Brandweerkazerne Willemstad

Het doel van het project is om te voorzien in adequate huisvesting voor de brandweer in Willemstad. De gemeente heeft als taak te moeten voorzien in goede huisvesting voor de brandweer. Op de huidige locatie zijn geen mogelijkheden om de kazerne te verbouwen en uit te breiden. Er moet dus gezocht worden naar een nieuwe locatie voor huisvesting

Stand van zaken

De brandweerkazerne (stallingsgarage) aan de Landpoortstraat in Willemstad uit 1953 valt niet meer onder de noemer goede huisvesting. Deze voldoet namelijk niet meer aan de minimale eisen van arbowetgeving en is daarnaast technisch en functioneel verouderd. De ruimten zijn te klein en niet toereikend, onlogische gesitueerd en niet conform Bouwbesluit 2012. Dit resulteert in het ervaren van overlast en gevaarlijke situaties. Ook de locatie heeft beperkingen. Dit zorgt voor gevaarlijke en onhandige situaties in en rondom de brandweerkazerne. Zo zorgt de ongewilde functiemenging voor onoverzichtelijkheid. Kunnen de weinig tot geen parkeerplekken en het ontbreken van een fietsenstalling, zowel op het gebied van ruimtegebrek als door eventueel verloren tijd, zorgen voor belemmering bij het uitrukken. En kan tenslotte het niet hebben van een oefenplaats van invloed zijn op de prestaties van de brandweerlieden. Kortom, de technische en functionele veroudering van de huidige brandweerkazerne alsmede de beperkingen die de locatie heeft, kan direct of indirect problemen opleveren bij noodgevallen.

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad het startdocument van het project goedgekeurd. Daarmee breekt de volgende fase van het project aan, de initiatieffase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het project onderzocht, op ruimtelijk, economisch en op maatschappelijk gebied. De eerste stap is de studie naar de locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. De potentiele locatie voor nieuwbouw moet voldoen aan diverse randvoorwaarden, zo moet er rekening worden gehouden met opkomsttijden en moet het perceel liggen binnen of direct aan bestaand stedelijk gebied.

Deze fase wordt afgesloten met de vaststelling van het haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met het ontwerp en, indien noodzakelijk, de bestemmingsplanwijziging.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl