9 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 9 mei 2023 - Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum: 02 mei 2023
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
C.J.A. van Dorst wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
C. Polak communicatieadviseur
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 mei 2023

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 mei 2023

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Informatiepunt Digitale Overheid 2023 Bibliotheek West Brabant

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorlopige subsidie aan Bibliotheek West-Brabant voor 2023 voor het Informatiepunt Digitale Overheid
 2. In te stemmen met de beschikking 2023 voor Bibliotheek West-Brabant;
 3. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 656000 Openbare bibliotheken / kostensoort, 44384 Budgetsubsidies

Sinds 30 november 2022 is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend in kernvestiging Zevenbergen van Bibliotheek West-Brabant. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over digitale (overheids)zaken, zoals over DigiD of het maken van een afspraak. Sinds de opening komen er dagelijks vragen binnen. Ook de inwoners van de andere kernen kunnen het IDO bereiken via een telefoonnummer of via de servicepunten (Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten) van de bibliotheek. Medewerkers van de bibliotheek kijken waar ze inwoners direct kunnen ondersteunen of verwijzen door naar partners of aanbod (zoals een cursus Klik- en Tik). Dit draagt bij aan digitale inclusie en zelfredzaamheid van onze inwoners en verbetert onze dienstverlening.

Voorlopige subsidie wijk GGZ 1 juni 2023 tot 1 juni 2024 aan GGZ Breburg

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de subsidieaanvraag Wijk GGZ in de gemeente Moerdijk en bijbehorende begroting van GGZ Breburg.
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ Breburg voor de periode 1 juni 2023 tot 1 juni 2024 een voorlopige subsidie te verlenen van € 94.464 ten laste van het product 662000 / 44384 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd.
 3. Op basis van artikel 17 Hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk af te wijken van de termijnen uit de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk.
 4. GGZ Breburg met een subsidiebeschikking te informeren over dit besluit.
 5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

In de kernen van de gemeente Moerdijk komen, net als in andere gemeenten, steeds meer mensen met (complexe) psychische problematiek wonen. Dit komt onder andere door de beddenafbouw in de GGZ en de doordecentralisatie van beschermd wonen die vanaf 1 januari 2022 een feit is. De gemeente Moerdijk wil inwoners die verward gedrag of complexere problematiek (gaan) vertonen, zo ondersteunen dat ze in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Professionals (zoals politie, sociaal werkers, woningbouwcorporatie) constateren een toenemende mate van verward gedrag en complexe psychische problematiek in de kernen van Moerdijk en geven aan onvoldoende en niet snel genoeg antwoord te hebben in situaties waarin dit speelt. 

Dit leidt onder andere tot crisisachtige situaties en zorgen over mensen met verward gedrag. Dit bevordert een goede leefbaarheid van de kernen en de sociale inclusie van kwetsbare inwoners in onze kernen niet. De raad heeft voor twee jaar middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een Wijk GGZ’er zoals die ook in een aantal buurgemeenten werkzaam is. De inzet van de Wijk GGZ draagt eraan bij dat inwoners van Moerdijk met psychische kwetsbaarheden passende zorg en goede ondersteuning krijgen die bijdragen aan hun herstel en dat escalaties, overlast en crisissituaties worden voorkomen. Door de inzet van de wijk GGZ neemt de beschikbaarheid van GGZ kennis in onze wijken toe en werken we aan welkome kernen in de gemeente Moerdijk waar iedere inwoner zich thuis kan voelen. De Wijk GGZ’er in Moerdijk is op 1 juni 2022 gestart met haar werkzaamheden. De pilot met de Wijk GGZ loopt van 1 juni 2022 tot 1 juni 2024. In korte tijd heeft de Wijk GGZ’er een centrale positie gekregen in Moerdijk. De expertise van de wijk GGZ en de meerwaarde die de wijk GGZ toevoegt wordt door betrokkenen gezien en gewaardeerd. Dit besluit betreft het voorlopig toekennen van de subsidie om het tweede jaar van de pilot te financieren.

Analyse en Beheersing Fraude & Corruptierisico’s 2022-2023

Het college besluit:

 1. De rapportage “Analyse en Beheersing Fraude & Corruptierisico’s 2022-2023” vast te stellen.
 2. Vast te stellen dat er (ook) vanuit het college geen signalen zijn van mogelijke fraudes.

De gemeente Moerdijk streeft naar een organisatie die betrouwbaar is in zijn doen en laten en een voorbeeld is voor zijn burgers als het gaat om het handelen volgens geldende van wet- en regelgeving. Integriteit staat hierbij hoog in het vaandel. Het voorkomen van fraude en corruptie door medewerkers, bestuurders en raadsleden is één van de hoofddoelen van het recent vastgestelde gemeentelijke integriteitsbeleid. Ter uitvoering van dit beleid worden tal van bestaande instrumenten in samenhang ingezet. Eén van deze instrumenten is de jaarlijkse analyse van fraude- en corruptierisico’s. Op basis van een rapportage van deze risico’s komt het college tot de conclusie dat de organisatie zich goed bewust is van frauderisico’s en op basis hiervan de nodige maatregelen heeft getroffen om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Herstelbesluit gewijzigde vaststelling Omgevingsplan De Schans

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Uw besluit d.d.3 november 2022 inzake de gewijzigde vaststelling van het Omgevingsplan Bedrijventerrein De Schans in Klundert (zaaknummer 461950) in te trekken;
 2. Het ontwerp-omgevingsplan Bedrijventerrein de Schans, zoals vervat in de bestandenset met NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP30, gewijzigd vast te stellen, door de volgende wijzigingen door te voeren:a. in artikel 5.3 toe te voegen: “5. de vestiging en exploitatie van distributiecentra, pak- en koelhuizen groter dan 1 hectare”;b. lid 5 en 6 van artikel 5.6.1 te schrappen.
 3. Ten behoeve van het omgevingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. De planidentificatie van het plan te wijzigen van NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP30 naar NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP41.

Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad het Omgevingsplan de Schans vastgesteld. Het plan is inmiddels onherroepelijk. Maar bij een toets van de aanvraag omgevingsvergunning aan de nieuwe regels, bleek een verschrijving in het plan opgetreden te zijn. Onbedoeld is een bouwregel die de maximale diepte en breedte van een bedrijfswoning regelt, ook van toepassing verklaard op de bedrijfsgebouwen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De gemeenteraad besluit daarom het eerdere besluit van 3 november 2022 in te trekken en een nieuw besluit over de vaststelling van het Omgevingsplan De Schans te nemen.

Krediet verbeteren verkeersveiligheid

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het nemen van maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid;
 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 835.000;
 3. De jaarlijkse kapitaallasten die hieruit voortvloeien te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet van € 835.000 beschikbaar te stellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Met dit besluit wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren door vermindering van verkeersonveilige situaties op gemeentelijke wegen. Daarvoor gaat de gemeente infrastructurele maatregelen treffen zoals het aanleggen van snelheid remmende maatregelen, aanleg van voet- en fietspaden en de herinrichting van wegen. In het coalitieakkoord 2019-2022 is de keuze is vastgelegd om incidenteel middelen hiervoor uit te trekken. Hiervoor is dekking opgenomen in de stelpost nieuw beleid. Dit raadsbesluit geeft hier uitvoering aan.

Niet opheffen geheimhouding halfjaarsrapportages P153b over het heropenen van de Roode Vaart

Het college besluit de raad voor te stellen:
De geheimhouding, opgelegd op de juridische informatie en het financieel overzicht in de halfjaarsrapportages over project 153b over het heropenen van de Roode Vaart en de herinrichting van de markt in Zevenbergen, niet op te heffen.

De advocaat van de bouwcombinatie Rasenberg-Colijn van de Herik heeft 27 Woo-verzoeken ingediend om een grote hoeveelheid informatie te krijgen over het project Heropenen van de Roode Vaart. Op een deel van deze informatie rust geheimhouding, opgelegd door de gemeenteraad. Een Woo-verzoek moet altijd gezien worden als een verzoek tot opheffen van die geheimhouding. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de geheimhouding nog niet op te heffen omdat openbaarmaking van deze gegevens de juridische, financiële en economische belangen van de gemeente, de SOK-partners en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat negatief kunnen beïnvloeden.

Overeenkomst grondruil Dreef / Weeldijk t.b.v. wegvebreding

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van de grondruil bij Dreef/Weeldijk ten behoeve van een veilige fietsverbinding.
 2. In te stemmen met de overeenkomst tot grondruil

Voor het realiseren van een veilige fietsroute voor scholieren (en overige fietsers) moet nog een gedeelte van de Dreef te Standdaarbuiten worden verbreed. Deze verbreding kan worden gerealiseerd door middel van een grondruil.

P120 - ter inzage leggen voornemen onttrekking Moerdijkseweg aan de openbaarheid

Het college besluit:

 1. Het ontwerp-raadsvoorstel tot onttrekking van de Moerdijkseweg aan de openbaarheid voor een periode van 3 weken ter inzage te leggen;
 2. Deze ter inzagelegging zo spoedig mogelijk te publiceren.

Voor de verdere realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is het noodzakelijk om de Moerdijkseweg aan de openbaarheid te onttrekken. Deze weg zal uiteindelijk zijn functie verliezen, doordat het gebied waarin hij ligt zal worden herontwikkeld. De functie van de Moerdijkseweg als doorgaande weg tussen Binnenmoerdijksebaan en Lapdijk zal worden overgenomen door de nog aan te leggen zogeheten Gebiedsontsluitingsweg (GOW), genaamd: Nieuwe Moerdijkseweg. 

Om deze GOW echter tussen Lapdijk en het terrein van De Gouden Leeuw aan te kunnen leggen zal het aldaar aanwezige truckpompstation “Truck Easy” verplaatst moeten worden. De huidige Moerdijkseweg is een beeld om (een deel) van dat truckpompstation en vrachtwagenparkeren te alloceren. Dit is de reden dat Havenbedrijf Moerdijk nu gevraagd heeft de Moerdijkseweg aan de openbaarheid te onttrekken. Dan kan op zo kort mogelijke termijn een start van de herontwikkeling ter plekke worden gemaakt. De doorgaande functie van de Moerdijkseweg kan tijdelijk worden vervuld door een omleidingsroute via de Westelijke Parallelweg. Havenbedrijf Moerdijk en gemeente nemen tijdelijke maatregelen op de omleidingsroute om het extra verkeersaanbod in goede en veilige banen te begeleiden. Deze onttrekking is een raadsbevoegdheid, het ontwerp-raadsvoorstel wordt nu ter inzage gelegd voor de periode van 3 weken. Vervolgens wordt het raadsbesluit met eventuele reacties aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

Vaststelling jaarrekening 2022 t.b.v. accountantscontrole

Het college besluit:
Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 vast te stellen ten behoeve van de controle door de accountant.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn het sluitstuk van de Planning en Control (P&C) cyclus 2022. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het verloop van 2022 met als vertrekpunt de begroting 2022. De voorlopige financiële uitkomst van de jaarrekening (na mutaties op de reserves) komt uit op een batig saldo van € 7,8 mln. De bestemming van dit resultaat komt aan de orde bij de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 door de gemeenteraad op 6 juli 2023.

Voteren extra krediet voor Centrum ontwikkeling Klundert fase 2 & krediet opstellen centrumvisie vitale centra Klundert (171)

De raad voor te stellen:

 1. Voor het realiseren van fase 2 van het project Centrum ontwikkeling Klundert een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 860.000;
 2. Voor het opstellen van ontwikkelscenario's en het doorlopen van een participatietraject met de kern Klundert een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000;
 3. De kapitaallasten van de onder 1 en 2 genoemde (aanvullende) kredieten van € 28.800 voor 2024 en € 57.600 voor 2025 en volgende jaren te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en deze middelen over te hevelen naar reguliere producten in de begroting.

In het coalitieakkoord 2018-2022 is de ambitie opgenomen om aan de slag te gaan met de centra van de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad. Meerjarig zijn de kapitaallasten van een budget van € 5 miljoen opgenomen voor het totale programma. Daarnaast wordt in de jaren 2023 tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van € 1 miljoen afgezonderd in een ingestelde reserve ‘vitale centra’. Dit op basis van het bestuursakkoord 2022-2026. De ambitie is om de aantrekkelijkheid van het centrum van Klundert te verbeteren door aan de slag te gaan met de herinrichting van het kernwinkelgebied. Inmiddels is fase 1 ‘aanpak van de vlonders’ afgerond. Verder is voor fase 2, herinrichting van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort, al een bedrag beschikbaar gesteld van € 1,2 miljoen. Tijdens de werkgroep vergaderingen en bewonersbijeenkomsten voor uitwerking van de plannen is het verzoek gekomen vanuit de bewoners om de scope uit te breiden met: de Kaai, de Brugstraat, de Molenberglaan en de Zevenbergsepoort straat tot en met het kruispunt met het Walletje. Hierdoor wordt het totale centrum opgeknapt en niet 2 losse straten en een plein. Dit totaal plan komt de aantrekkelijkheid van het centrum ten goede. Met deze uitbreiding van de scope is een extra bedrag gemoeid van € 860.000, waardoor de totale investering uitkomt op een bedrag van
€ 2.060.000. De kapitaallaten van deze investering kunnen worden gedekt uit de gereserveerde middelen hiervoor binnen de stelpost nieuw beleid. De laatste stap is fase 3 met de aanpak van De Doorsteek, de Westerstraat en een uitbreiding van de supermarkt hier heeft u op 19 januari 2023 over besloten.

Gezien de complexiteit en belangen met externe partijen willen we parallel aan fase 3 een centrumvisie ontwikkelen, waarbij de volledige scope van het centrum wordt meegenomen. Met het opstellen van deze visie is een bedrag gemoeid van € 100.000

Verzoek toepassen coördinatieregeling plan De Staalmeesters Fijnaart

Het college besluit:
De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning voor de ontwikkeling “De Staalmeesters” op het voormalig ZNS-terrein aan de Kadedijk in Fijnaart.

De initiatiefnemer van de woningbouwontwikkeling op het voormalig ZNS-terrein aan de Kadedijk in Fijnaart heeft een verzoek ingediend om de coördinatieregeling toe te passen. Dit betekent dat de voorbereiding en de bekendmaking van het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning tegelijk zal plaatsvinden. Met deze coördinatieregeling wordt de procedure eenvoudiger, omdat belanghebbenden tegen het pakket van de gecoördineerde besluiten in één keer beroep kunnen instellen bij de Raad van State. Verder biedt toepassing van deze regeling tijdswinst voor de initiatiefnemer en is de samenhang tussen de te nemen besluiten duidelijker.