24 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 24 januari 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 24 januari 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 17 januari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 januari 2023

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH) 2023

Het college besluit:

 1. Uitvoeringsprogramma 2023 VVTH vast te stellen.
 2. Het VTH beleid, vastgesteld op 24 januari 2017, te verlengen tot inwerking treden nieuw op te stellen VVTH beleid in 2023, doch uiterlijk tot 31 december 2023.
 3. Het uitvoeringsprogramma gelijktijdig met het voorstel voor de uitbreiding van de BOA-capaciteit ter informatie aan de raad aan te bieden en te bespreken in de commissie-vergadering in maart.
 4. Uitvoeringsprogramma 2023 VVTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2023 naar Gedeputeerde Staten sturen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2023 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VVTH 2023 omvat ook het Werkprogramma 2023 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en moet voor 1 februari 2023 plaatsvinden. Het college verwacht in 2023 500 omgevingsvergunningsaanvragen bouwen af te handelen (ter indicatie: langjarig gemiddelde is 550 aanvragen, peildatum 31-12-2022). Het verwachte aantal aanvragen omgevingsvergunning bouwen ligt hiermee op het niveau van 2021 en 2022. De huidige capaciteit voor vergunning-verlening bouwen is gebaseerd op 450 aanvragen per jaar. Naast de reguliere werkzaamheden en projecten staat het uitvoeringsprogramma 2023 vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet. Gedurende 2023 zal de voortgang en ingekomen aantallen aanvragen maandelijks worden gemonitord. Indien nodig zal met een bestuurlijk voorstel extra capaciteit worden gevraagd of aanpassen toets niveau worden voorgesteld.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:

 1. Uitvoeringsprogramma 2023 VVTH vast te stellen.
 2. Het VTH beleid, vastgesteld op 24 januari 2017, te verlengen tot inwerking treden nieuw op te stellen VVTH beleid in 2023, doch uiterlijk tot 31 december 2023.
 3. Het uitvoeringsprogramma gelijktijdig met het voorstel voor de uitbreiding van de BOA-capaciteit ter informatie aan de raad aan te bieden en te bespreken in de commissie-vergadering in maart.
 4. Uitvoeringsprogramma 2023 VVTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2023 naar Gedeputeerde Staten sturen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2023 worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma VVTH 2023 omvat ook het Werkprogramma 2023 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en moet voor 1 februari 2023 plaatsvinden. Het college verwacht in 2023 500 omgevingsvergunningsaanvragen bouwen af te handelen (ter indicatie: langjarig gemiddelde is 550 aanvragen, peildatum 31-12-2022). Het verwachte aantal aanvragen omgevingsvergunning bouwen ligt hiermee op het niveau van 2021 en 2022. De huidige capaciteit voor vergunning-verlening bouwen is gebaseerd op 450 aanvragen per jaar. Naast de reguliere werkzaamheden en projecten staat het uitvoeringsprogramma 2023 vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet. Gedurende 2023 zal de voortgang en ingekomen aantallen aanvragen maandelijks worden gemonitord. Indien nodig zal met een bestuurlijk voorstel extra capaciteit worden gevraagd of aanpassen toets niveau worden voorgesteld.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:

 1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
 2. De beleidsregel ‘beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk’ vastgesteld op 20 september 2022, in te trekken.
 3. Kennis te nemen van het advies van de Wmo raad en hen bijgaande brief te sturen als reactie op het uitgebrachte advies.

De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) hebben de Wmo maatwerkvoorziening begeleiding en de maatwerkvoorziening logeerzorg opnieuw aanbesteed.

De nieuwe overeenkomsten voor de maatwerkvoorziening begeleiding en voor de maatwerk-voorziening logeerzorg zijn per 1 januari 2023 in gegaan. De nieuwe producten, de nieuwe systematiek voor de vergoeding van het vervoer naar de dagbesteding en de beleidskeuzes uit de nieuwe overeenkomsten moeten worden verwerkt in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast zorgen de nieuwe overeenkomsten voor de maatwerkvoorziening begeleiding ook voor een aantal wijzigingen voor het persoonsgebonden budget:

 • de kwaliteitseisen voor het persoonsgebonden budget zijn aangevuld door de opleidings-eisen uit het contract maatwerkvoorziening begeleiding van toepassing te verklaren op het Pgb professionals
 • er is toegevoegd dat de Pgb ondersteuner met de gemeente in de Nederlandse taal moet kunnen communiceren, Pgb ondersteuner en client mogen in een andere taal met elkaar
 • communiceren. Dit is ook zo opgenomen in de overeenkomsten met de gecontracteerde zorgaanbieders.
 • er is opgenomen welke vormen van begeleiding zich niet lenen voor de inzet vanuit het Pgb sociaal netwerk of niet professionals, dit zijn begeleiding stabilisatie midden en hoog en de dagbestedingsproducten
 • de indexering van het PGB is vanaf nu opgenomen in de beleidsregels
 • de PGB tarieven 2023 zijn toegevoegd voor de nieuwe producten voor Pgb professionals en Pgb sociaal netwerk

Tot slot is de bepaling over beschermd wonen geactualiseerd omdat beschermd wonen met ingangvan 2022 wordt uitgevoerd in een gemeenschappelijke regeling.

Convenant drugsaanpak 2023-2026

Het college besluit:
In te stemmen met het aangaan van het “Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland-West-Brabant 2023-2026”.

In het kader van een integrale aanpak is een goede en rechtmatige informatie-uitwisseling tussen publieke en private partners noodzakelijk om drugscriminaliteit en de daarmee samen-hangende problematiek integraal te bestrijden en te voorkomen. De samenwerking tussen politie, OM, gemeenten, UWV, woningcorporaties, netbeheerders en drinkwaterbedrijven wordt vorm gegeven door middel van een convenant.

Voortzetting pilot planbare logeerzorg werkgebied Dementienetwerk Breda e.o. voor 1 jaar

Het college besluit:

De pilot planbare logeerzorg werkgebied Dementienetwerk Breda voor 1 jaar voort te zetten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Geplande logeerzorg (kortdurend verblijf) is een maatwerkvoorziening die niet vaak wordt ingezet. Logeerzorg kan een belangrijk middel zijn om (dreigende) overbelasting van mantelzorg te verminderen c.q. tegen te gaan. Het Dementienetwerk Breda e.o. heeft daarom in 2022 een pilot uitgevoerd met als doel de inzet van logeerzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te vergroten. 2022 kende een beperkt aantal deelnemers aan de pilot, voorstel is daarom de pilot met 1 jaar te verlengen om meer ervaring op te doen en de logeerzorg breder bekend te maken.