aan de heer Ad Farla, geboren op 1 januari 1966, wonend aan de Wagenmakerij 10 in Zevenbergen als waardering voor zijn grote inzet voor de Roparun.

De erespeld gemeente Moerdijk wordt toegekend aan de heer Ad Farla als waardering voor zijn grote inzet voor de Roparun. Vanaf 2014 organiseerde hij met zijn team Moerdijkriders een lange estafettefietstocht van Parijs naar Zevenbergen als sponsoractiviteit voor de Roparun. Hij organiseerde informatieavonden voor het werven van sponsoren. Daarnaast zorgde hij voor het bij elkaar brengen van voldoende deelnemende fietsers en organiseerde hij de voorbereidende oefentochten. In de afgelopen 10 jaar heeft hij met de Moerdijkriders naar schatting € 250.000 opgehaald voor het goede doel.

Actualisatie archeologiekaart Moerdijk

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de beleidsregel “Update Uitvoeringskader erfgoed deel archeologie”.
 2. De geactualiseerde archeologiekaart vast te stellen.
 3. De Erfgoedverordeningen met de nieuwe beleidsgrenzen, vast te stellen.
 4. Te bepalen dat alleen als het vigerende bestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid kent (voorbeeld in bijlage 9), deze toe te passen en dan gebruik te maken van de geactualiseerde archeologiekaart en -beleid.
 5. Te bepalen dat alleen afgeweken wordt van het vigerende bestemmingsplan, wanneer de geactualiseerde kaart en het beleid, ruimere vrijstellingsgrenzen kent voor het betreffende perceel.

In 2014 is de eerste archeologische waardenkaart voor de gemeente Moerdijk opgesteld. Waar nodig zijn deze verwachtingen later opgenomen in bestemmingsplannen als archeo-logische dubbelbestemming. Deze kaart is nu geactualiseerd. De vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek die bij de verwachtingswaarden horen, zijn verwoord in een beleidsregel. De kaart en dit beleid moeten vastgesteld worden door de gemeenteraad. Hierdoor kunnen bij aanvragen om een omgevingsvergunning de nieuwe vrijstellingsgrenzen gebruikt worden. De vrijstellingsgrenzen zijn ten opzichte van de bestaande kaart enorm verruimd.

Vaststelling O-BP Driehoefijzersstraat 31A Q2 2023

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbesluit Hogere Waarde Driehoefijzersstraat 31A te Zevenbergschen Hoek conform de Wet geluidshinder vast te stellen; 
 2. Het ontwerp-wijzigingsplan Driehoefijzersstraat 31A te Zevenbergschen Hoek, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGDriehoefijzers-BP30, ongewijzigd vast te stellen; 
 3. De planidentificatie van het plan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGDriehoefijzers-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGDriehoefijzers-BP40

Initiatiefnemer wil op de Driehoefijzerstraat 31A gaan wonen. Op dit moment is het pand in gebruik als Kantoor. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van “Kantoor” wijzigen naar “Wonen”. De initiatiefnemer is op dit moment niet de eigenaar van het perceel en heeft daarom toestemming nodig van de eigenaar. Deze toestemming is verleend. Aan de zuid-zijde van het perceel loopt een ondergrondse olieleiding, daar moet in de planvorming rekening mee gehouden worden. Daarnaast ligt het perceel aan de Driehoefijzersstraat, dit is een drukke weg. Uit eerder akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de plan-locatie de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai vanwege de A16 en de Driehoefijzersstraat wordt overschreden. omdat het niet mogelijk is met maatregelen de geluidsbelasting op de gevel te laten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, is het nood-zakelijk voor deze woning een hogere grenswaarde voor geluid vast te stellen. Het ontwerp-besluit Hogere waarde heeft tegelijkertijd met het ontwerp-wijzigingsplan van 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ter visie gelegen. In deze periode zijn voor zowel het ontwerpbesluit Hogere Waarde als voor het ontwerp-wijzigingsplan geen zienswijzen ontvangen. Er zijn ook geen ambtshalve wijzigingen nodig. Daarom hoeft het wijzigingsplan niet te worden aange-past. Na vaststelling van het ongewijzigde ontwerpplan en het ontwerpbesluit hogere waarde door uw college staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Begroting BWB 2024 ev

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant onderstaande zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2024 van de Belasting-samenwerking West Brabant;

Zienswijze:
De ontwerpbegroting 2024 van de BWB is aanzienlijk hoger dan die in 2023 en daardoor is ook de bijdrage die de deelnemers betalen aanzienlijk hoger. In de kadernota 2024 was deze ontwikkeling al aangekondigd en in de begroting 2024 wordt dat concreet zichtbaar. De oorzaken liggen grotendeels buiten de directe invloedsfeer van de BWB, zoals de loon- en prijsontwikkeling en het gebruik van no cure no pay-bureau’s door belastingplichtigen die een bezwaar indienen. Daarom vinden wij een zienswijze hiervoor niet nodig, ondanks dat wij geconfronteerd worden met een aanzienlijk hogere bijdrage. Wij verzoeken u ons op de hoogte te houden over het aantal waarde bezwaren en -beroepschriften, de financiële gevolgen daarvan en de strategische personeelsplanning. In uw aanbiedingsbrief vraagt u hoe wij aankijken tegen uw voorstel om de begroting door uw algemeen bestuur vast te laten stellen inclusief de meest actuele loon- en prijsontwikkeling. Hiermee bedoelt u dat de BWB na het toesturen van de ontwerpbegroting aan de deelnemers nog wijzigingen aanbrengt in de begroting die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Dit vinden wij niet gewenst. Het is belangrijk dat de begroting van de BWB wordt opgesteld met reële en zo actueel mogelijke bedragen. Echter, het is ook belangrijk dat bij de behandeling van de begroting de financiële gevolgen voor de deelnemers duidelijk en concreet zijn. Aangezien er nog vele andere samenwerkingsverbanden zijn, zou tussentijdse bijstelling bij al deze organisaties leiden tot een onduidelijke en verwarrende situatie. Nieuwe informatie kan bij de 1e bestuursrapportage 2024 worden meegenomen.

 1. In de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 922.000. (Deze bijdrage betreft de saldering van de bijdrage aan de GR min de te ontvangen invorderingskosten en compensabele BTW).

Op 31 maart 2023 heeft het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) ingestemd met de voorgelegde ontwerp Programmabegroting 2024. Met dagtekening 5 april is de ontwerp Programmabegroting 2024 naar de deelnemende gemeenten en waterschap verzonden. De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen. Definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2024 staat geagendeerd voor de AB vergadering van 7 juli 2023.

Zelfevaluatie ENSIA 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Collegeverklaring ENSIA 2022 DigiD en Suwinet.
 2. In te stemmen met de bestuurlijke verantwoording BAG, BGT, BRO en WOZ 2022.
 3. De resultaten van de ENSIA verantwoording 2022 ter kennis te brengen van de Raad met een raadsinformatiebrief.

Gemeenten verantwoorden zich over informatiebeveiliging en kwaliteit middels ENSIA. Dat staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. De focus van ENSIA ligt op verantwoording richting de gemeenteraad, het hoogste politieke orgaan van de gemeente. Parallel hieraan leggen gemeenten verantwoording af aan de rijksoverheid waar het gaat om het gebruik van landelijke voorzieningen. ENSIA structureert verantwoording over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) richting de rijksoverheid. Specifiek voor de verantwoording over het gebruik van DigiD en Suwinet in 2022 moet de gemeente een Collegeverklaring afgeven. In de Collegeverklaring verklaart het College van B&W of de gemeente in opzet en bestaan voldoet aan de beheersingsmaatregelen die nodig zijn voor de informatieveiligheid t.b.v. DigiD en Suwinet. Over de Collegeverklaring wordt een verklaring van getrouwheid afgegeven door een onafhankelijk IT-auditor. Hieraan liggen een aantal assurancerapporten ten grondslag. Verder dient het college bestuurlijke verantwoor-ding af te leggen over het gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Het ENSIA verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), een gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging voor alle overheidsorganen.

Zienswijze begroting ICTWBW 2024

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening ICTWBW 2022.
 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting ICTWBW 2024 naar voren te brengen.

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting 2024 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Hoewel de begroting 2024 een geringe kostenstijging laat zien stellen wij de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken. De kostenstijging is namelijk verklaarbaar en wordt hieronder nader toegelicht.

Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022, de Begroting 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
 2. Geen zienswijze in te dienen tegen Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen in te dienen;
 3. Een raadsinformatiebrief inzake de jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen aan te bieden aan de raad.

Het college heeft kennisgenomen van de Jaarstukken 2022, de Begroting 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. De begroting 2024 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Inzake de jaarrekening 2022 wordt een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden.

Ontwerp beleidsbegroting 2024 en jaarstukken 2022 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN)

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022.
 2. In te stemmen met de zienswijze van gemeente Moerdijk op de ontwerp-beleidsbegroting 2024 van RAV Brabant MWN.

Op 5 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord zowel de jaarstukken 2022 als de ontwerp beleidsbegroting 2024 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen op de ontwerpbegroting uiterlijk 4 juli 2023 te geven. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de ontwerp beleidsbegroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Er is in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant een gezamenlijke zienswijze opgesteld die na vaststelling door de raad bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren wordt gebracht. Het Algemeen Bestuur RAV zal op 5 juli 2023 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2024.

Ontwerpbegroting 2024 WVS

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de WVS en de raad voor te stellen om geen zienswijze naar voren te brengen;
 2. Een gemeentelijke bijdrage aan de GR WVS van € 434.000 in de begroting 2024 op te nemen;
 3. Kennis te nemen van bijgevoegde jaarrekening 2022;
 4. De raadsinformatiebrief over de jaarrekening 2022 van de WVS vast te stellen en aan de raad aan te bieden

WVS-groep (hierna WVS) is het leerwerkbedrijf van West-Brabant en werkt samen met ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant. Binnen de ketensamenwerking is het maatschappelijke doel om zoveel als mogelijk mensen deel te laten nemen, liefst in loonvormende arbeid. Voor u ligt de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 tot en met 2027 van WVS. Deze begroting is gebaseerd op de gegevens die we tot dusver hebben, maar de effecten van de mei- en septembercirculaire zullen er voor zorgen dat in het najaar een herziene begroting 2024 zal worden aangeboden. De acties voortkomend uit het gezamenlijke jaarplan met de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West Brabant zijn, voor zo ver als mogelijk, meegenomen in deze begroting. Tevens is de begroting met beide afgestemd. De begroting moet dan ook in samenhang worden bekeken met de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal.

Zienswijze begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Richtlijnen mee te geven zoals benoemd onder punt 7 van het zienswijze document;
 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en het besluit van het algemeen bestuur te steunen.

De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) is vormgegeven middels een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar de gemeente Moerdijk deel van uitmaakt. Jaarlijks stelt de VRMWB een begroting op voor het komende jaar en legt deze ter zienswijze voor aan binnen de GR participerende gemeenten. Dit conform regelgeving uit de Wet GR. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorgestelde begroting 2024 van de VRMWB en het besluit van het algemeen bestuur te steunen.

Zienswijze Begrotingswijziging 2023-01 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en het voorlopig besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling hiervan te steunen.
 2. De financiële consequentie van deze begrotingswijziging te verwerken in de begroting door het budget voor de bijdrage in 2023 aan de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant op te hogen met € 126.507 en dit ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2023.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant heeft het voorlopig besluit genomen tot vaststelling van de begrotingswijziging 2023-1. Voordat genoemde begrotingswijziging definitief kan worden vastgesteld heeft de gemeenteraad van een binnen de Veiligheidsregio participerende gemeente het recht hier een zienswijze over in te dienen bij de Veiligheidsregio (Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 10 lid 5 en 6). Met dit raadsvoorstel wordt deze voorgestelde begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.