Woningbouwontwikkeling Westschans

Het doel van het project is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige woonwijk met 75 tot 100 woningen van een hoge woonkwaliteit in Klundert op locatie Blauwe Hoef, die inspeelt op de aanwezige woningbehoefte. En passend is bij het karakter en schaal van Klundert.

Stand van zaken

Nieuwe naam

De werknaam 'Blauwe Hoef' voor de nieuwe woonwijk is verandert in: "Westschans".

Dit om onderscheid te maken met de bestaande wijk Blauwe Hoef en om symbolische wijze de verbinding te leggen met de vestingstad Klundert.

Initiatieffase

Op 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad de start document van het project goedgekeurd. Daarmee breekt de volgende fase van het project aan, de initiatieffase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het project onderzocht, op ruimtelijk, economisch en op maatschappelijk gebied. Dat gebeurd door het doen van onderzoeken naar bijvoorbeeld de bodemgesteldheid, de woningbehoefte, een risicoanalyse, enzovoort. Ook het opzetten en bespreken van een stedenbouwkundige visie, het berekenen van de kosten en de opbrengsten, en het in gesprek gaan met Klundert en de bestaande 'buren' van de nieuwe woonwijk is onderdeel van het onderzoek. Een belangrijk aandachtspunt voor de haalbaarheid is de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Hiervoor wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd, en diverse ontsluitingsmogelijkheden worden daarin meegenomen. Via bestaande wegen, maar ook via een mogelijk nieuw aan te leggen weg achter het Rondeel.

Deze fase is afgesloten met de vaststelling van het haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met het ontwerp, door middel van het opstellen van het bestemmingsplan.

Grove planning

  • 14 maart 2019 Vaststelling startdocument (gemeenteraad), start haalbaarheidsonderzoek
  • 14 maart 2022 Informatieavond voor Klundert en belangstellenden
  • 8 september 2022 Vaststelling haalbaarheidsonderzoek (gemeenteraad), start ontwerp
  • 2e helft 2023 Vaststelling omgevingsplan (gemeenteraad)
  • 1e helft 2024 Civieltechnische uitwerking
  • 2e helft 2024 Start verkoop gronden
  • 2028 Afronding projectgebied

Beschikbare documentatie (augustus 2022)

In voorbereiding op het raadsbesluit over de haalbaarheid van de woonwijk zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze zijn bij de besluitvormingsstukken voor de gemeenteraad gevoegd als onderbouwing van het gevraagde besluit. In overleg met bewoners van de bestaande wijk Blauwe Hoef worden twee onderzoeken naar de extra ontsluitingsweg op deze projectwebsite geplaatst. Dit kennis te kunnen nemen van de noodzaak en inpasbaarheid van de weg qua geluid. Het gaat om :

1) De studies van Exante uit Den Bosch naar de 'verkeersimpact van vijf ontsluitingsscenario’s' voor deze woonwijk (april 2019 & mei 2022);

2) Een quickscan geluid van de weg van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant uit Tilburg (mei 2022).

Tevens is het verslag van de informatieavond van 14 maart 2022 beschikbaar.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl